Posts filed under ‘તંદુરસ્તિ/હેલ્થ..Health’

માનવ તંદુરસ્તી (૩૦) હ્યુમન એમ્રીઓલોજી ( EMBRYOLOGY)

 

At left is an embryo 4 weeks after fertilization (i.e. 6 weeks LMP). At right is a fetus 8 weeks after fertilization (i.e. 10 weeks LMP).

A human embryo that has become a fetus is attached to the placenta. Approximately 12 weeks after fertilization

 

Incredible Photos: A Child is BornAt 18 Weeks how the Human Fetus Appears

 

 

Incredible Photos: A Child is BornAt 36 weeks…& in 4 more Weeks ready to Come out to see the World

 

ALL PICURES by GOOGLE SEARCH

The VISUAL HUMAN FETUS DEVELOPMENTS at the DIFFEREN STAGES by the Photography of Swedish Photographer LENNARD NIELSSON

 

If you can not see ALL PHOTOS….Please SEE @ Pragnaben Vyas’s Blog Post @

http://niravrave.wordpress.com/2014/04/29/swedish-photographer-lennart-nilsson-spent-12-years-of-his-life-taking-pictures/

 

Swedish photographer Lennart Nilsson spent 12 years of his life taking pictures…


Developing in the womb. These incredible photographs were taken with conventional cameras with macro lenses, an endoscope and scanning electron microscope. Nilsson used a magnification of hundreds of thousands and “worked” right in the womb. His first photo of the
human foetus was taken in 1965.
1Incredible Photos: A Child is Born
Sperm in the fallopian tube

 

Incredible Photos: A Child is Born
The egg cell

 

Incredible Photos: A Child is BornWill they have a date?


Incredible Photos: A Child is Born

The fallopian tube
Incredible Photos: A Child is Born
Two sperms are contacting with the egg cell


Incredible Photos: A Child is Born

The winning sperm
Incredible Photos: A Child is Born
Sperm

Incredible Photos: A Child is Born

The sperm 5-6 days.
The clump has developed into a blastocyst, containing many more cells,
and has entered the womb
9Incredible Photos: A Child is Born8 days.
The human embryo is attached to a wall of the uterus
Incredible Photos: A Child is Born
The brain starts to develop in the human embryo

Incredible Photos: A Child is Born

24 days.
The one-month-old embryo has no skeleton yet.
There is only a heart that starts beating on the 18th day

Incredible Photos: A Child is Born4 weeks

Incredible Photos: A Child is Born

4.5 weeks

Incredible Photos: A Child is Born

5 weeks: Approximately 9 mm.
You can now distinguish the face with holes for eyes, nostrils and mouthIncredible Photos: A Child is Born
40 days.
Embryonic cells form the placenta.
This organ connects the embryo to the uterine wall allowing nutrient uptake,
waste elimination and gas exchange via the woman’s blood supply Incredible Photos: A Child is BornEight weeks.
The rapidly-growing embryo is well protected in the foetal sacIncredible Photos: A Child is Born10 weeks.
The eyelids are semi-shut. They will close completely in a few daysIncredible Photos: A Child is Born16 weeks.
The foetus uses its hands to explore its own body and its surroundingsIncredible Photos: A Child is BornThe skeleton consists mainly of flexible cartridge.
A network of blood vessels is visible through the thin skinIncredible Photos: A Child is Born18 weeks: Approximately 14 cm.
The foetus can now perceive sounds from the outside world

Incredible Photos: A Child is Born19 weeksIncredible Photos: A Child is Born20 weeks: Approximately 20 cm.
Woolly hair, known as lanugo, covers the entire headIncredible Photos: A Child is Born24 weeksIncredible Photos: A Child is Born26 weeksIncredible Photos: A Child is Born6 months.
There are still 8-10 weeks ahead, so the little human is getting ready to leave the uterus.
It turns upside down because it will be easier to get out this wayIncredible Photos: A Child is Born
36 weeks. The child will see the world in 4 weeks

 

 

માનવ તંદુરસ્તી (૩૦) હ્યુમન એમ્રીઓલોજી (HUMAN EMBRYOLOGY )

 

એકવાર માનવ સ્વરૂપ બની જાય અને માતાના ઉદરમાંથી બહાર આવી જીવી શકે એવી હાલતે હોય ત્યારે માનવીને બાળ સ્વરૂપે જન્મ મળે.

પણ એ પહેલા માતાના શરીરમાં શું શું થયું હોય તે જાણવાની ઈચ્છા સૌને જ હોય.

આ વિષયે જાણકારી એટલે એનું નામ કહેવાય “હ્યુમન એમબ્રીઓલોજી” (Human Embryology )

તમોએ જીન્સ (Genes ) તેમજ ડીએનએ (DNA ) નુ જાણી, એટલું સમજ્યા કે માનવી કેવો હશે એની માહિતી “જીન્સ” રૂપે ચોક્કસ થઈ ચુકી હોવા એવા “માર્ગદર્શન”નો અમલ કેવી રીતે થાય તે સમજવું અગત્યનું બની જાય છે.

તો…ચાલો આપણે “એમબ્રીઓલોજી”ના વિષયમાં પ્રવેશ કરીએ.

માનવ શરીરનું માતાના દેહમાં થતું ઘડતર યાને “હ્યુમન એમબ્રીઓલોજી”>>>

પુરૂષના વિર્ય અને સ્ત્રીના ઈંડાનું મિલન થાય ત્યારે જ એમાંથી એક સેલરૂપી જે બને તેને “એમબ્રીઓ” કહેવાય છે. અહીં એક સેલનું વિભાજન થતા અનેક બને અને એમાંથી અંતે માનવ શરીરનો આકાર ધરાવતું જે બને તેને “ફીટસ” ( ) નામે ઓળખ છે.

સાયન્ટીસ્ટ અને ફોટોગ્રાફીના મિલન દ્વારા જુદા જુદા સમયે માનવ દેહનો કેવો આકાર હોય તે જાણી કુદરતની અદભુત કળાનો ખ્યાલ આવે છે.

જુદા સમયે કેવું તેનું વર્ણન નીચે મુજબ છે>>>>

 

(૧) ૧-૩ અઠવાડીયે

વિર્ય અને ઈંડાના મિલન બાદ, ૫-૭ દિવસોમાં “બ્લાસ્ટોમીઅર” (Blastomere ) ગર્ભસ્થાનની અંદરના ભાગે ચોંટી જાય અને ત્યાંથી “અમબીલીકલ કોર્ડ” (Umbilical Cord ) બને છે.

આ પ્રમાણે એક જગાએ રહી નવા નવા ફેરફારો થઈ શકે છે…આથી, ગ્રભસ્થાનની બહાર આવવાનું અશક્ય બને છે.

 

(૨) ૪-૫ અઠવાડીએ

ત્યારબાદ, મગજના ભાગનો આકાર સાથે હ્રદયનું બનવું અને પછી હાથો અને પગોરૂપી આકારો. મગજના ભાગેથી લાંબા આકારમાંથી નર્વસ સીસ્ટમ સાથે સ્પાઈનલ કોર્ડ બને છે.

 

(૩) ૬-૮ અઠવાડીએ

હવે આ આકારે હલવું શક્ય બને છે…આંખો…પેટ અંદરના આંતરડા વિગેરે બનતા જાય છે.

 

(૪) ૯ અઠવાડીયા પછી તે ૪૦ અઠવાડીએ માનવ દેહરૂપે જન્મ થાય તે દરમ્યાન.

પ્રથમ અઠવાડીયામાં જે પ્રમાણે ઘડતર થયું હોય તે માતાની બહાર જીવીત ના રહી શકે.

લગભગ ૨૮ અઠવાડીયા તરફ એ કદાચ કારણોસર બહાર આવે યાને “પ્રીમેચ્યુર” (Premature )આવે તો પણ જીવી શકે એવી સંભવતા વધે છે. આવા સમયે ફીટસને “વાયેબલ” ( Viable) કહેવામાં આવે છે.

૪૦ અઠવાડીયા પહેલા જન્મ લેતા “પ્રીમેચ્યુર” બાળકને અસલ જુના જમાનામાં જીવીત રાખવું કઠીણ હતું પણ આજની “ટેકનોલોજી” (Technolgy )ના કારણે આ સહેલું થઈ ગયું છે…..હોસ્પીતાલમાં અનેક આવા બાળકો જીવી મોટા થયાના દાખલાઓ છે.

 

“એમબ્રીઓલોજી” નો વિષય સારરૂપે>>>>

એક સ્ત્રી અને એક પુરૂષ માનવ દેહરૂપી બે જીવો.

એકનું “ઈંડુ” અને એકનું “વિર્ય”.

બંનેના મિલન દ્વારા એક “ફરટીલાઈઝ્ડ એગ”.(Fertilized Egg )

આવું એક ઈંડુ ગર્ભસ્થાનમાં ચોંટી એક જગાએ સ્થીર રહી શકે ત્યારે એના “પ્લાસેન્ટા” રૂપી જોડાણના કારણે પોષણ કરી શકે અને એમાં જુદા જુદા ફેરફારો શક્ય બને અને અંતે માનવ એક બાળ સ્વરૂપે જગતના દર્શન કરવા તૈયાર થઈ શકે છે.

આ અદભુત કુદરતની કળાની જાણકારી એ જ “એમબ્રીઓલોજી”.

આ સરળ ભાષામાં સમજ !

આ વિષયને વિગતે જાણવો હોય તો તમો ઈનટરનેટ કે તમારા ડોકટરને પૂછી શકો છો.

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 

FEW WORDS…

This Health Post is about “HUMAN EMBRYOLOGY.

This is to give the UNDERSTANDING of how from a FERTILIZED EGG, the Human EMBRYO is formed & eventually  the HUMAN shape takes place with the different systems formed at the different weeks. The actual formation is better understood with the pictures with this Post.

For  those interested to know MORE, can click on the LINK  below>>>>

http://www.org/wiki/Embryology

The purpose of this Post was to give BASIC knowledge of the HUMAN DEVELOPMENT in Gujarati.

Hope you like this Post.

 

Dr. Chandravadan Mistry

 

 

 

 

 

 

મે 10, 2014 at 12:12 એ એમ (am) 4 comments

માનવ તંદુરસ્તી (૨૯) ….સ્ટેમ સેલ્સ અને જેનેટિક્સ

 

HUMAN CELL showing the NULEUS & MITOCHONDRIA

 

 

UNDIFFERANTIATED TOTIPOTENT to PLURIPOTENT CELLS leading to

 UNIPOTENT DIFFERETIATED CELLS of Different Systems

The Structure of DNA

DOUBLE HELIX STRUCTURE of DNA & the GENE

 

4 Base Fragment Chemical Make-Up of DNA

માનવ તંદુરસ્તી (૨૯) ….સ્ટેમ સેલ્સ અને જેનેટિક્સ

આ વિષય પર ખુબ જ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે.

પણ, એ વિષે વિગતે કહેવું એટલે ઘણા જ ઉંડાણમાં જવું પડે.

તેમ છતાં, સરળ ભાષામાં કંઈક સમજ આપવા પ્રયાસ કર્યો છે.

સ્ટેમ સેલ (STEM CELL )

પ્રથમ, સવાલ કે “સ્ટેમ સેલ” શું છે ?

૧૯૫૦/૧૯૬૦માં જ્યારે્ બલ્ડના કેન્સર માટે બોનમેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાની શરૂઆત થઈ ત્યારે મેરોમાં જે સેલ્સો જુદા જુદા લોહીના સેલ્સ બને તેવા “મલ્ટીપોટેન્ટ” (Multipotent )સેલ્સને “સ્ટેમ સેલ્સ”નું નામ આપવામાં આવ્યું.

આ રહ્યા “એડલ્ટ સ્ટેમ સેલ્સ” (Adult Sem Cell) )

એ સિવાય, માનવ “એમ્બ્રીઓ” (Embryo ) માં રહેલા સેલ્સ હોય તેમાંથી શરીરના જુદા જુદા સેલ્સ બની શકવાની શક્તિ હોય….આ સેલ્સો “પ્લુરીપોટેન્ટ” (Pleuripotent )સેલ્સ કહેવાય….આ રહ્યા “એમ્બ્રીઓનીક” સ્ટેમ સેલ્સ.

તો, જે સેલ્સ અન્ય સેલ્સરૂપે બની શકે એવા સેલ્સને “સ્ટેમ સેલ્સ” (Stem Cell ) કહેવાય અને તે બે નામે છે>>>

(૧) એડલ્ટ સ્ટેમ સેલ્સ (Adult Sem Cell )

(૨) એમ્બ્રીઓનીક સ્ટેમ સેલ્સ (Embryonic Sem Cell )

પ્રથમ બોનમેરો ( Bone Marrow)માંથી જ એડલ્ટ સ્ટેમ સેલ્સ મળતા અને લોહીના રોગોની સારવાર માટે વપરાતા..ત્યારબાદ, ચરબી યાને એડીપોસ ટીસ્યું ( Adipose Tissue) ઉમબીલીકલ કોર્ડ (Umbilical Cord ) લીવર ( Liver) ચામડી, મસલ્સ ( Muscles) વિગેરે અનેક અંગોમાંથી એડલ્ટ સ્ટેમ સેલ્સ શોધ્યા છે.

આજે તમો સ્ટેમ સેલ્સ વિષે વધુ સાંભળો છો કારણ કે એને વાપરી અનેક રોગોના ઈલાજો તરફ માનવીની દોડ છે.

 

જીન્સ(GENES ) શું ?

આ સવાલનો જવાબ આપવો કઠીણ છે.

એક રીતે કહું તો જીવીત પ્રાણી કે જંતુનો એક પાયારૂપી આધાર.

એક જીવના યુનીટ (Unit ) એક સેલ ( Cell) ને ગણો.

એની અંદર ન્યુક્લીઅસ (Nucleus ) હોય.

અહીં જે તત્વ છે તેમાં “ડીએનએ” (DNA) કહી શકાય.

એક ડાયાગ્રામરૂપે “ડીએનએ” ને “ડબલ હેલીક્ષ” (Double Helix ) સ્વરૂપે નિહાળવામાં આવ્યું છે.

એમાં જે ચાર “અમીનો એસીડ્સ” (Amino Acids ) છે તેના નામો છે>>>

(૧) આડેનીન (Adenine )

(૨) સાયટોસીન (Cytosine )

(૩) ગુઆનીન (Guanine )

(૪) થાઈમીન (Thymine )

આ ચાર જુદી જુદી જગાએ રહેતા જુદા જુદા સ્વરૂપી શક્તિ હોય .

સેલની અંદર ન્યુલ્કીઅસ સિવાય “મિટોકોન્ડીઆ” હોય અને ત્યાં પણ “ડીએનએ” હોય.

આ પ્રમાણે અનેક શરીરમાં જીન્સ હોય

એક જીનને ફરી અંદરથી નિહાળતા, જોડમા રહે એવા શરીરમાં ૨૩ “ક્રોમોઝોમ્સ” ( Chromosomes) છે.

આમાં ૨૨ જોડ સિવાય એક જોડ જેમાં “એક્સ”( X) કે “વાય” (Y ) ક્રોમોઝોમ્સ હોય….જો એ જોડમાં બે “એક્સ” હોય તો એ સ્ત્રી સ્વરૂપ અને એની જગાએ એક “એક્સ” અને બીજો સાથે “વાય” હોય તો એ પુરૂષ સ્વરૂપ હોય.

આજે સાયન્ટીસ્ટો માનવીના જીન્સ પર શોધો કરી રહ્યા છે અને રોગોના કારણો શોધી રહ્યા છે. ઘણું શોધાયું છે પણ ઘણું શોધવાનું બાકી છે.

આ વિષયે ચર્ચા કરતા, “ક્લોનીંગ” વિષે કહેવું યોગ્ય હશે.

“ક્લોનીંગ” (CLONING ) શબ્દનો અર્થ થાય કે એક જીવમાથી જેનેટીક મટીરીઅલ લઈ બીજા જીવના મટીરીઅલ સાથે જોડી નવો જીવ બનાવવો.

“ડોલી” ( Doli) નામના ઘેટાના બચ્ચાનો જન્મ થયેલ તે વિષે વિશ્વ જાણે છે..અહીં, એક ઘટાના શરીરમાથી અંગના જીન લઈ બીજા ઘેટાના જીન સાથે જોડી, એક “એમબ્રીઓ” કર્યો અને તેને કોઈ બીજા ઘેટામાં મુકી બાળઘેટું જનમ્યું તે જ હતી “ડોલી”.

આ પ્રમાણે માનવી એની શોધની સફરમાં ઘણો જ સાહસી બની ગયો છે…અને ભવિષ્યમાં ક્લોનીંગ કરી માનવી પોતાને જ બનાવવા સ્વપ્ના સેવી રહ્યો છે. હજું તો એ થયું નથી તે પહેલા જ કદાચ મનમાં પોતે “ભગવાન” જ છે એવી કલ્પના પણ કરી રહ્યો હોય !

 

આ “સ્ટેમ સેલ્સ અને જેનેટીક્સ”નો વિષય સારરૂપે>>>

માનવનું શરીર અનેક જુદા જુદા “સેલ્સ”રૂપે બનેલું છે.

એક સેલમાં એક “ન્યુક્લીઅસ”(Nucleus ) અને તેમાં છે “ડીએનએ”(DNA ) જેમાં રહે છે “જીન” (GENE )રૂપી ભંડાર.

આ જીનને સુક્ષ્મરૂપે નિહાળતા, “ડબલ હેલીક્ષ” સ્વરૂપ જાણવા મળે ..અને એમાં ચાર “અમીનો એસીડ્સ” જુદી જુદી જગાએ રહેતા જુદા જુદા વંશવેલાના પ્રતિકો બને છે.

જ્યારે માનવી એક “એમબ્રીઓ” સ્વરૂપે હોય ત્યારે એક ઈંડા સાથે વિર્યનું મિલન થઈ ચુક્યું હોય..અને ત્યારબાદ, એક સેલમાંથી વિભાજન થતા અનેક સેલ્સો અને એ રહ્યો પ્રથમ “સ્ટેમ સેલ) અને એકવાર માનવ સ્વરૂપે જન્મ મળે ત્યારબાદ, માનવ શરીરે બોનમેરોમાં “મલટીપોટેન્શીએલ” સેલ્સમાંથી લોહીના જુદા જુદા સેલ્સો બને એ રહ્યો “એડલ્ટ સ્ટેમ સેલ” નો એક દાખલો…એવી જાણકારી બાદ, અમબીલીકલ કોર્ડ,અને અન્ય અંગોમાંથી પણ સ્ટેમ સેલ્સ મેળવવાની વાત સૌએ જાણી.

આજે “સ્ટેમ સેલ્સ” દ્વારા અનેક રોગોને સમજવા પ્રયાસો છે.

અને એવી સફર સાથે “ક્લોનીંગ”ની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે.

ભવિષ્યમાં શું નવું હશે તે અત્યારે કોણ કહી શકે ?

આ અલ્પ સમજ તમોને આપી છે.

તમો ઈનરનેટના માધ્યમે કે ડોકટરને પૂછી આ વિષયે વધુ જાણી શકો છો.

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 

FEW WORDS…

Today’s Health Topic is about the STEM CELL.

A STEM CELL is a MULTIPOTENT CELL which can generate into OTHER CELLS.

There  are 2 types>>>

(1) EMBRYONIC Stem Cell, when it is taken from the Embryonic tissue.

(2) ADULT Stem Cell when it is from Adult Eg those in Blood/Bone Marrow.

To know MORE about the Stem Cell, please click on the LINK below>>>>

http://en.wikipedia.org/wiki/Stem_cell

You will have a better understanding of it in English.

GENES in BODY

The understanding of the DNA/RNA and the GENES is complex and one who desires to have MORE understanding can do by clicking on the LINK below>>>>

 

Hope you like this Health Post.
Dr. Chandravadan Mistry

 

 

 

મે 9, 2014 at 1:45 એ એમ (am) 7 comments

માનવ તંદુરસ્તી (૨૮) …લીવર અને એનું કામ

 

 

PHOTO by GOOGLE ..LIVER as LOCATED in the HUMAN BODY

 

 

PHOTO by GOOGLE ..LIVER as LOCATED in the HUMAN BODY as the DIAGRAM)

 

 

માનવ તંદુરસ્તી (૨૮) …લીવર અને એનું કામ

 

લીવર (Liver ) એ માનવ શરીર માટે એક અગત્યનું “ઓરગન” (Organ ) છે.

લીવરના કાર્યો દ્વારા માનવ જીવીત રહી શકે છે.

(A)એના કાર્યોમા છે>>>

(૧) ખોરાકમાંથી બનતા ત્રણ તત્વો ( પ્રોટીન, કારબોહાઈડ્રેટ, અને ફેટ યાને ચરબી )ના અંતીમ નાનામાં નાના પ્રદાર્થો ( અમીનો એસીડ્સ, ગ્લુકોસ અને ફેટી એસીડ્સ) ને ડાઈજેસ્ટીવ ટ્રેક્ટ (Digestive Tract ) માંથી લઈ શરીરના જુદા જુદા ભાગે લોહીના ભ્રમણ દ્વારા પહોંચાડે છે.

 

(૨) ઈનસુલીન તેમજ અન્ય હોર્મોન્સની અસર પડે તેમાં ભાગ ભ્જવે છે.

 

(૩) જ્યારે બહારના પ્રદાર્થો કે અન્ય રીતે શરીરમાં ટોક્ષીન્સ ( Toxins) ભેગા થાય ત્યારે એવા પ્રદાર્થોને શરીરને હાની ના પહોંચાડે એવી બનાવી શરીરની બહાર નીકળી જાય એવું શક્ય કરે છે.

 

(૪) લોહીના “ક્લોટીંગ ફેક્ટરો” માટે પણ અગત્યનો ફાળો આપે છે

 

(૫) જ્યારે માનવી માના ગર્ભસ્થાનમાં હોય ત્યારે લોહીના તત્વો બની શકે એવો ફાળો ભજવે છે.

 

( B)લીવરનું બંધારણ એક ઓરગનના આકારે તેમજ માઈક્રોસ્કોપ દ્વારા સુક્ષ્મ રીતે >>>

 

લીવર જે પ્રમાણે આંખોથી નિહાળી શકાય તે પ્રમાણે એક મોટું ઓરગન છે જેને તમો ૩ નામે ઉલ્લેખ કરી શકો છો

(૧) જમણી બાજુનો મોટો લોબ (Right Larger Lobe )

(૨) ડાબી બાજુએ આવેલ નાનો લોબ ( Smaller Left Lobe)

(૩) એની સાથે જડાયેલ નીચેના ભાગે આવેલ “ગોલ બ્લેડર” (Gall Bladder ) અને “બીલીઅરી સીસ્ટમ ( Biliary System)

આ વર્ણનમાં આમ જોઈએ તો ગોલ બ્લેડર એક જુદું ઓરગન છે પણ લીવરના કાર્ય આધારે જ લીવરમાં બનેલા “બાઈલ” (Bile ) ને આંતરડા સાથે જોડાણ હોવાના કારણે ટોક્ષીનરૂપી બાઈલને શરીર બહાર પહોંચાડે છે.

ઉપર મુજબ, વર્ણન કરી આપણે સુક્ષ્મ સ્વરૂપે નિહાળવા પ્રયાસ કરીએ.

લીવર અનેક લીવર સેલ્સ યાને “હેપાટોસાઈટ્સ” (Hepatocytes ) થી બનેલું નજરે આવે છે. અનેક સેલ્સોથી વચ્ચેથી બીલીઅરી કેનાકુલાઈ (Biliary Canaliculli ) દ્વારા પ્રવાણી બાઈલ (Bile ) વહે છે.

અંદરના ભાગે નાની નાની બ્લડ કેપીલરીઓ (Blood Cappillaries ) દ્વારા લોહીનું ભ્રમણ અંતે “વૈન અને આરટરીઓ” (Veins & Arteries) દ્વારા હ્રદયની પાસે જઈ ફરી અન્ય જગાએ જઈ શકે છે.

લીવરને લોહી બે સીસ્ટમો દ્વારા મળે છે જેના નામો છે >>>

(૧) સીસ્ટમીક સરક્યુલેશન (SYSTEMIC BLOOD CIRCULATION )

(૨) પોરટલ સરક્યુલેશન (PORTAL BLOOD CIRCULATION )

અહીં પોરટલ સરક્યુલેશન ફક્ત લીવરની જરૂરત માટે જ હોય છે.

 

એક સારરૂપે લીવરને ફરી જાણો >>>>

 

આ પોસ્ટ દ્વારા મેં તમોને લીવર આંખે કેવું દેખાય તેનો ખ્યાલ આપ્યો.

અને એની સાથે સુક્ષ્મ રીતે એનું કેવું બંધારણ છે તેનો થોડો ખ્યાલ આપ્યો.

આવા વર્ણન સાથે લીવર માનવ શરીર માટે અનેક કાર્યો કરી માનવીને જીવીત રાખે છે…એના વગર “ટોક્ષીન્સ” ( TOXINS) યાને ઝેરી પ્રદાર્થો શરીરમાં જ રહી નુકશાન પહોંચાડી શકે છે.

જે મેં શબ્દોમાં વર્ણન કર્યું તેની સાથે પ્રગટ કરેલા પીકચરો દ્વારા તમોને લીવર વિષે સારી સમજ પડી હશે એવી આશા છે.

આ ટુંકાણમાં સરળ ભાષામાં સમજાવવા મારો પ્રયાસ છે…અહીં વિગતે કહેવું અશક્ય છે.

જે કોઈને વધુ જાણવું હોય તેઓ ઈનટરનેટ પર જઈ જાણી શકો છો…એ સિવાય, પોતાના ડોકટરને પૂછી લીવર વિષે જાણી શકે છે.

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 

FEW WORDS

Today’s Health Post is on LIVER & ITS FUNCTION in the Human Body.

The mention of the Liver was done already in the old Health Post on the DIGESTIVE SYSTEM.

Here reason of publishing this Post is to give more detailed information about this VERY IMPORTANT ORGAN because of its FUNCTIONS.

When the Human is being formed in the Mother’s Womb, it acts as the FACTORY for BLOOD CELLS formation.

In the ADULT Human Body, the LIVER is the organ with the DUAL BLOOD supply namely :

(1) Systemic Circulation

(2) Portal Circulation.

Along with Metabolosm on several substances of the body Eg Cholestrol, occurs in the Liver.

The EXCRETION  & DETOXIFICATION of the substances harmful to the Body is done by the Liver.

Thus the Liver plays a most important role in the sustaining, protection of the Human Body.

Any injury to Liver Cells lead to diseases which can be fatal.

It is not possible to narrate in details, but I hope this simple understanding will be appreciated.

 

Dr. Chandravadan Mistry

 

 

 

મે 8, 2014 at 2:01 એ એમ (am) 9 comments

માનવ તંદુરસ્તી (૨૭)…લોહી અને લોહીમાં રહેલા સુક્ષ્મ તત્વો

 

 

Blood as it circulates in the ARTERIES & VEINS

 

Blood Smear showing RED CELLS with few WHITE CELLS

 

 

 White Cells in the Blood (Different Types)
ALL PICTURES in this Post are via GOOGLE SEARCH

માનવ તંદુરસ્તી (૨૭)…લોહી અને લોહીમાં રહેલા સુક્ષ્મ તત્વો

 

 

 

તમે મસલો વિષે જાણ્યું.

આ પ્રમાણે તમો માનવ શરીરને વધુ જાણતા થયા.

હાર્ટ અને લોહીના ભ્રમણ વિષે આગળ પોસ્ટ વાંચી હતી એટલે આ વિષયે તો તમોને થોડું જ્ઞાન છે.

તો, આજે આ પોસ્ટ શા માટે ?

લોહીને તમોએ “ભ્રમણ” કેમ કરે તે જાણ્યું..પણ, એ લોહી કેવી રીતે બનેલું છે તે વિગતે જાણ્યું નથી.

તો આ પોસ્ટ દ્વારા એવી સમજ આપવા માટે આ મારો પ્રયાસ છે.

લોહી ( Blood) ઃ

લોહી એટલે શરીરમાં વહી રહેલો એક પ્રવાણી તત્વ.

એ રંગે લાલ છે.

એવો લાલ રંગ ફક્ત માનવીઓમાં જ નહી પણ અન્ય જીવીત પ્રાણીઓમાં પણ એવો જ લાલ રંગ.

માઈક્રોસ્કોપ દ્વારા નિરક્ષણ કરીએ તો આપણે નીચેના વિભાગોમાં જોઈ શકીએ છે.

(૧) જુદી જુદી જાતના જુદા જુદા આકારોમાં સુક્ષ્મ “સેલ્સ”.

પણ, આ બધાને બારીકી રીતે જોતા આપણે ત્રણ જાતના સેલ્સોરૂપી ઓળખ આપી શકીએ>>>

(A) લાલજેવા સેલ્સો યાને “રેડ સેલ્સ” ( Red Cells)

(B) કલર વગરના સેલ્સો યાને “વાઈટ સેલ્સ”(White Cells)

આ સેલ્સ અનેક આકારના હોય અને જુદા જુદા કાર્યો કરે અને એમના નામો છે>>>

(એ) ગ્રન્યુલોસાઈટ્સ (Granulocytes )

અંદર રહેલા ગ્રેન્યુઅલ્સના કારણે નામો છે>>>>

(!) ન્યુટ્રોફીલ (Neurophils )

(!!) બેસોફીલ્સ (Basophils )

(!!!) ઈઓસીનોફીલ્સ (Eosinophils)

(બી)મોનોસાઈટ્સ (Monocytes )

(સી)લિમ્ફોસાઈસ (Lymphocytes )

(C) નાનામાં નાના સેલ્સ “પ્લેઈટ્લેટ” (Platelets )

 

(૨) પ્રવાણી તત્વ જેમાં બધા સેલ્સો તરે તેનું નામ છે પ્લાઝમા ( Plasma)

આ પ્રવાહી તત્વ દ્વારા અનેક” ઈલેક્ટ્રોલાઈટ્સ” (Electrolytes ) તેમજ “હોર્મોન્સ”, “વાઈટામીન્સ” (Hormones & Vitamins ) અને ખોરાકમાથી બનેલા અંતીમ પ્રદાર્થો તેમજ “એન્ટીબોડીઝ” (Antibodies) અને લોહીને કઠણ કરતા “ક્લોટીંગ ફેકટરો ( Clotting Factors) શરીરના સર્વ જગાએ પહોંચી અંગોને પોષણ આપી શકે છે.

 

જુદા સેલ્સના જુદા જુદાના કાર્યો >>>>

 

(A) રેડ સેલ્સ ( Red Cells)

આ સેલ્સમાં “આયન” (Iron ) રૂપી ધાતું પ્રોટીન સાથે રહી “હીમોગ્લોબીન” ( Hemoglobin) નામે પ્રદાર્થ બને છે…આ હોવાના કારણે “લાલ” રંગ મળે છે. આ તત્વ કારણે લોહીમાં “ઓક્ષીજન” (Oxygen ) યાને “પ્રાણવાયુ” અંગોને મળી શકે અને સૌ ભાગો જીવીત રહી શકે….આ હીબોગ્લોબીન દ્વારા જ “કારબન ડાયોક્ષાઈડ” (Carbon Dioxide ) ત્યાં બંધાય જુદી જુદી જગાએથી ફરી હ્રદયમાં અને અંતે ફેફસાઓમાં અને ત્યાં શુધ્ધ થઈ પ્રાણવાયુ અન્ય જગાએ લઈ જવાનું શક્ય બને છે.

 

(૨) વાઈટ સેલ્સ ( White Cells)

જે “ગ્રેન્યુલોસાઈટ્સ” કહેવાય તેઓ કોઈ જંતુ અંદર પ્રવેશ કરી હુમલો કરે તે પહેલા એનો નાસ કરવા દોડી જાય છે…જ્યારે “બેકટેરીઆ” જેવા જંતુઓ હોય ત્યારે “ન્યુટ્રોફીલ્સ”વધારે સંખ્યામાં ત્યાં પહોંચે છે.

જ્યારે “એલરજી” જેવો પ્રહાર હોય તે સમયે “એઓનોસીફીલ” વધુ સંખ્યામાં હોય.

જો ઈનફેકશન (Infection ) કોઈ કાયમ રહે તેવું હોય યાને “ક્રોનીક” (Chronic ) હોય ત્યારે “લીમફોસાઈટ્સ” (Lymphocyts ) વધુ સંખ્યામાં જોવા મળે છે

“મોનોસાઈટ્સ” (Monocytes)પણ એની જરૂરત પ્રમાણે રક્ષણનું કાર્ય કરે છે.

 

(૩)પ્લેઈલેટ્સ (Platelets )

આ નાનામાં નાના જુદા જુદા આકારરૂપી સેલ્સ છે.

આ સેલ્સ અને પ્લાઝમાં રહેલા “ક્લોટીંગ ” (Clotting Factors ) તત્વો સાથે મળતા જે જગાએથી લોહી શરીર બહાર જઈ રહ્યું હોય તેને અટકાવે છે. શરીરના અંદર પણ કોઈ ભાગે લોહી નળીઓની બહાર જવા માંગે ત્યારે રોકે છે.

આ સેલ્સો સંખ્યામાં ઓછા હોય કે એ ખરાબ બંધારણે હોય ત્યારે “બ્લીડીંગ”ના રોગો હોય શકે છે.

 

(B )પ્રવાહી તત્વ યાને પ્લાઝમા (Plasma )

સેલ્સોને બાદ કરતા લોહીને પ્રવાણી તત્વ તરીકે નિહાળી શકાય.

આ પ્રવાહી તત્વનું નામ છે “પ્લાઝમા”

જો આ “પ્લાઝમા”માંથી “ક્લોટીંગ તત્વો” બાદ કરીએ ત્યારે જે રહે તેનું નામ છે “સીરમ” (Serum ).

પ્લાઝમાના માધ્યમે શરીરના રક્ષણ માટે “એન્ટીબોડીઝ” તેમજ લોહી વહેતું અટકાવવાના “ક્લોટીંગ ફેક્ટરો” અને “હોરમોન્સ” તેમજ શરીરના પોષણ માટે જરૂરીત પ્રોટીન/કારબોહાઈડ્રેસ/ ફેટ્સના નાના તત્વો અને વાઈટામીન્સનું ભ્રમણ થાય અને એ પ્રમાણે શરીરના સર્વ ભાગે જરૂરત પુરી થઈ શકે છે.

 

 

એક સારરૂપે લોહી વિષેનું જ્ઞાન ઃ

આ પોસ્ટ દ્વારા વિગતે બધુ તો નહી જ કહી શકાય, પણ સરળ ભાષામાં થોડી સમજ આપવા માટે આ મારો પ્રયાસ છે.

તો…તમે જાણ્યું કે માનવીનું લોહીને રંગ કેમ લાલ….અને વધુમાં જાણ્યું કે લોહી જીવતા જુદા જુદા સેલ્સ સાથે પ્રવાહી તત્વ પ્લાઝમા તત્વથી બનેલું છે.

અને પોસ્ટ વાંચી, તમોને પુરો ખ્યાલ આવ્યો કે પ્રભુએ જે પ્રમાણે લોહી બનાવ્યું તેમાં બધા જ તત્વોની જરૂરત છે.

આવી સમજ દ્વારા તમો તમારા શરીરને વધુ જાણી શકો છો. લોહી માનવ શરીર માટે અગત્યનું છે એવું જાણી ટેસ્ટો દ્વારા સેલ્સ ( રેડ, વાઈટ અને પ્લેઈલેટ )નું પ્રમાણ યોગ્ય છે નહી એવું જાણી, યોગ્ય સારવાર સમયસર ચાલુ કરી શકો છો.

જે શબ્દોમાં મેં વર્ણન કર્યું તેમાં પુરી સમજ ના પડી હોય તો સાથે પ્રગટ કરેલા પીકચરો દ્વારા વધુ સમજી શકશો એવી આશા છે.

એ સિવાય મારી એક જ વિનંતી કે તમો તમારા ડોકટર સાથે ચર્ચાઓ કરી જેની સમજ ના પડી હોય તે તેમજ અન્ય મહિતી મેળવી શકો છો.

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 

 

FEW WORDS…
Today’s Health Post is about BLOOD & UNDERSTANDING of how it is made up in the Body.
In the previously published  Health Post you were mad aware of the HEART  & the CIRCULATION.
Now after the Post on the Musculo-Sketetal System, I have given you the details that>>>
There are CELLS (Red & White and Platelets.
These flow in the liquid medium called PLASMA It is the Plasma that carries the Hormones, Nutrients,Antibodies Etc. which are essential for the functioning of the Human Body. The System of Arteries & Veins and the Lymaphatics circulate this essential BLOOD to ALL parts of the Body.
The RED CELLS are essential for OXYGEN SUPPLY to Body.
The WHITE CELLS are for the DEFENCE of the Body & as per the shape & granules within they are involved in the different protective situations.
The PLATELETS are mainly for the COAGUALATION of the Blood. The Circulating Coagulation Factors & Platelets CLOG the SITE to prevent the Blood fro

m flowing out of the System

This protective function can sometimes lead to narrowing of the Arteries at the sites of the damage or the injury.
Please REFER to the DIAGRAMS & PICTURES for better understanding.
Hope you like this Post.
Dr. Chandravadan Mistry

 

 

મે 7, 2014 at 12:22 પી એમ(pm) 10 comments

માનવ તંદુરસ્ત(૨૬)….મસક્યુલો-સ્કેલેટલ સીસ્ટમ (MUSCULO-SKELETAL SYSTEM )

 

 

File:Muscle posterior labeled.png

 

 

414 Skeletal Smooth Cardiac.jpg

The body contains three types of muscle tissue: (a) skeletal muscle, (b) smooth muscle, and (c) cardiac muscle. (Same magnification)
Muscle Tissue (1).svg

A schematic diagram of the different types of muscle cells (same order as above).

 

 

 

માનવ તંદુરસ્ત(૨૬)….મસક્યુલો-સ્કેલેટલ સીસ્ટમ (MUSCULO-SKELETAL SYSTEM )

 

“માનવ તંદુરસ્તી”નામે તમોએ અનેક પોસ્ટો વાંચી, અને માનવ શરીર કેવી રીતે બન્યું (બંધારણ) તેમજ આ યંત્રરૂપે એ કેમ ચાલે છે તેનું પણ જાણ્યું.

આવી જાણકારીમાં તમોએ શરીરને હાડકાઓરૂપે માનવનો આકાર નભે છે એવું પણ જાણ્યું. પણ, એની સાથે બહાર નજરે આવતી ચામડીની નીચે હાડકાઓ વચ્ચે જે “માંસરૂપી” ભાગ છે જેને “મસલ્સ” (Musle ) કહેવાય તે પણ માનવ શરીરના આકાર માટે ફાળો આપે છે. તો, આ પોસ્ટ દ્વારા તમોને આ “મસલ્સ” જેનો સબંધ હાડકાઓ સાથે નિહાળી આપણે આ વિષયની માહિતીને “મુસક્યુલો-સ્કેલેટલ” (Musculo-skeletal ) નામ આપીશું.

હાડકાઓને લગતા મસલો સિવાય શરીરની અંદર બીજી જાતના મસલો હોય છે ..તેને આપણે “સ્મુથ મસલો” કહીશું અને અહીં આપણે નીચે મુજબ જોઈ શકીએ છે>>>

(૧) હ્રદયને એક પંપ તરીકે કામ કરે તે “હ્રદયના મસલો” યાને “હાર્ટ મસલો” (Heart Muscle ).

(૨) આંતરડા/ફેફસાઓ/જઠર વિગેરેમાં આવેલા “સ્મુથ મસલો” (Smooth Muscles )

બહારના મસલો કે અંદરના મસલો એનું કાર્ય કરે તે માટે “નર્વસ સીસટમ” (Nervous System ) ની જરૂરત પડે છે.

મગજમાથી એક પ્રકારની સીસટમ જેનું નામ છે “ઓટોનોમસ નર્વસ સીસટમ” (Autonomous Nervous System ) …આની અસરથી અંદરના હ્રદય અને અન્ય ભાગો જરૂરત પ્રમાણે કાર્ય કરે…અહીં, માનવીની ઈચ્છા કે વિચારોની અસર ના હોય…દાખલારૂપે ફેફસાઓ નાના મોટા થાય અને થતા રહે.

પણ…બહારના હાડકા સાથે સબંધ રાખતા મસલો સાથે કેડના હાડકાઓ યાને “વર્ટેબ્રા ” (Vetebra )ની વચ્ચેથી જુદી જુદી નર્વસ બહાર આવે તેને સાઈનલ કોર્ડ (Spinal Cord )સાથે જોડાણ હોય અને આ રીતે મગજ સાથે. આ નર્વસ દ્વારા માનવી એની ઈચ્છા મુજબ મસલોનો સહકાર લઈ કાર્યો કરે છે. આ રીતે કાર્ય કરતા મસ્લોને “સ્કેલેટલ મસલો” (Skeletal Muscles ) કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે તમોને સરળ ભાષામાં થોડી સમજ આપવા આ મારો પ્રયાસ છે.

મસલ્સ શું છે ?

માનવ શરીરમાં “માંસ” રૂપે જે મસલો છે તેમાં મુખ્ય પ્રમાણ “પ્રોટીન” ( ) નું છે. સાથે નજીવા પ્રમાણમાં થોડી ચરબી હોય.

આ મસલોને માઈક્રોસ્કોપ (Microscope ) દ્વારા નિરક્ષણ કરીએ તો અનેક “મસલ સેલ્સ” (Muscle cells ) નજરે આવે છે.

અહીં જે પ્રકારના તત્વો હોય તેના કારણે કદ લાંબુ કે ટુંકુ બની શકે…યાને “ઈલાસ્ટીસીટી” (Elesticity ) હોય છે.અહીં મસલ-બંધારણ માટે પ્રોટીન તત્વો બે નામે છે “એકટીન” (Actin ) અને “માયોસીન”( Myosin)

પ્રમાણે શક્ય થવા માટે શક્તિની જરૂરત પડે…એવા સમયે અન્ય તત્વોના કારણે “એટીપી” કે “એડીસોનીન ટ્રાઈફોસફેટ” ( Adisonine Triphosphate)નું બળવું અને એમાંથી શક્તિ શરીરને મળવું શક્ય થાય…આવા થતા ફેરફારોમાં “કેલસીઅમ”(Calcium ) તેમજ અન્ય “ઈલેક્ટ્રોલાઈટ” (Electolytes ) પણ ફાળો આપે છે.

 

એક સારરૂપે મસક્યુલો-સ્કેલેટલ સીસ્ટમનું જ્ઞાન ઃ

માનવ શરીરમાં ત્રણ માંસરૂપી તત્વો છે જેને બે વિભાગે નિહાળતા…(૧) બહાર હાડકાઓ સાથે જોડાયેલ “સ્કેલેટલ મસલો” અને (૨) શરીરની અંદર રહેલા “સ્મુથ મસલો” જે દ્વારા (૧) હ્રદય અને (૨) અન્ય અંગો ( ફેફસાઓ, આંતરડા, જઠર વિગેરે) જુદા જુદા કાર્યો શક્ય કરી શકે.

અહીં આપણે એ પણ જાણ્યું કે …આ બધું જ શક્ય કરવા માટે “નર્વસ સીસ્ટમ”ની ખાસ જરૂરત પડે છે.

મસલોને કામ કરતા રાખવા માટે ખોરાક દ્વારા મળતા તત્વોની પણ જરૂરત રહે..કે જે થકી, મરણ પામેલા સેલ્સની જગાએ નવા સેલ્સો બની શકે, અને જે સેલ્સો મસલરૂપે છે તેને “શક્તિ” મળી શકે.

આ પ્રમાણે વર્ણન કરી સૌને કંઈક સમજ આપવાનો આ મારો પ્રયાસ છે.

જે કાંઈ જાણ્યું તે અલ્પ છે…વધું જાણવું હોય તો તમારા ડોકટર પાસે માહિતી લેશો કે “ઈનટરનેટ” પર જઈ આ વિષયે તમો જાણી શકો છો.

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 

FEW WORDS…

Today’s Health Topic is about the MUSCULO-SKELETAL SYSTEM of the Human Body.

The internal microscopic structure reveals the Muscle cells beeing made of 2 proteins namely (1) ACTIN (2) MYOSIN which gives the potential for the contractions & expansions in the size of the Muscles. The energy needed for this is derived from the ATP generated with a complex mechanism.

As the external body is attached as a UNIT of the MUSCLES & BONES functioning as one to bring about the intended movements/actions, the name is the Musculo-Skeletal System.

Apart from this, there are the ORGANS within our Body which need the muscles to perform their actions, These are called the SMOOTH MISCLES which are controlled bt the AUTONOMOUS NERVOUS SYSTEM & here there is NO voluntary Control.

The External Muscles attached to the Skeletal System is controlled bt the CENTRAL NERVOUS SYSTEM & here there is a provision for the VOLUNTARY CONTROL for the desired actions.

This is only a BRIEF BASIC Understanding of yet another System of the Human Body.

Hope you like this Post !

 

Dr. Chandravadan Mistry.

 

 

 

મે 6, 2014 at 12:44 એ એમ (am) 11 comments

માનવ તંદુરસ્તી (૨૫)..ડોકટરપૂકાર (૧૦) સીસ્ટમીક લુપસ એરીથમાટોસીસ (Systemic Lupus Erythematosis or SLE)

Picture of Systemic Lupus Erythematosus
TYPICAL BUTTERFLY RASH of LUPUS (SLE)
Systemic
 Lupus Erythematosus
POSSIBLE COMPLICATIONS of SLE

 

 

માનવ તંદુરસ્તી (૨૫)..ડોકટરપૂકાર (૧૦) સીસ્ટમીક લુપસ એરીથમાટોસીસ (Systemic Lupus Erythematosis or SLE)

એસ એલ ઈ યાને “લુપસ”નામની બિમારીના વિષે જાણવા માટે કે એની માહિતી  ગુજરાતીમાં લખી સૌને જાણ કરવા માટે ઈચ્છા જાગ્રુત થઈ એકબીજાના ઈમેઈલો  દ્વારા….અને એ ઈચ્છા હતી નીચે મુજબ>>>

સવાલ…

વિનંતિઃ   આ સુંદર લેખનું જનહિતાય ગુજરાતીમા ભાષાંતર કરશોજી આ અંગે માનનિય શ્રી સુરેશભાઈ જાનીનો અનુભવ પણ માણવા  જેવો/પ્રેરણાદાયી….પ્રજ્ઞાબેન…..આ વિનંતીને એક “સવાલ” રૂપે  ગણીશું….લુપસ રોગ વિષે કાંઈ માહિતી આપશો ?

જવાબ ….

લુપસ બિમારીનું ડેફીનેશન (Definition)…

આ રોગ એટલે માનદેહના જુદા જુદા અંગોના બંધારણ પર સોજારૂપી અસર, જે  કાયમને માટે હોય પણ સમય સમયે એના ચિન્હો ઓછા થાય, પણ સમય વહેતા આ રોગની અસર ફરી નિહાળવા મળે…આને કારણે આ રોગને “ક્રોનીક રેલેપ્સીન્ગ ઈનફ્લામેટ્રીક  ડીસઓર્ડર” (Chronic Relapasing Inflammatory Diorder )કહેવાય.

આ બિમારીનું કારણ યાને ઈટીઓલોજી (Etiology)…

જાણ્યા પ્રમાણે, માનવદેહ પોતાના રક્ષણ માટે દેહની અંદર તત્વો બનાવે, જેને “એન્ટીબોડીસ” (Antibodies) કહેવામાં આવે….પણ એ તો બહારથી પ્રવેશ  કરતા જંતુઓને સામે રક્ષણ માટે હોય..પણ, જ્યારે માનવ દેહ એવી એન્ટીબોડીસ  દેહના અંગો સામે જ કરે ત્યારે એને “ઓટોએન્ટીબોડીસ” ( Autoantibodies) કહેવાય. આ ઓટોએન્ટીબોડીસ માનવ શરીરની અંદર રહેલા “સેલ્સ” ના મધ્યમ ભાગેમાં  આવેલા “ન્યુક્લીઅસ” (Nucleus)તેમજ એની ફરતેના પદાર્થ “સાયટોપ્લાઝમ (Cytoplasm ) ઉપર હુમલો કરે અને બુરી અસરની શરૂઆત થાય અને ત્યાં “ઈનફ્લામેશન” ( Inlamation)  યાને “સોજો” થાય….આવું ચામડી સાંધાઓ, હ્રદય, કે લોહીમાં , કીડની, નર્વસ સીસટમ (Skin, Joints, Heart & Blood,  Kidneys, Nervous System )માં હોય શકે.
આ કારણે આ રોગને “ઓટોઈમ્યુઅન ડીઝીસ” (Autoimmune Disease )પણ કહેવામાં આવે છે. આ ફેમીલીમાં આ  સિવાય અનેક બીજા રોગોનો સમાવેશ થાય છે દાખલારૂપે રુમાટોઈડ આરથ્રાઈટીસ ( Rheumatoid Arthritis ).
બીજા રોગોથી લુપસને જુદો ગણવા માટે  અમેરીકન કોલેજ ઓફ રૂમાટોલોજીએ માનવ દેહના “ચિન્હો” સાથે “થૉડી લેબ ટેસ્ટો” પણ “પોસીટીવ” હોય એવી જરૂરતનો આગ્રહ રાખ્યો છે.

રોગની “પેથોફીઝીઓલોજી” યાને શરીરના તંત્રમાં થયેલી બુરી અસર દ્વારા થયેલા ફેરફારો…

માનવ દેહમાં ખરેખર અંગો પર કેવી બુરી અસર થઈ છે એની જાણકારી.
આગળ ઉલ્લેખ કર્યો તે પ્રમાણે, આ “ઓટોઈમ્યુઅન રોગ”ની અસર જુદી જુદી  જગ્યાએ હોય શકે..જુદી જુદી જગ્યાએ નાના યાને “માઈક્રો બ્લડ વેસલો” (Micro  Blood Vessels) સાંકડા થઈ જાય અને એની બુરી અસર એ જગ્યાએ પડે…એ હોય શકે  ફેફસાઓમાં, હ્રદયમાં, મગજમાં ચામડીમાં વિગેરે
પણ….સવાલ એ રહે છે કે શા કારણે દેહમાં આવું થાય છે ?
એની પુરી માહિતી હજુ મળી નથી, અને અનેક કારણો હોય શકે….જેમાં   “જેનેટિક્સ”, જાતી, કે બહારનું વાતાવરણ (Genetics, Racial, Environment) ની અસર હોવાની સંભવતા માનવામાં આવે છે.
જરા વધુ સનજીએ !
માનવ દેહમાં આવી ખરાબ અસર થવાનું કારણ એવું હોય હે  એ વ્યક્તિના “જીન્સ” જલદી એ રોગની અસર માટે લાચારી બતાવે, અને અંતે એના કારણે જુદી જુદી જગ્યાએ ખરાબ અસર નિહાળવામાં આવે….એવા સમયે, દેહના લોહીના “વાઈટ બ્લડ  સેલ્સ”માંના સ્પેસીઅલ સેલ્સ યાને “બી” અને ” ટી”સેલ્સ (B & T Cells) જેઓ નોર્મલી
એન્ટીબોડીસ બનાવે તેઓને ખોટું માર્ગદર્શન મળે અને એઓ “ઓટોએન્ટીબોડીસ” (Autoantibodies) બનાવે અને જે દ્વારા શરીરના પોતાના અંસો પર ખરાબ અસર પડે ! એવી અસર જુદી જુદી સીસ્ટમો પર હોય શકે…..એક દિવસ નવી શોધો કે જાણકરી  દ્વારા આ કેમ થાય તે જાણી આ રોગને નાબુદ કરવા માટે શક્યતા રહે છે.આ વિષયે  ઘણી
જ  જાણકારી વધી છે..પણ એવી ચર્ચા ના કરતા, આ રોગની જાણકારી આધારીત એની કેવી રીતે સારવાર હોય શકે તે પર ચર્ચા કરીશું.

આ રોગનો “ડાયાગ્નોસીસ” (Diagnosis )…

આપણે રોગને જુદા જુદા “સ્ટેઈજ” યાને સાધારણ કે બહું ગંભીર હાલતમાં નિહાળી શકીએ છીએ.
(૧) જ્યારે રોગની પ્રથમ શરૂઆત હોય ત્યારે માનવ શરીરમાં “ઓટોએન્ટીબોડીસ” બને. પણ પ્રમાણમાં  એ ઓછી હોય ત્યારે કાંઈ જ ચિન્હો ના હોય કે સાધારણ શરીરનો “દુઃખાવો” હોય.
     તો કોઈવાર, ચેહેરા પર “રેશ” (Rash) હોય…પણ આ રેશ એવી રીતે હોય કે એને “બટરફ્લાઈ રેશ” (Butterfly Rash) નામે કહેવામાં આવે…આવો રેશ “લુપસ”રોગની શંકા કે શક્યતા વધારે છે, અને બીજી ટેસ્ટો તરફ વાળે છે.
(૨) કોઈકવાર, રોગના કારણે હાર્ટે, મગજ, ફેફસાઓ, કીડનીઓ (Heart,  Brain, Lungs, Kidneys) ના નાના બ્લડ વેસલોમાં રોગના કારણે નળીઓ સાકડી કે “બ્લોક” થઈ જાય, અને એ કારણે હાર્ટ એટેક, સ્ટોર્ક, પલમોનરી એમબોલીઝમ, કે  કીડની ફેલીઅર ( Heart Attack, Sroke, Pumonary Embolism, Kidney Failure)
થવાના કારણે હોસ્પીતાલમાં દાખલ થયા બાદ, ટેસ્ટો કરવાથી પહેલીવાર આ રોગની જાણકારી થાય.

આ પ્રમાણે…અગત્યનું તો એટલું જ કહેવું છે કે ……

જ્યારે દર્દી “અજાણ રોગ સાથે આવે ત્યારે “મેડીકલ હીસ્ટરી” અને “ફીઝીકલ એક્ષામીનેશન” ( Medical History & Physical Examination ) સારી રીતે કરવી ખુબ જ અગત્યની વાત છે….દર્દીને પુછતા અને એને તપાસતા “રોગના  ચિન્હો” નિહાળતા, લુપસ  વિષે શંકા થતા બીજી “ટેસ્ટો” કારવાનું થાય.
“લુપસ ફાઉન્ડેશન ઓફ અમેરીકા (Lupus Foundation of America,,,LFA) ના કહેવા  પ્રમાણે લુપસની બિમારી ના “ડાયાગ્નોસીસ” કરવા માટે નીચેની “ટેસ્ટો” કરવાની  સલાહ રહે છે >>>>>
(૧) “એ.એન. એ. ” (A.N. A. meaning Antinulear Antibodies )
(૨) “એન્ટી ડી,એન.એ” (Anti DNA)
(૩) “એન્ટી એસએમ એન્ટીબોડીસ” ( Anti- Sm Antibodies)
(૪) બ્લડમાં ફરતા “ઈમ્યુન કોંપ્લેસીસ” ( Immune Complexes circulating in the Blood )
(૫) લોહીમાં “કોંપ્લીમેટ” ઓછા પ્રમાણમાં  ( Low Level of Complement in Blood )
આવી ટેસ્ટોનો સહકાર લઈ ડોકટર લુપસના રોગનૉ ખાત્રી કરી દર્દીને એવો રોગ છે એવા સમાચાર આપી સારવાર માટે ચર્ચાઓ કરે છે,

સારવાર યાને ટ્રીટમેન્ટ ( Treatment )…

એકવાર, આ લુપસના જાણની ખાત્રી થઈ જાય એટલે એની સારવાર માટે ડોકટરી સલાહો હોય છે.
આ બિમારીની સારવાર દર્દીની કેટલી ગંભીર હાલત હોય એ આધારીત હોય છે.
પણ….રોગ માટે “કોમ્પ્લેટ કુર” ના હોવા છતાં, દવાઓથી ફાયદો જોવા મળે છે.
તો, “ટ્રીટમેન્ટ” નીચે મુજબ છે>>>>
(૧) આરામ  યાને “રેસ્ટ” ( Rest)
(2) કસરતો કે યોગા ( Exercises & Yoga)
(૩) સુર્ય કિરણો કે તાપથી દેહનું રક્ષણ (Avoid Sunlight & heat )
(૪) દવાઓ દુઃખાવો ઓછો કરવા (Medicines for the Pain Relief)
    અહી, એસપ્રીન કે મોટ્રીન જેવી દવાઓ હોય શકે.
(૫) જ્યારે દુઃખાવો સાથે સોજો ખુબ જ હોય ત્યારે “કોરટીકોસ્ટેરોઈડ” ( Corticosteroids) દર્દીઓને આપવામાં આવે છે.
(૬) ચામડીના થયેલા “રેશ” તેમજ સાંધાઓ ( Skin Rash & Arthritis) ની રાહત  માટે “એન્ટીમેલેરીઅલ”દવાઓ  ( Antimalarial Medicines) જેવી કે ક્લોરોક્વીન  કે હાડ્રોક્ષીક્લોરોક્વીન ( Chloroquin or Hydroxychloroquin ) લેવાની  સલાહો હોય છે.
(૭) અંતે …..”ઈમ્યુનો સપ્રેસન્ટ ( Immunosuppresant ) દવાઓ જેવી કે  “ઈમ્યુરાન કે સાઈટોક્ષાન ” ( Immuran or  Cytoxan) દવાઓ અપાય છે….આ દવાઓથી ઘણો જ ફાયદો હોય શકે પણ એની ખરાબ અસરો  પણ હોય તે જાણવું જરૂરીત છે !
ઉપર મુજનની સારવાર સાથે “સ્ટ્રેસ” ( Stress) ઓછો કરવા માટે મેડીટેશન કે અન્ય પ્રયાસો હોય  છે…..માનવ દેહના અનેક રોગોમાં “ચિન્તાઓ” શરીરના રક્ષણ આપતા પદાર્થોને ઓછા કરે કે  બરાબર કાર્ય કરતા અટકાવે છે…એથી આજે એલોપથી સારવાર પણ “આર્યુવેદીક” સિધ્ધાંતોને અપનાવે છે.
જ્યારે ઈમેઈલથી અારચા થઈ રહી હતી ત્યારે નીચે મુજબ લખાણ હતું>>>>>
In the same thinking pattern I would definitely recommend
Vipassana Meditation Technique and will definitely help the
patient tremendously. This is nothing but treatment of the
most of the psychosomatic disorders but it can help in other
dis-eases too if we take holistic approach to life
towards Swa-Sthata.
આ લખાણના જવાબમાં મેં લખ્યું કે આવી સારવારથી કોઈને થોડો ફાયદો હોય શકે પણ રોગ એથી “નાબુદ” ના થાય.
અત્યારની જાણ પ્રમાણે સારવાર દ્વારા “રાહત” અને દેહમાં “ખૉટા પંથે ” ઓટોએન્ટીબોડીસ” બને છે તેને અટકાવવા પ્રયાસો છે…..પણ ભવિષ્યમાં   “જેનિટ્ક ” શોધો કે ફેરફારો દ્વારા કદાચ આવો રોગ થતા અટકાવી શકાશે કે “નાબુદ” પણ કરાશે એવું મારૂં અનુમાન છે  !
અહી મારે અંગ્રેજીમાં જે માહિતી મળેલી તેમાંથી થોડું લખાણ  પ્રગટ કરવું છે કે જેથી જે વાંચકને ગુજરાતી લખાણ વાંચ્યા બાદ પ્રષ્નો હોય  તે કદાચ આ અંગ્રેજી લખાણ દ્વારા તેના જવાબો મળી જાય !

Systemic lupus erythematosus  (SLE) is a chronic inflammatory disease that has protean manifestations  and follows a relapsing and remitting course. It is characterized by an  autoantibody response to nuclear and cytoplasmic antigens. SLE can  affect any organ system, but mainly involves the skin, joints, kidneys,  blood cells, and nervous system (see Clinica l).
The diagnosis of SLE must be based on the proper constellation of  clinical findings and laboratory evidence. American College of  Rheumatology (ACR) criteria summarize features necessary for diagnosis.  (See Workup.) Management depends on disease severity and organ  involvement. Periodic follow-up and laboratory testing are imperative to detect signs and symptoms of new organ-system involvement and to  monitor the response or adverse reactions to therapies. (See Treatment.)

   

Pathophysiology

SLE is an autoimmune disorder characterized by multisystem  microvascular inflammation with the generation of autoantibodies.  Although the specific cause of SLE is unknown, multiple factors are  associated with the development of the disease, including genetic,  racial, hormonal, and environmental factors.[1, 2, 3] Many immune disturbances, both innate and acquired, occur in SLE

In systemic lupus  erythematosus (SLE), many genetic-susceptibility factors, environmental  triggers, antigen-antibody responses, B-cell and T-cell interactions,  and immune clearance processes interact to generate and perpetuate  autoimmunity.
One longstanding proposed mechanism for the development of  autoantibodies involves a defect in apoptosis that causes increased cell death and a disturbance in immune tolerance.[4, 5, 2, 6] The redistribution of cellular antigens during necrosis/apoptosis leads to a cell-surface display of plasma and nuclear antigens in the form of  nucleosomes. Subsequently, dysregulated (intolerant) lymphocytes begin  targeting normally protected intracellular antigens. Recent genetic  studies point to disruptions in lymphocyte signalling, interferon  response, clearance of complement and immune complexes, apoptosis, and  DNA methylation.[7]
Many clinical manifestations of SLE are mediated via circulating  immune complexes in various tissues or the direct effects of antibodies  to cell surface components. Immune complexes form in the  microvasculature, leading to complement activation and inflammation.  Moreover, antibody-antigen complexes deposit on the basement membranes  of skin and kidneys. In active SLE, this process has been confirmed by  demonstration of complexes of nuclear antigens such as DNA,  immunoglobulins, and complement proteins at these sites.
Serum antinuclear antibodies (ANAs) are found in nearly all  individuals with active SLE. Antibodies to native double-stranded DNA  (dsDNA) are relatively specific for the diagnosis of SLE. Whether  polyclonal B-cell activation or a response to specific antigens exists  is unclear, but much of the pathology involves B cells, T cells, and  dendritic cells. Cytotoxic T cells and suppressor T cells (which would  normally down-regulate immune responses) are decreased. The generation  of polyclonal T-cell cytolytic activity is impaired. Helper (CD4+) T cells are increased. A lack of immune tolerance is observed in animal lupus models. Recent reports pointing to important roles of interferon  alpha, transcription factors, and signaling variations also point to a  central role for neutrophils

Symptoms of Lupus

The symptoms of lupus may include:
 • skin rash
 • pain and swelling in joints
 • weight loss
 • loss of appetite
 • lesions over the bridge of the nose and cheeks, and sometimes on the scalp. Lesions dry into scales that fall off the body, leaving scars (DLE only)
 • Raynaud’s syndrome (a condition in which a sudden, severe reduction in blood flow causes fingers to turn waxy, white and blue and painfully cold)
   
Diagnosis of Lupus

A thorough medical history, a physical exam, laboratory testing and presence of several defining symptoms (listed below) will determine a  positive diagnosis of lupus. According to the Lupus Foundation of  America, there is no single laboratory test that can definitively  determine whether a person has lupus. The following tests will aid in  diagnosis of lupus by examining the status of the patient’s immune  system:

1. The anti-nuclear antibody test determines if the person has autoantibodies that react with  components in cell nuclei. Almost all lupus patients will have a  positive reaction to this test.

2. The anti-DNA antibody test determines if the patient has antibodies to DNA.

3. The anti-Sm antibody test looks for antibodies to a protein.  While many lupus patients do not have anti-Sm antibodies, they are  rarely found in people without lupus.

4. Tests for the presence of immune complexes (the combination of  antibodies and the substances with which they react) in the blood are  valuable, both for diagnosing and monitoring the disease.

5. An analysis of the serum complement level, which tends to fall when the disease is active, is also useful  for both diagnosis and monitoring. The serum complement is a group of  proteins involved in the inflammation that can occur in immune  reactions.

The interpretation of the results of these tests is made even more  difficult by the unpredictability of the disease. A test may be positive one time and negative the next, depending on whether the disease is  active or in remission. Kidney and skin biopsies can also help with  diagnosis. A kidney biopsy may show deposits of antibodies and immune complexes, and a sample of  skin tissue may reveal deposits of antibodies and complement proteins.

According to the American College of Rheumatology, the presence of  four or more of the following 11 symptoms and signs usually indicates a  positive diagnosis of lupus:

  • Butterfly rash: a reddish eruption across the nose and cheekbones

  • Discoid lesions: reddish, raised, disk-shaped patches on the body

  • Photosensitivity of the skin: a red rash that results from sun exposure

  • Oral ulcers: sores in the mouth or nose that are usually painless but can be blister-like

  • Arthritis: inflammation characterized by tenderness and swelling in two or more peripheral joints

  • Kidney disorders: kidney failure

  • Blood cell disturbances: hemolytic anemia (a deficiency in red blood cells, resulting from their abnormal  destruction) or leukopenia (an excessively low white blood cell count)

  • Immunologic disruption: a dysfunctional immune system’s attack on healthy cell tissue

  • Antinuclear antibodies (ANA): antibodies that battle cell nuclei

Treatment of Lupus

Because the symptoms of lupus vary not only in type but also  severity, the treatment may also need to vary. It may take time to find  the right combination of treatments for each individual. Treatments may  include:

 • restexercisephysical therapy for muscle weaknessavoiding sun exposureusing medications such as:anti-inflammatory drugs such as aspirin for symptomatic reliefcorticosteroid drugs such as prednisolone for  inflammationantimalarial drugs such as chloroquine phosphate or  hydroxychloroquine for rashes, arthritis and malaiseimmunosuppressive and cytotoxic drugs such as Immuran (azathioprine) and Cytoxan  (cycyclophosphamide) are prescribed with vital organs are involved  and/or corticosteroids aren’t effective

આશા રાખું છું કે…..ઉપર મુજબ ગુજરાતી તેમજ અંગ્રજી લખાણો દ્વારા વાંચકોની “લુપસ નૉ બિમારી”ની સમજ વધી હશે, અને એવી સમજ કારણે પોતના દેહને વધું જાણી આ રોગ માટે શંકાઓ આધારીત ડોકટરી સલાહો લેવા આતુર બને !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

જુલાઇ 2, 2012 at 12:09 એ એમ (am) 13 comments

માનવ તંદુરસ્તી (૨૪)..ડોકટરપૂકાર (૯)..કેન્સરના રોગ વિષે સમજ !

Illustration of breast cancer.BREAST CANCER

 

માનવ તંદુરસ્તી (૨૪)..ડોકટરપૂકાર (૯)..કેન્સરના રોગ વિષે સમજ !

મેં જ્યારે પણ તંદુરસ્તીની પોસ્ટો પ્રગટ કરી ત્યારે એક સાથે થોડી પોસ્ટો પ્રગટ કરી હતી.

આજે પહેલીવાર, હું અન્ય વિષયે પોસ્ટો પ્રગટ કરતા, માનવ તંદુરસ્તીની પોસ્ટ “ડોકટરપૂકાર”રૂપે પ્રગટ કરી રહ્યો છું
એક સ્નેહીએ ઈમેઈલ કરી “જોન હોપકીન્સ”મા થયેલી “કેન્સર રીસર્ચ”ની અંગ્રેજીમાં પ્રગટ થયેલી મહિતી મોકલી ભલામણ કરી કે આવી માહિતી જો ગુજરાતીમાં હોય તો અનેક ગુજારાતી બંધુઓને લાભ થાય.
મેં માહિતી વાંચી…..અને મારા અલ્પ ગુજરાતી ભાષાજ્ઞાન આધારીત  અનુવાદ કરવા પ્રયાસ કર્યો છે !

દરેક માનવીના મનમાં જાણે અજાણે “કેન્સર”ના રોગ માટે ડર હોય છે એ સત્ય છે !

અંગ્રેજી લખાણમાં સમજતા અનેકને તકલીફો હોય શકે.

એથી, નિર્ણય લીધો કે ભલે માનવ દેહની “બધી” જ સીસ્ટમોનું વર્ણન કર્યું ના હોવા છતાં, આજે એક “માનવ તંદુરસ્તી”ની પોસ્ટ પ્રગટ કરૂં.

અનેક તરફથી સવાલો હોય એવા ભાવે આ પોસ્ટ છે !

સવાલો…

કેન્સર જેવો રોગ કેમ થાય ?

કેન્સરના રોગને ટકાવવા  માનવીના શું પ્રયાસો હોય શકે ?

જવાબ…

જોન હોપકીન્સના કરેલા “રીસર્ચ”અંગ્રેજી લખાણ આધારીત  જવાબરૂપે >>>>

“જોન હોપ્કીન”ની કેન્સર વિષે માહિતી

JOHN HOPKINS STUDY on CANCER


(1) દરેક માનવ શરીરમાં સુક્ષ્મ સ્વરૂપે “કેન્સર સેલ્સ” હોય છે, અને એના કારણે એ રુટીન ટેસ્ટોમાં જોવા ના મળે…પણ, જ્યારે એવા કેન્સર સેલ્સો અબજોની સંખ્યામાં હોય ત્યારે એ નિહાળી શકાત યાને આપણે એ જાણી શકીએ.
બીજુ જાણવા જેવું…..જ્યારે કેન્સરની સારવાર યાને કેમોથરાપી બાદ, કેન્સર સેલ્સ ના જોવા મળે કારણ કે અત્યારની બધી જ ટેસ્ટો એને જાણી ના શકે.

(૨) કેન્સર સેલ્સ માનવ જીંદગીમાં માનવ શરીરમાં ૬-૮ વાર બને છે.

(૩) પણ જ્યારે, માનવીની “ઈમ્યુઅન સીસ્ટમ” (Immune System) યાને રક્ષણ કરતી સીસ્ટમ સારી અને શક્તિમાન હોય ત્યારે શરીરમાં એવા બનતા સેલ્સનો નાશ તરત જ થાય છે, અને એના કારણે “કેન્સર ટ્યુમર” ના બની શકે.

(૪) જ્યારે પણ કેન્સર થાય ત્યારે માનવ દેહમાં “ન્યુટ્રીશનલ” તત્વો યાને પોસણકારક તત્વો ઓછા થયા હોય…જે “જેનટીક” કે “બહારના વાતાવરણ” (Genetic or Environmental )ની અસર હોવાના કારણે હોય શકે.

(૫) શરીરની આવી ન્યુટ્રીશન ખામીઓ દુર કરવા માટે “તંદુરસ્તી” જાળવતા પ્રદાર્થો દિવસના ૪-૫ વાર ખાવાની જરૂરત રહે…..જે થકી, માનવ દેહનું રક્ષણ કરતી “ઈમ્યુઅન સીસ્ટમ” શક્તિમાન બની રહે.

(૬) “કેમોથરાપી” ( Chemotharapy) યાને દેહના કેન્સર સેલ્સ મારવાની દવાઓરૂપી સારવારનો ફક્ત એક જ હેતુ કે ઝડપથી બનતા કેન્સર સેલ્સ પર અસર કરી એને બનતા અટકાવવું કે મારવું. પણ…..આવું કાર્ય કરતા એની અસર ( થોડી) નોરમલ યાને તંદુરસ્ત સેલ્સ પર પણ પડે…..આ કારણે શરીરને જરૂરત બોન યાને હડકાના મેરો (Bone Marrow)તેમજ અન્ય સીસ્ટમો પર ખરાબ અસર પડે.

(૭) “રેડીએશન” (Radiation )દ્વારા કેન્સર સારવાર થાય ત્યારે કેન્સર સેલ્સની સાથે નોરમલ યાને તંદુરસ્ત સેલ્સનું પણ મ્રુત્યુ થાય છે…આથી, જે જગ્યાએ એવી સારવાર આપવા આવે  ત્યાં એવી ખરાબ અસર હોય શકે.

(૮) પ્રથમ, જ્યારે કેન્સરની સારવાર કેમોથરાપી કે રેડીએશનથી કરવામાં આવે ત્યારે એનાથી કેન્સરનો ટ્યુમર નાનો થાય પણ લાંબા સમયે આવી સારવારથી વધારે લાભ ના થાય.

(૯) જ્યારે પણ કોમોથરાપી કે રેડીએશન સારવાર કેન્સર માટે આપવામાં આવે ત્યારે શરીર રક્ષણ કરનાર “ઈમ્યુઅન” સીસ્ટમ પર પણ ખરાબ અસર પડે, અને એના કારણે, માનવી દેહમાં અમેક “ઈનફેક્શનો” કે રોગો થવાની  સંભવતા વધે છે.

(૧૦) કેમોથરાપી અને રેડીએશન મ્યુટેશન (Mutation) યાને કેન્સર સેલ્સના બંધારણમાં ફેરફારો લાવી શકે, જેના કારણે દવા કે કોઈ પણ સારવારની અસર એવા સેલ્સ પર ના પડી શકે યાને રેસીસ્ટસ (Resistant) બની જાય છે…..અને, જ્યારે સર્જરી કરવાં આવે ત્યારે કોઈક કેન્સર સેલ્સ દુર જુદી જગ્યાએ જઈ ત્યા કેન્સર શરૂ કરી શકે છે .

(૧૧) ઉપર મુજબ, ખરેખર ફાપદાકારક ઉપચારો તો એ કહેવાય કે માનવીએ એના ખોરાકમાંથી “કેન્સર કરતા તત્વો”(Cancer Producing Elements) નાબુદ કરવાનો રહે જેથી કેન્સર સેલ્સની સંખ્યા વધી જ ના શકે !

કેન્સર સેલ્સને નાબુદ કરે કે સારી અસર કરે તેવા ખોરાકના તત્વોનું જ્ઞાન !


(૧) સુગર યાને ખાંડની જગ્યાએ વપરાતા “સ્વીટનરો” ( Equal, Splenda Etc) બધાજ શરીર પર ખરાબ અસર આપે છે, એથી, એ ના જ લેવા જોઈએ.
એબી જ્ગ્યાએ કુદરતી પદાર્થો જેવા કે મધ કે ગોળ ( Honey & Jiggery or Mollaseses ) ખોરકમાં લેવા સારા….અને જે ધોળુ મીઠું (Commercially available White Table Salt) જે કેમીકલવાપરી ધોળુ કર્યું હોય તેની જગાએ  “સી સોલ્ટ” (Sea Salt) વધારે સારૂં કહેવાય.

(૨) દુધ પીવાના કારણે “ડાયજેશન સીસ્ટમ” ( Digestion System)માં મ્યુકસ (Mucus) યાને ચીકણો પદાર્થ પેદા થાય છે ..અને, એના કારણે કેન્સર સેલ્સોને જીવનદાન મળે છે…અને આથી “સોયા બિન્સ” (Soy Beans )થી કરેલું દુધ વધારે સારૂં કહેવાય.

(૩) “એસીડ” (Acid)વાતાવરણ કેન્સર સેલ્સ માટે વધવાની શક્તિ આપે છે..એથી જ “માંસ”( Meats like Mutton Beef)ખોરાકો સારા ના ગણાય…કોઈકવાર માછલી યાને “ફીસ” ખાવી સારી. “ચીકન” આમ સારું પણ અત્યારે બઝારમાં વેચાતા ચીકન તો એન્ટીબાયોટીક્સ કે ગ્રોથ હોરમોન ચીકનને ખોરાકરૂપે આપવાના કારણે ખાર અસર કરી શકે છે.

(૪) એથી,…..ખોરાક જે લેવામાં આવે તેમાં ૮૦% જેટલા લીલા શાકભાજી અને  ફળો …તેમજ ૨૦% જેટલા ભાગે કઠોર અને નટ્સ (Whole Wheat, Rice Etc + Nuts like Almond Walnuts Etc) હોવા જરૂરીત કહેવાય
તાજા વેજીટેબલ્સમાં  જે તંદુરસ્તી જાળવતા પદાર્થો હોય છે ..એથી શરીરમાં “નોરમલ” સેલ્સ વધે અને કેન્સર સેલ્સનો વાધારો હોય ના શકે.

(૫)ચાહ , કોફી કે ચોકોલેટમાં વધારે પ્રમાણમાં “કેફીન” (Caffein) હોય એથી એની ખરાબ અસર થાય અને એ કારણે ના લેવી સારી…”ગ્રીન ટી” ( Green Tea ) કેન્સર સેલ્સ મારવા માટે સહાય કરે એથી એ પીવી સારી
બીજું ખાસ જાણાવવાનું કે ઘરે આવ્તું નળ પાણી ના પીવું કારણકે એમાં પણ અનેક “ટોક્ષીન”( Toxins) હોય છે. આ કારણે, “ફીલટર”(Filter ) કરી ચોખ્ખું કરેલું પાણી પીવું યોગ્ય કહેવાય.

(૬) માંસાહરી પદાર્થો શરીરમા પ્રાચન થવા માટે શરીરમા પેદા થતા રસો વધુ પ્રમાણમાં વાપરે, જે માંસ પર રસોની અસર સારા પ્રમાણમા થઈ ના હોય કે કાચું જેવું રહ્યું હોય તે માનવ દેહ પર  ખોટો અસર કરી કેન્સર સેલ્સને લાભદાયક બને છે,

(૭) એથી,….જેમ બને તેમ માંસ ના ખાવું …માંસરૂપી ખોરાક શરીરના પ્રાચન કરતા રસોને વધારે વાપરે એથી “કેન્સર સેલ્સ”ના “પ્રોટીન” ( Protein) ઉપર ઓચી અસર કરી શકે, એ ધ્યાનમાં લેવું.

(૮) વીટામીન તેમજ અન્ય મીનરલો ( Vitamins & Minerals) દ્વારા શરીરના સારા તંદુરસ્ત સેલ્સને પોષણ મળે અને માનવીને કેન્સર સેલ્સ મારવા શક્તિ મળે.

(૯) કેન્સર એટલે “મન, દેહ અને આત્મા” (Mind, Body & Spirit )માં કાઈક ખામીનું કારણ !
એટલે….મનન યાને મેડીટેશન, દેહની સંભાળ, અને આત્મા માટે શાન્તી વિગેરે  સારા ગુણો કેળવી કેન્સર શક્ય ના થાય તેવો “લાભ” આપે અને જો કેન્સર થયું હોય ત્યારે એની સારવારમાં સહાયરૂપે હોય શકે.

(૧૦) “ઓક્ષીજન” (Oxygen) યાને પ્રાણવાયુના વાતાવરણમાં કેન્સર સેલ્સ વધી ના શકે.
આથી દરરોજ કસરત પ્રાણાયમ વિગેરેથી શરીરના દરેક ભાગોમાં પ્રાણવાયું પ્રમાણમાં હોય શકે અને એથી કેન્સર થવાની સંભવતા ઓછી થાય

(૧૧) “પ્લાસ્ટીક” (Plastic)ચીજો ના  વાપરવી કારણ કે એવી ચીજ હાનીજનક છે…આ પ્રમાણે પ્લાસ્ટીક બોટલો, મીક્રોવેવ માટે વપરાતા પ્લાસ્ટીક વાસણો વિગેરે ના વાપરવા.

બે શબ્દો…

આજે તમે માનવ તંદુરસ્તીની પોસ્ટમાં “કેન્સર” વિષે જાણ્યું.
આ નામના રોગ વિષે આજે ઘણું જ સંભળાય છે, અને અનેકવાર રોગીને કહેવામાં આવે કે આ માટે કોઈ ઈલાજ નથી કે હવે તમારી જીદંગી ફક્ત ” થોડા સમયની છે “.
આવા સમયે રોગથી પીડાતો માનવી “લાચાર” બની જાણે રોગને નાબુદ કરવાની ચિન્તાઓમાં હોય કે પછી, રોગ નાબુદ ના થશે એવા વિચારોમાં મૃત્યુની વાટ જોવા લાગે.
ત્યારે માનવીએ ખરેખર તો “પોસીટીવ” વિચારો સાથે સામનો કરવો  એ જ અગત્યની વાત  છે…આવા વર્તન દ્રારા એનામાં “અપાર ” શક્તિ” મળે છે …અને એના જીવનમાં “આનંદ” મળે છે અને કદ્દચ એવા આનંદમાં  એના “કેન્સર સેલ્સ” ઓછા પણ હોય શકે છે.

બીજી  અગત્યની વાત એ રહી કે મેડીટેશન, યોગ કે એવી કસરતો, અને સારો ન્યુટ્રશનલ ખોરાક દ્વારા કેન્સર અટકાવી શકાય, કે પછી એને સારો કરવામાં મદદરૂપ હોય શકે.

અને સૌના વાંચન માટે અંગ્રેજીમાં ઈમેઈલથી મળેલો “જોન હોપકીન્સ”નો રીપોર્ટ નીચે મુજબ છે>>>>


Johns Hopkins Update –
This is an extremely good article. Everyone should read it.
AFTER YEARS OF TELLING PEOPLE CHEMOTHERAPY IS THE ONLY WAY TO TRY (‘TRY’,


BEING THE KEY WORD) TO ELIMINATE CANCER, *JOHNS HOPKINS IS FINALLY STARTING
TO TELL YOU* THERE IS AN ALTERNATIVE WAY .
*Cancer Update from Johns Hopkins :*

1. *Every person has **cancer cells** **in the body*. These cancer


 Cells do not show up in the standard tests until they have
Multiplied
To a few billion. When doctors tell cancer patients
That there are no more cancer cells in their bodies after
Treatment, it just means the tests are unable to detect the
Cancer cells because they have not reached the detectable
Size.
2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a


person’s lifetime.
 

3. *When the person’s immune system* is strong the cancer
 Cells will be destroyed and prevented from multiplying
And
Forming tumors.
4. When a person has cancer it indicates the person has

 * **Nutritional deficiencies*. These could be due to genetic,
But also to *environmental, food and lifestyle factors*.
5. To overcome the multiple nutritional deficiencies,* **changing*


 Diet to eat more adequately and healthy, 4-5 times/day
And by including supplements will strengthen the immune system.
 

6. Chemotherapy *involves poisoning* the rapidly-growing
 Cancer cells and also destroys rapidly-growing healthy cells
In the bone marrow, gastrointestinal tract etc, and can
Cause organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc.
 

7.. Radiation while destroying cancer cells *also* burns, scars
 And damages healthy cells, tissues and organs..8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often


Reduce tumor size. However prolonged use of
Chemotherapy
And radiation do not result in more tumor
Destruction.
9. When the body has too much toxic burden from


Chemotherapy and radiation the immune system is either
Compromised or destroyed, hence the person can succumb
To various kinds of infections and complications.
10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to


Mutate and become resistant and difficult to destroy.
Surgery can also cause cancer cells to spread to other
Sites.
11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer


Cells by not feeding it with the foods it needs to multiply. *
 

***CANCER CELLS FEED ON:** *A. Sugar substitutes like *NutraSweet**, Equal, Spoonful, etc are made*


*With Aspartame and it is harmful*. A better natural substitute

  Would be Manuka honey or molasses, but only in very small
  Amounts. *Table salt* has a chemical added to make it white in
Color Better alternative is Bragg’s aminos or *sea salt*.
B. *Milk *causes the body to produce mucus, especially in the


Gastro-intestinal tract. *Cancer feeds on mucus*. By cutting

 Off milk and substituting with unsweetened soy milk cancer
Cells are being starved.
 

C. Cancer cells thrive in an acid environment. *A meat-based*
* *Diet is acidic and it is best to eat fish, and a little other meat,
  Like chicken. Meat also contains livestock
Antibiotics, growth hormones and parasites, which are all
Harmful, especially to people with cancer.
 

D. A diet made of *80%* fresh vegetables and juice, whole
 Grains, seeds, nuts and a little fruits help put the body into
 An *alkaline environment*. About 20% can be from cooked
 Food including beans. Fresh vegetable juices provide
Live
Enzymes that are easily absorbed and reach down to
Cellular levels within 15 minutes to nourish and enhance
Growth of healthy cells. To obtain live enzymes for building
Healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most
Vegetables including be an sprouts) and eat some raw
 Vegetables 2 or 3 times a day. *Enzymes are destroyed* at
 Temperatures of 104 degrees F (40 degrees C).. 

E. Avoid *coffee, tea, and chocolate*, which have high
Caffeine *Green tea* is a better alternative and has cancer
 Fighting properties.
Water-best to drink purified water, or
Filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap
Water. Distilled water is acidic, avoid it.
 

12. *Meat protein* is difficult to digest and requires a lot of
   Digestive enzymes. Undigested meat remaining in the
Intestines becomes putrefied and leads to more toxic
Buildup.
13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By


Refraining from or eating less
Meat it frees more enzymes
To attack the protein walls of cancer cells and allows the
body’s killer cells to destroy the cancer cells.
 

14. *Some supplements* build up the immune system
   (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals,
EFAs etc.) to enable the bodies own killer cells to destroy
   Cancer cells.. *Other supplements* like vitamin E are known
   to cause apoptosis, or programmed cell death, the body’s
normal method of disposing of damaged, unwanted, or
unneeded cells.
 

15. Cancer is a disease of the *mind, body, and spirit*.
   A proactive and positive spirit will help the cancer warrior
  be a survivor. *Anger, un-forgiveness and bitterness* put
  the body into a stressful and acidic environment. Learn to
have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy
life.
16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated

   environment. *Exercising daily*, and *deep breathing *help to
   get more oxygen down to the cellular level. Oxygen
therapy is another means
employed to destroy cancer
cells.
 

1. No plastic containers *in micro*.2. No water bottles *in freezer*.

3. No plastic wrap *in microwave*..Johns Hopkins has recently sent this out in its newsletters. This
information is being circulated at Walter Reed Army Medical Center as well.
Dioxin chemicals cause cancer, especially breast cancer.* **Dioxins** **are
highly poisonous *to the cells of our bodies. Don’t freeze your plastic
bottles with water in them as this releases dioxins from the plastic.
Recently, Dr Edward Fujimoto, Wellness Program Manager at Castle Hospital ,
was on a TV program to explain this health hazard. He talked about dioxins
and how bad they are for us. He said that we should not be heating our food
in the microwave using plastic containers. This especially applies to foods
that contain fat He said that the combination of fat, high heat, and
plastics releases dioxin into the food
and ultimately into the cells of the body. Instead, he recommends using
glass, such as Corning Ware, Pyrex or ceramic containers for heating food
You get the same results, only without the dioxin. So such things asTV
dinners, instant ramen and soups, etc., should be removed from the
container and heated in something else. Paper isn’t bad but you don’t know
what is in the paper. It’s just safer to use tempered glass, Corning Ware,
etc. He reminded us that a while ago some of the fast food restaurants
moved away from the foam containers to paper The dioxin problem is one of
the reasons.
Please share this with your whole email list…………………….
Also, he pointed out that *plastic wrap, such as Saran*, is just as
dangerous when placed over foods to be cooked in the microwave. As the food
is nuked, the high heat causes poisonous
toxins to actually melt out of the plastic wrap and drip into the food.
Cover food with a paper towel instead. *This is an article that should be sent to anyone important in your life.*

આશા છે કે અનેક આ પોસ્ટરૂપી લખાણ વાંચી, પોતાના દેહની “તંદુરસ્તી” માટે કંઈક અમલમાં મુકે.
જે કોઈ આ પોસ્ટ વાંચી કંઈક જાણ્યાનો “આનંદ” અનુભવે તો મારા “ડોકટર હૈયે” ખુબ જ ખુશી થશે !
જરૂરથી “પ્રતિભાવ”રૂપે તમે “બે શબ્દો” લખશો તો એ વાંચી મને ખુશી…અને આભાર.

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

Today’s Post is on the HUMAN HEALTH.

This Post is about “some informations” on the Cancer Causation and inform the Public about the Prevention of the Cancer by the proper Nutricious DIET, EXERCISES, and the MEDITATION along with the POSITIVE THINKING in the Life.

Those who can read & understand GUJARATI can read this Post & get informed.

Those who can read ONLY in ENGLISH can read the EMAIL with John Hopkins Report.

I hope ALL like this Post.

Dr. Chandravadan Mistry.

એપ્રિલ 21, 2012 at 8:36 પી એમ(pm) 27 comments

માનવ તંદુરસ્તી (૨૩)…”ડોકટરપૂકાર ( ૮)…..ચામડીના રોગો.

(1)VITILIGO
vitiligo

(2)SHINGLES (HERPES ZOSTER)

shingles rash

(3)MEASLES
Measles

(4)CHICKEN POX
xxxxxxx

(5)ECZEMA

atopic dermatitis feet

(6)RINGWORM (FUNGAL INFECTION)

ringworm rash

(7)LUPUS ( Butterfly Rash of Face)

lupus rash

(8)WARTS

warts

(9) MELANOMA (Malignant)

melanoma

 

માનવ તંદુરસ્તી (૨૩)…”ડોકટરપૂકાર ( ૮)

તમે “ડરમાટોલોજી” (DERMATOLOGY ) નામે પોસ્ટ વાંચી ..અને ચામડી વિષે જાણ્યું !
ચામડીના અનેક રોગો હોય છે !
કેટલાક ચામડીના રોગો  અન્ય સીસ્ટમના રોગો સાથે જોવા મળે અને કોઈવાર એ નિહાળી ડોકટરને એ મુખ્ય રોગ માટે શંકાઓ થાય, અને તે પ્રમાણે “ટેસ્ટો” કરતા એ મુખ્ય રોગનો “ડાયાગ્નોસીસ” (DIGNOSIS ) થાય છે !
અનેક ચામડીના રોગો ….પણ “ખજવાળ” (Itching..PRURITUS) ) કે થયેલા દર્દ લાલ કે સુજેલું બને યાને “રેશ” (RASH ) હોય…આ પ્રમાણે થવાના અનેક કારણો !

તો, સવાલ/સવાલો રહે>>>>

“ખજવાળ” સાથે કે એના વગર ચામડીના રોગો વિષે ઝલક આપશો ?
ચામડીના રોગોના કારણો વિષે જરા ઝલક આપશો ??

અને, એના જવાબરૂપે “ડોકટરપૂકાર” છે>>>>

ચામડીના રોગો….>>>>
ચામડી સારી હોય..અને એકદમ ચામડી પર “ડાગ કે ડાગો” નજર પડે …સાથે ઘણીવાર “ખજવાળ” (ITCHING ) હોય !
તો, કોઈવાર, ફક્ત “ડાગ” અને એ મોટો થતો જાય પણ સાથે ખજવાળ ના હોય !
કોઈવાર આ ચામડીનો રોગ મટે નહી અને કાયમ માટે યાને “ક્રોનીક” (CHRONIC ) રહે !
તો, આપણે, નીચે પ્રમાણે નિહાળી શકીએ >>>
ચામડી પર થતા ડાગ/દર્દને “ડરમાટાઈટીસ “(DERMATITIS)   કહેવાય છે અને જે નીચે મુજબ હોય શકે !>>>
(૧) એકદમ શરૂ થયેલા રોગો યાને “એક્યુટ ” (ACUTE)
ખજવાળ સાથે .કોઈવાર ખજવાળ વગર ….ચામડી પર લાલ દુખાવો  કે ઉપસેલા ડાગો
(૨) ધીરે શરૂઆત, અને કાયમ રહે યાને “ક્રોનીક (CHRONIC)
સુકા “સ્કેઈલ્સ”(SCALES)  સાથે કે વગર
આ પ્રમાણે ડાગો થતા ચામડીમા થયેલા “ઈનફ્લામેશ” (INFLAMMATION ) ને “ડરમાટાઈટીસ ” (DERMATITIS)  નામે ઓળખ આપવામં આવે છે !
એકવાર આપણે જાણ્યું કે “ડરમાટાઈટીસ” (DERMATITIS ) કોને કહેવામાં આવે..તો, હવે બીજા સવાલનો જવાબ જાણીએ …
એ થવાના કારણો શું ??
(૧) એકદમ લાલ /સુજેલા ગુમડા જેવા કે પછી ચામડીના ઉપર જ ડાગરૂપે …>>>
>>>”એલર્જી”(ALLERGY )ના કારણે …
(એ) “એટોપીક ડરમાટાઈટીસ  યાને એક્ષીમા (EXCEMA)
(બી) “કોન્ટાક ડરમાટાઈટીસ ” ( CONTACT DERMATITIS)
(સી) કોઈક “ઈનફેક્શ”(INFECTION ) ના કારણે
અહી જુદા જુદા કારણો હોય શકે….
>>>>”બેક્ટેરીઅલ ઈનફેક્શ” (BACTERIAL INFECTIONS)
>>>>”ફન્ગલ ઈનફેક્શન” (FUNGAL INFECTIONS)
>>>>”વાઈરલ ઈન્ફેક્શન (VIRAL INFECTIONS)
(ડી) દવાઓ લેતા હોય તેના કારણે જેને “ડરમાટાઈટીસ મેડીકોસા” (DERMATITIS MEDICOSA) ) કહેવામાં આવે !
અહી ડોકટર સવાલો કરતા, દર્દી કઈ દવા લેતો હોય તે જાણી શંકાઓ કરીને રોગનો “ડાયાનોસીસ”(DIAGNOSIS) કરે !
>>>>દાખલારૂપે “સલફા ડ્રગ્સ”ની “એલરજી” (SULPHA DRUG ALLERGY ) હોય તો આવું હોય શકે !
(ઈ) સુર્યના કિરણોની અસરને લીધે( SUNLIGHT DAMAGE)
ખાસ કરીને ધોળી ચામડીવાળા વધારે સમય તાપમાં હોય ત્યારે “સનબર્ન” (SUNBURNT ) થાય અને એમાંથી “ડરમાટાઈટીસ” થઈ શકે
(એફ) કોઈ બીજા શરીરના રોગના કારણે (SYSTEMIC ILLNESSES)
દાખલારૂપે>>>>
….”સીસ્ટમીક લુપસ એરીથોમાટોસીસ (Systemic Lupus Erythematosis..SLE ) રોગમા ચહેરા પર “બટરફ્લાઈ પેટર્ન”(Butterfly Pattarn ) માં “ડરમાટાઈટીસ”  હોય છે
…..”સીફીલીસ”( Syphilis)જેવા રોગોમાં ચામડી પર ડાગો હોય છે .
……”એઈડ્સ”(AIDS ) ના રોગમાં “કપોસીસ સારઓમા”(Kaposis Sarcoma) )ના ઉપસેલા ચામડીના “લીઝન્સ” (Lesions)
(જી) કોઈ કાયમ માટે રહેતા સુકા “સ્કેઈલ્સ” (Scales) ) સાથે ચામડીનો રોગો
દાખલારૂપે>.>>>> “”સારાયસીસ” (PSORIASIS )
હવે, આ જુદા જુદા રોગોની સારવાર શું ???
(૧) અનેકવાર, એકદમ ચામડી પર ખજવાળ શરૂ થાય અને કોઈ જગ્યાએ “રેશ ” (RASH ) જોતા, સાધારણ દર્દ હોય તો…દુકાનમાં વેચાતૉ દવાઓ  સહાય હરી શકે !..પણ જો સારૂં ના લાગે તો ડોકટરને મળવાનું રહે !
>>>”એન્ટીહીસ્ટામીન્સ” ( ANTIHISTAMINICS)
..દાખલારૂપે “બેનાડ્રીલ” (BENADRYL ) …કે નવી દવાઓ ” “ક્લેરીટીન કે ઝરટેક” (CLARITIN  or ZYRTEC)
>> જુદા જુદા “લોશન્સ” (LOTIONS  ) સુકી ચામડીને મુલાયમ કરી રાહત આપે છે !
(૨) ઉપરની સારવારથી સારૂં ના લાગે તો ડોકટર પાસે “પ્રીક્રીપ્શન ડ્રગ્સ” (PRESCIPTION DRUGS) લેવાની જરૂરત પડે
>>>દાખલારૂપે “સ્ટેરોઈડ્સ દવાઓ ” (STEROIDS DRUGS)
(૩) જે રોગ હોય તેના કારણે ચામડીનો રોગ હોય તો એ રોગની સારવારથી એ મટે છે .દાખલારૂપે “સીફીલીસ” (SYPHYLIS)
(૪) કોઈવાર રોગ સારો થતો ના હોય ત્યારે કે જ્યારે પણ ચામડીમાં “કેન્સર”(CANCER ) હોવાની શંકાઓ ત્યારે “સ્કીન બાયોપ્સી (SKIN BIOPSY ) કરવાની રહે !
દાખલારૂપે જરા કાળા ડાગ જેવું હોય અને જો “મેલીગનન્ટ મેલાનોમા” (MALIGNANT MELANOMA ) માટે શંકા હોય આ “બાયોસ્પી” જલ્દી તકે કરવી રહે !
કોઈવાર એવું લાગે કે આ રોગ “ઈનફેક્શ” (INFECTION ) ના કારણે છે તો આ પ્રમાણે “બાયોપ્સી” કરતા ખરા રોગની પરખ થાય છે !
(૫) બીજા રોગો માટે લેવાતી દવાના કારણે હોય તો એવી દવા બંધ કરવી અગત્યનું છે !
(૬) જો “રબરના ગ્લોવ્સ”(RUBBER GLOVES ) કે “નીકલ”(NICKEL )ની એલર્જીના કારણે “કોન્ટાક્ટ ડરમાટાઈટીસ” (CONTACT DERMATITIS )  હોય તો એવી ચીજો શરીરથી દુર કરવાની રહે !

અંતે મારે કહવું છે કે>>>>ચામડીના રોગો અનેક કારણોસર હોય શકે….પણ, “એલર્જી” ( ) ઘણીવાર અગત્યનો ફાળો ભજવે છે !…અને, કોઈ રોગો સારવારથી સારા થઈ જાય..તો, કોઈક રોગો નાબુદ ના થઈ શકે પણ સારવારથી થોડી રાહત થઈ શકે….કોઈક રોગો “ચેપી” હોય (ખાસ કરીને વાઈરલ), એથી એ જાણી ડોકટરી સલાહો પ્રમાણે યોગ્ય કરવું રહ્યું …આ પોસ્ટમાં વર્ણન ઓછું પણ “પિક્ચરો”દ્વારા કંઈક સમજ આપવા મારો પ્રયાસ છે !

આશા એટલી જ કે આ પોસ્ટ સૌને ગમે !
આ પોસ્ટ સાથે “ડોકટરપૂકાર”રૂપી  પોસ્ટો પુરી થાય છે !
અને, “માનવ તંદુરસ્તી ” નામે આ છેલ્લી પોસ્ટ છે !
હવે પછી, નવા વિષયે પોસ્ટો હશે..તો, જરૂરથી વાંચવા પધારશો !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

FEW  WORDS

Today, it is MONDAY OCTOBER, 25, 2010…. & this is the 2nd Post on HUMAN HEALTH from Sydney, Australia. The Post is another QUESTION-ANSWER Post & it is on SKIN DISEASES.
You had read a Post giving the INFO on Skin.
This Post describes some possible illnesses of Skin…..some skin lesions due to the INFECTIONS..some due to ALLERGIC REACTIONS…..some as a part of the SYSTEMIC DISORDERS.
The HISTORY from the Patient is very important for the DIGNOSIS of the SKIN CONDITION.
After giving the above details, the Post gives some BASIC TREATMENT.
I hope the PHOTOS accompanying the Post write-up may give better understanding of the different Skin Conditions.
Hope you like reading this Post.
Your Comments will be appreciated !

DR. CHANDRAVADAN MISTRY

ઓક્ટોબર 25, 2010 at 8:35 પી એમ(pm) 14 comments

માનવ તંદુરસ્તી (૨૨)…”ડોકટરપૂકાર”(૭)…એચ આઈ વી ઈન્ફેકશન અને એઈડ્સ

 

HIV structure

Papular cutaneous Kaposi’s Sarcoma

માનવ તંદુરસ્તી (૨૨)…”ડોકટરપૂકાર”(૭)

તમે “ઈમ્યુન્લોલોજી” ( ) યાને માનવ શરીર રક્ષણ વિષે પોસ્ટ વાંચી હતી !
એ પોસ્ટ તમે ફરી વાંચો..અને તમારી સમજ તાજી કરો !
તમે જાણશો કે આ “સીસ્ટમ” બરાબર કાર્ય ના કરે તો ઘણા જ રોગો હોય શકે !
બધા જ રોગો વિષે ચર્ચા કરવી અશક્ય છે…પણ આપણે “એચ આઈ વી ઈન્ફેક્શન ” અને “એઈડ્સ” ( ) વિષે ચર્ચાઓ કરીએ તો કેવું ?
તમોને ગમશે !

તો, સવાલો છે…>>>>

(૧) “એચ આઈ વી” એટલે શું ?…”એચ આઈ વી ઈનફેક્શન” અને “એઈડ્સ” ( ) વચ્ચે શું ફેર ?
(૨) કેવી રીતે જાણવું કે આ રોગ થયો છે ??
(૩) આ રોગ માટે સારવાર શું ???

અને, એના જવાબોરૂપે છે….>>>>>

“એચ આઈ વી” (H I V ) એક ” વાઈરસ” છે !
જ્યારે, આ વાઈરસ માનવીના પ્રવેશી, એના “સેલ્સ” (Cells )માં જઈ શરીરના “સેલ્સ” આ વાઈરસ સંખ્યામાં  ત્યારે આપણે કહીએ કે આ વ્યક્તિને “એચ. આઈ. વી. ઈન્ફેક્શન” (Hiv Infection ) થયું છે.
જ્યારે આ વાઈરસ સંખ્યામાં વધી, આ “સેલ્સ”ને પોતાનું કાર્ય ના કરવા ત્યારે એ વ્યક્તિમાં “એચ આઈ વી ડીઝીઝ” (HIV Disease ) યાને રોગ છે એવું કહેવામાં આવે.
જ્યારે આ રોગ કારણે “નોરમલી” ના થાય એવા રોગો સાથે થાય કે એના “ટી સેલ્સ” (T Cells )માંથી “સી ડી ફોર” (CD4 ) ૨૦૦થી નીચે થઈ જાય ત્યારે એ વ્યક્તિની “રક્ષણ શક્તિ” ઘણી જ ઓછી થઈ ગઈ હોય એવા સમયે આપણે એમ કઃઈએ કે આ વ્યક્તિને “એઈડ્સ” (AIDS ) થયો છે !
આ સમજ ઘણી જ અગત્યની છે !
હવે, આટલું જાણ્યા બાદ, આ વાઈરસ વિષે વધુ ચર્ચા કરીએ !
રોગીઓની સારવાર કરતા ડોકટરો “નવા જ લાગતા” રોગનું જાણ્યું …એ પર “રીસર્ચ” થવા લાગી…અને એક “નવું જ” વાઈરસ એવા રોગીમાં નિહાળવા લાગ્યા….”હ્યુમન” યાને માનવના શરીરની રક્ષણ કરતા “સેલ્સ”માં આ વાઈરસ પ્રવેશી,  હતી…. માનવ સેલ્સમાં હાની પહોંચાડતી …અને જ્યારે આ વાઈરસનું નામ આપવાનું થયું ત્યારે આ બધી જ વિગોતોને ધ્યાનમાં લેતા ” હ્યુમન ઈમ્યુનડેફીસીઅનસી વાઈરસ ” ( ) નામ આપવામાં આવ્યું…આ જાણકારી ૧૯૮૧માં થઈ હતી !..એ જાણકારી બાદ, અનેક નવું નવું જાણી માનવીએ એ રોગ માટેની સારવાર સારી કરી છે કે આજે આ રોગના રોગીઓ “નોરમલ” જીવન જીવી શકે છે !
જેમ અસલ વર્ષો પહેલા “ટીબી ” કે “લેપ્રસી” કે “સીફીલીસ” જેવા રોગોના દર્દીઓને ” તીરસ્કાર યાને “સોસીઅલ સ્ટીગમા” (Social Stigma ) સાથે જોવામાં આવતા તે પ્રમાણે શરૂઆતમાં આ રોગના દર્દીઓએ આવું જ સહન કરવું પડ્યું હતું !…..અહી જે સંજોગો સાથે દર્દીઓ જોવા મળતા એના કારણે આવું હ્શે..પણ, ખરેખર તો “અજ્ઞાનતા” અનું કારણ હતું !…..”ગેય” વ્યક્તિઓમાં કે “ડ્રગ એડીક્ટ્સ”(Drug Addicts ) માં વધારે જણવા મળતું … “મ્યુકોસા બ્રેકડાઉન” (Mucosa Breakdown ) અને ડ્રગ લોહીમાં લેવા ખરાબ “નીડલ્સ” (Needles ) વપરાતી તે એ રોગ થવાનું  ખરૂં કારણ હતું ..ત્યારબાદ, એ રોગ અનેકમાં જોવા મળતો ….અને, “એજ્યુકેશન”(Education )ના કારણે માનવ જાતીએ આ રોગનો સ્વીકાર કર્યો છે એ “સોસીયલ સ્ટીગમા” (Social Stigma ) હવે ધીરે ધીરે દુર થતો જાય છે !
આજે, વિશ્વમાં ૩૦ મીલીઅન( આ “ઈનફેક્શન”ના દર્દીઓ છે….એમાંથી અનેકને “એઈડ્સ” છે !
સવાલ રહે…”એચ. આઈ. વી. ” () ઈનફેક્શન કેવી રીતે થઈ શકે ?>>>>
જયારે કોઈ રોગી હોય અને એના “બોડી ફ્લુઈડ્સ ” (Body Fluids ) દાખલારૂપે ” લોહી, સીમેન, વેજાઈનલ ફ્લુઈડ, અને સ્ત્રીનુ બ્રેસ્ટ મીલ્ક (Breast Milk )  જો બીજી વ્યક્તિના લોહીમાં પ્રવેશ કરી શકે ત્યારે જ બીજી વ્યક્તિને એવો રોગ થાય !
આ વાઈરસ મોની મ્યુકોસા (Mucosa ) આનસ કે સેક્ષ ઓરગન્સ (Anus or Sex Organs )  કે “બ્રોકન સ્કીન (Broken Skin ) મારફતે લોહીમાં પ્રવેશ કરી શકે છે !
તો, રોગ થવાના કારણો….>>>
(૧) ડ્રગ એડીક્ટ દર્દીઓ એકબીજાની “નીડલ” (Needles ) વાપરે એથી .
(૨)  “અન પ્રોટેક્ટેડ સેક્ષ” (Unprotected Sex ) ના કારણે,
(૩) ઉપ્રરમા બે મુખ્ય કારણો સિવાય….
>>>ઈન્ફેક્ટેડ માતાઓના “બ્રેસ્ટ મીલ્ક”(Breast Milk )  દ્વારા…આ હવે ધીરે ધીરે ઓછું થાય છે ..”એજુકેશન”ના લીધે !
>>>રક્ત દાન યાને “બ્લડ ડોનેશન” દ્વારા..આ પહેલા થતું ..હવે તો “સ્ક્રીનીન્ગ” (Screening ) બહું સારી રીતે થાય છે એટલે આ શક્યતા રહી નથી !
>>>રોગીના શરીરે “વુન્ડ” (Wound ) હોય ત્યારે એનું લોહી હાથમાં ઝખમ હોય અને “ગ્લોવ્સ” (Gloves ) પહેર્યા ના હોય તો આ શક્યતા રહે ..પણ હવે તો “હાઈજીનીક “(Hygienic ) કાળજી લેવાના કારણે અસંભવ રહે છે !

અહી અગત્યનું કહેવાનું રહે આ રોગ વિષે જે ખોટી માન્યતાઓ છે એ દુર કરવાની રહે !..અને તમે જાણો કે >>>>

તમોને  નીચે ઉલ્લેખ કર્યો તેનાથી આ રોગ ના હોય શકે …..>>>
>>>રોગીને પકડવાથી કે એને ભેટવાથી યાને “હગ” (Hug ) કરવાથી રોગ ના હોય શકે !
>>> રોગીના વાસણો કે ટેલીફોન પકડવાથી રોગ ના થાય !
>>>પબલીક બાથ્સ કે સ્વીમીન્ગ પુલ્સ (Public Bath or Swimming Pool ) વાપરવાથી આ રોગ ના થાય !
>>>માંકડ કે બીજા “બગ્સ” (Bed Bugs or other Bugs ) કરડવાથી આ રોગ ના થાય !
માટે આવા રોગીઓથી દુર ના ભાગો…એમના પર સહનુભુતી દર્શાવો..મદદરૂપ થાઓ !
હવે, સવાલ રહે …આ રોગના ચિન્હો યાને “સીમ્ટમ ” ( SYMPTOMS ) શું ??
આ જવાબ આપું તે પહેલા આ રોગનો “કનફર્મ ડાયાનોસસ ” (Confirmed Diagnosis ) ક્યારે હોય તે જાણીએ !
પ્રથમ તો શરીરમા છે કે નહી તે જાણવા માટે “એચ. આઈ. વી . ટેસ્ટ ” (HIV Test ) કરવાની જરૂર પડે..આ ટેસ્ટ લોહીમાં આ વાઈરસની સામે “એન્ટીબોડીસ ” (Antibodies ) છે કે નહી તે બતાવે…આ ટેસ્ટ જુદી જુદી રીતે કરવામાં આવે પણ એક ટેસ્ટ …”એલીસા ટેસ્ટ”(ELISA TEST).
જેનું પુરૂ નામ છે ” એનઝાય્મ લીન્ક્ડ ઈમ્યુઅનોસોરબન્ટ એસે (ENZYME- LINKED IMMUNOSORBENT ASSEY )
એકવાર, આ ટેસ્ટ “પોઝીટીવ” (Positive ) હોય તો એની સાથે  “સીડી ફોર કાઉન્ટ” (CD4 ) ટેસ્ટ પણ કરવામાં આવે..જેથી રોગ હોય તો એવા સ્ટેજમાં છે તે જાણી શકાય..અને જો કાઉન્ટ ૨૦૦થી નીચે હોય તો એને “એઈડ્સ” (AIDS ) છે એવું કહી શકાય.
આ અગત્યનું છે !
આ રીતે રોગ છે એ જાણી શકાય…
પણ,…..આ રોગના ચિન્હો પહેલા પહેલા રોગની ઓળખ ના આપી શકે..અને જ્યારે પાછળથી વાઈરસ વધી જાય ત્યારે જ આ રોગ પારખી શકાય !
તો, રોગના “સીમટ્મ્સ” (SYMPTOMS ) જાણીએ>>>>
(૧) ઘણા માણસોના શરીરમાં આ વાઈરસ પ્રવેશે ત્યારબાદ, એ નોરમલ હોય અને ઈનફેક્શન છે તે જાણી પણ ના શકાય..શંકાઓ હોય અને ટેસ્ટ કરતા જ જાણ થાય!
(૨) કેટલાક લોકોને આ વાઈરસ શરીરમાં ગયા બાદ, થોડા દિવસો કે થોડા અઠવાડીઆ બાદ, “ફ્લુ જેવા સીમ્પટમ્સ” (Flu like Symptoms ) થાય..જેમ કે તાવ,…થાક લાગવો…માથાનો દુઃખાવો થવો…તો કોઈને ગળાના “લીમઅ નોડ્સ” (Lymph Nodes )મોટા થઈ જાય
આટલું થયા બાદ, બધુ જાણે સારૂં હોય એવું લાગે !
(૩) આ “ઈનફેક્શન” થયા બાદ, કોઈવાર મહિનાઓ કે વર્ષો સુધી કાઈ ના પણ થાય..પણ શક્યતા એ કે ધીરે ધીરે, જુદા જુદા ચિન્હો જોવા મળે….
>>>વાઈરસ “સેલ્સ”માં વધે..ધીરે ધીરે, શરીરની “ઈમ્યુન સીસ્ટમ” બરાબર કામ કરી ના શકે
>>>આ વાઈરસ શરીરના પ્રથમ રક્ષણ માટે જરૂરીત સેલ્સ યાને “સીડી ફોર સેલ્સ” ( ) ને મારે
>>>>એકવાર, આ રક્ષણ કરતી સીસ્ટમ નબળી બને એટલે નીચેનું હોય શકે…..
(૧) શક્તિ બરાબર ના રહે (No Energy)
(૨) વજન ઓછું થાય (Weight Loss)
(૩) ઘણીવાર તાવ અને પરસેવો થવો (Frequent FEVERS & SWEATING)
(૪)ઈસ્ટ કે ફન્ગલ ઈનફેક્શન ઘણીવાર, થાય ત્યારે જલ્દી સારૂં ના થાય (Yeast /Fungal Infection)
(૫)ઘણીવાર ચામડી પર “રેશ” (SKIN RASHES)
(૬)  યાદશક્તિ ગુમાવવી (MENTALCONFUSION & FORGETFULNESS)
(૭) મો તેમજ જેનાઈટલ કે એનલની જ્ગ્યાએ “હરપીઝ ઈનફેક્શન” થવા (MOUTH/GENITAL/ANAL SORES)
અને જ્યારે “સીડીફોર સેલ કાઉન્ટ” ( ) ૨૦૦થી નીચે જતા “એઈડ્સ” ( ) થાય ત્યારે>>>>
જે આમ ના થાય તેવા “ઓપચ્યુનીસ્ટ્ક ઈન્ફેક્શન્સ” (Opportunistic Infections)  થાય અને શરીરના અનેક ઓરગન્સ (Organs ) ને અસર પડે !
જેથી ચિન્હો હોય શકે>>>>
(૧) ઉધરસ તેમજ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ (Cough/Shortness of Breath )
(૨) ખેંચ કે શરીરનું “બેલન્સ” ના રહેવું (Seizures & Imbalance)
(૩) ખોરાક ગળવામાં તકલીફો (Difficulty of Swallowing)
(૪) મનમાં ગુંચવાય અસમજ અને યાદશક્તિ ના રહે (Mental Confusion & Forgetfulness)
(૫) ઘણીવાર ઝડા થવા (Frequent Diarrhea)
(૬) તાવ ફરી ફરી (Frequent Fevers)
(૭) આંખે અંધારા ( Blurred Vision)
(૮) ઉલટી કરવા જવું કે ઉલટી થવી (Nausea & vomiting & Abdominal Pains)
(૯) થાક લાગવો અને વજન ઓછું થવું ( Fatigue & Weight Loss)
(૧૦) માથાનો દુઃખાવો અને સાથે ગરદનમાં દુઃખવો (Headaches & Neck Stiffness)
(૧૧) બેભાન થઈ જાવું (COMA)
(૧૨) ઉપરના ચિન્હો સાથે આ રોગ સાથે જ હોય શકે એવા રોગો ….
>>>”કપોસીસ સારકોમા” (KAPOSIS SARCOMA )
>>>”લીમ્ફોમાસ” (LYMPHOMAS )
>>>”સરવાઈકલ કેન્સર ” ( CERVICAL CANCERS)
હવે, આપણે આ રોગની સારવાર વિષે ચર્ચા કરીએ …..>>>
એકવાર, શરૂઆતમાં આ રોગ માટે દવાઓ ના હતી ….આજે અનેક નવી નવી દવાઓ છે ..અને નવી શોધો તતી રહે છે !
આ બધી જ દવાઓના નામો કહેવા તો અસંભવ, પણ ટુંકાણમાં સમજ આપવા પ્રયત્ન કરીશ.
આ “એચ.આઈવી વારસ્ર”ને મારે એવી જુદી જુદી ફેમીલીની “એન્ટીવાઈરલ” (ANTIVIRAL ) દવાઓ હોય છે..નવી દવાઓ વધારે અસર કરે તેવી પણ હોય છે…એક દવા બરાબર કામ ના કરે ત્યારે બીજી વધારે અસર કરે…બે દવાઓ એક સાથે ઘણીવાર આપવામાં આવે છે..આ બધી જ દવાઓ મોંઘી હોય છે….આથી અનેક “ચેરીટેબલ ઓરગનાઈઝેશ્ન્સ” (CHERITABLE ORGANISATIONS ) ગરીબ દેશોના દર્દીઓને સહકાર આપે છે..આ એક આનંદની વાત છે !
(૧) “રીવર્સ ટ્રાન્સ્કીટેઈસ ઈનહીબીટર્સ (REVERSE TRANSCIPTASE INHIBITORS)
(અ) ન્યુક્લોસાઈડ/ન્યુક્લોટાઈડ રીવર્સ ટ્રાન્સ્ક્રીપટેઈસ ઈનહીબીટર્સ(NUCLOSIDE/NUCLEOTIDE Reverse Transcriptase INHIBITORS )
દાખલારૂપે….
>>>કોમ્બીવીર ( COMBIVIR)
>>>રેટ્રોવીર (RETROVIR)
>>>એપીવીર (EPIVIR)
(બ) “નોન-ન્યુક્લોસાઈસાઈડ રીવર્સ ટ્રાન્સ્ક્રીપટેઈસ ઈનહીબીટર્સ (NON-NUCLEOTIDE Reverse Transcriptase INHIBITORS)
દાખલારૂપે….
>>>સસ્ટીવા (SUSTIVA)
>>>વાઈરામ્યુન ( VIRAMUNE)
(૨) “પ્રોટીએસ ઈનહીબીટર્સ (PROTEASE INHIBITORS)
દાખલારૂપે….
>>>વાઈરાસેપ્ટ (VIRACEPT )
>>>પ્રીઝીસ્ટા (PREZISTA)
(૩) “ફ્યુઝન ઈનહીબીટર્સ (FUSION INHIBITORS)
દાખલારૂપે…ફ્યુઝેઓન (FUZEON)
(૪) “એન્ટ્રી ઈનહીબીટર્સ (ENTRY INHIBITORS)
દાખલારૂપે…
>>>મેરાવાઈરોક (MERAVIROC)
(૫) “ટ્ન્ટેગ્રેઈસ ઈનહીબીટર્સ (INTEGRASE INHIBITORS )
દાખલારૂપે…
રાલ્ટેગ્રાવીર (RALTEGRAVIR)
આ બધી જ વાયરસને મારે એવી દવાઓ વાઈરસની અંદર જુદી જુદી જગ્યાએ કામ કરી એની અસર કરે છે, અને તે પ્રમાણે જુદા જુદા નામો છે..આ બધા નામો યાદ કરવાની વાત નથી …ફક્ત તમોને ખ્યાલ આવે કે આજે અનેક દવાઓ સારવાર માટે છે !
આ દવાઓ સિવાય..”.વિક્સીન”(VACCINE ) તેમજ અન્ય શોધો દ્વારા…તેમજ “એજ્યુકેશન” (EDUCATION ) દ્વારા આ રોગ એક દિવસ નાબુદ હોય શકે….પણ તે પહેલા, ઘણું જ કરવાનું બાકી છે !
આશા છે કે આ “ઝલકરૂપી” માહિતી દ્વારા તમો “એચ.આઈ.વી ઈનફેક્શન” કે “એઈડ્સ” (HIV INFECTION or AIDS ) ને વધુ સમજી શક્યા હશો….જો એ પ્રમાણે શક્ય થયું તો હું એમ માનીશ કે મરી એક ઈચ્છા પુર્ણ થઈ !
આ પોસ્ટ ગમે તો “બે શબ્દો”રૂપી જાણ કરવા વિનંતી !
>>>ડો. ચંદ્રવદન

FEW  WORDS

Today, it is Thursday and it is October, 21, 2010.
I am at Sydney, Australia to see my Grandson…our 1st Grandson !
This is the 1st ever Post published from Australia..& NOT from U.S.A.
This Post is a Question-Answer Post on Health…& the Topic is “H. I. V.. INFECTION”  and the late Stage of this Disease called ” A. I. D. S. ”

The Post gives the Informations about ” What is this DISEASE.”….How to RECOGNISE or DIAGNOSE this…..and about the TREATMENT.
It also removes the MYTHS & FEARS about this Disease ,…..This is VERY IMPORTANT !

I hope you like this Post !

DR. CHANDRAVADAN MISTRY

ઓક્ટોબર 21, 2010 at 1:21 એ એમ (am) 12 comments

માનવ તંદુરસ્તી (૨૧)…”ડોકટરપૂકાર”(૬)…ડાયાબીટીસના રોગ વિષે !

 

 
 
 

 
 
 File:Illu pancrease.svg
 
 
picture islets of langerhans
 
 

માનવ તંદુરસ્તી (૨૧)…”ડોકટરપૂકાર”(૬)

તમે “તંદુરસ્તી”ની પોસ્ટોમાં “એન્ડોક્રીન સીસ્ટમ” વિષે વાંચ્યું !
 
અનેક “હોર્મોન્સ” જે પ્રમાણે કાર્ય કરે તે જાણ્યું !
 
એ “હોર્મોન્સ” જો બરાબર કાર્ય ના કરે તો, અનેક રોગો થવાની શક્યતા રહે !
 
બધા જ રોગો વિષે એક પોસ્ટ દ્વારા કહેવું અશક્ય ….આજે આપણે “ડાયાબીટીસ” રોગ વિષે ચર્ચા કરીએ !
 

તો…સવાલ હોય>>>>>

ડાયાબીટીસ”નો રોગ એટલે શું ?
 
શા કારણે આ રોગ થાય ??
 
રોગ છે એ કેવી રીત જાણી શકાય? એના ચિન્હો શું ???
 
આ રોગની સારવાર વિષે માહિતી આપશો ???? 
 
ડાયાબીટીસના રોગ વિષે !

અને….જવાબ “ડોકટરપૂકાર”રૂપે છે>>>>

 

સવાલોના જવાબ આપું તે પહેલા, થોડી ચર્ચા !
 
આજ “મેડીકલ હેવાલો” આધારીત, “ડાયાબીટીસ”ની બિમારી જાણે વિશ્વમાં વધતી જાય છે !
ભારતમાં અને પરદેશમાં રહેતા ભારતીજનોમાં આ રોગ અનેક હોય એવું જાણવા મળે.
અને, અમેરીકાના રહીશોમાં પણ આ રોગ જાણે વધી રહ્યો છે એવા સમાચાર જાણવા મળે છે.
અરે, દુઃખભરી વાત તો એ કે આજે નાના બાળકોમાં પણ આ રોગ પારખવામાં આવે..ખાસ કરીને જેમનું વજન વધારે હોય યાને જેઓ “ઓબીસ” ( ) હોય તેઓને આ રોગ હોય છે !
 
હવે, પ્રથમ સવાલ લઈએ ….”ડાયાબીટીસ” રોગ એટલે શું ?
 એના જવાબરૂપે ….
 
જ્યારે  ખોરાક ખાધા પછી  માનવીના શરીરના “પેનક્રીઆસ” જરૂરત પ્રમાણે “ઈનસુલીન” હોર્મોન્સ બનાવી ના શકે, અને જેના કારણે, લોહીમાં સુગર યાને “ગ્લુકોસ”(GLUCOSE ) જે “નોરમલ” રહેવો જોઈએ તેના કરતા વધારે હોય ત્યારે “ડાયાબીટીસ”નો રોગ થયો એવું કહેવામાં આવે.
 
લોહીમાં “નોરમલ” ગ્લુકોસ લેવલ કેટલું ? ….ભુખ્યા પેટે લોહીનો “ટેસ્ટ” કરો તો એ ૧૦૦ mg(100mg) કે છું હોય….અને ખાધા બાદ તપાસતા એ ૧૪૦ mg(140mg)નજીક હોય.
જ્યારે, લોહીમાં વધારે “ગ્લુકોસ” ભ્રમણ કરે ત્યારે..એ લોહી કિડનીમાંથી પસાર થાય ત્યારે પેશાબ સાથે શરીર બહાર આવે…એથી પહેલા લોહીની “ટેસ્ટ” જલ્દી અને સરળતાથી  થઈ ના શકતી ત્યારે “ડાયાબીટીસ”ના રોગને જાણવા “યુરીન યાને પેશાબ”ને તપાસવામાં આવતો…..એવા સમયે “ડાયાબીટીસ”ની શરૂઆત જ થઈ હોય તે જાણી શકાતું નહી.
 
હવે, સવાલ બીજા..”આ રોગ થવાના કારણો શું છે? ” ના જવાબરૂપે…>>>> 
 
એટલું જાણીએ કે જ્યારે શરીરનું “પેનક્રીઆસ” જરરૂત પ્રમાણે “ઈનસુલીન” બનાવી ના શકે ત્યારે “ડાયાબીટીસ” થાય…પણ, આવું શા માટે થાય ? આ જાણકારી માટે “રીસર્ચ” ચાલું જ છે…અત્યાર સુધી ઘણું જાણ્યું છે….તેમાં વંશવેલાનો ફાળો..કે “જિન્સ” (GENES) માં ખરાબી કે કોઈવાર “ઈનફેક્શન કે “ટોક્ષીન” (INFECTION or TOXINS ) નો ફાળો પણ જાણવા મળ્યો છે….ખરૂં કારણ એક કે અનેક કારણો થકી આ રોગ???…પણ આ રોગને વધુ જાણવાના પ્રયાસોમાં અનેક “રીક્ષ ફેક્ટર્સ” (RISK FACTORS ) જાણવા મળ્યા છે તે પર ધ્યાન આપવા “ડોકટરી સલાહો” હોય છે ! તે હવે આપણે વિગતે જાણીએ…>>
 
(૧) ફેમીલી કે વંશવેલાના કારણે( FAMILY INHERITENCE)
 
કોઈને “ડાયાબીટીસ ” હોય ત્યારે આપણે વધુ તપાસ કરા જાણીએ કે એના પરિવારમાં કે નજીકના સગામાં આ રોગ હોય છે. ….માતા કે પિતાને જો આ રોગ હોય તો એ રોગની શક્યતા બાળકોમાં વધે…ફક્ત એક હોય તો ૫૦ ટકા..અને જો બન્નેને હોય લગભગ ૧૦૦ ટકા…..પણ, કોઈવાર બાળકમાં રોગ ના આવે ત્યારે ત્યારે એ “સ્કીપ” ( ) થયો એવું કહેવાય..કોઈવાર, માતપિતામાં રોગ ના હોય છતાં બાળકમાં રોગ..તો કારણ ??..કદાચ, એના દાદા દાદીના વંશમાં હશે એવું પણ હોય શકે !
 
(૨) માનવીના “જિન્સ” (GENES ) માં વાંધો
 
રોગીઓના “જિન્સ” વિષે “રીસર્ચ” થઈ છે અને હજું ચાલુ છે …કોઈવાર કોઈ “જિન” પર ખરાબી જાણવા મળી છે …આનું શું કારણ જો જાણી શકાય તો સારવાર કરવામાં જરૂર ફાયદો હશે !
 
(૩) “ઓટોઈમ્યુનીટી” (AUTO IMMUNITY )
 
“ડાયાબીટીસ”ના રોગને બે વિભાગમાં નિહાળવામાં આવે છે ….”ટાઈપ વન” (TYPE 1  ) અને ” ટાઈપ ટુ” (TYPE 2 ) 
જે “ટાઈપ વન ડાપાબીટીસ” હોય તે નાના બાળકોમાં જોવા મળે છે …અહી જાણકારી પ્રમાણે  શરીરમાં “ઈનસુલીન” બની ના શકે કારણ કે એનું શરીર “ઓટો એન્ટીબોડીસ” (AUTO ANTIBODIES ) બનાવે …આ કારણ “ટાઈપ 2 ડાયાબીટીસ” માટે ના  લાગું પડે !
(૪) “વાઈરલ ઈનફેક્શન્સ” ( VIRAL INFECTIONS)
અત્યારની જાણકારી પ્રમાણે, જ્યારે કોઈને “કોક્ષાકી-બી વાઈરસ ઈનફેક્શન”(COXSACKIE B VIRUS INFECTION હોય ત્યારે તેને “ડાયાબીટીસ” રોગ થાય છે ..આ વાઈરસ પેનક્રીઆસના “બીટા સેલ્સ” (BETA CELLS ) જે “ઈનસુલીન” ( INSULIN) બનાવે તેને મારી નાંખે …આ કારણે રોગ થયાનું જાણમાં છે !
આ વાઈરસ સિવાય બીજા પણ હોય તો ??
(૫) “બેક્ટેરીઅલ ઈનફેક્શન” કે “ટોક્ષીનની અસર”  ( BACTERIAL INFECTIONS & TOXINS)
 આ વિષે પણ કોઈવાર, રોગ થયાનું જાણ્યાનું છે…..શંકાઓ છે ..ભવિષ્યમાં કાંઈ વધુ જાણવા મળી શકે !
ઉપરના કારણો  સિવાય…અનેક “રીક્ષ ફેક્ટરો” (RISK FACTORS ) નો ફાળો હોય તે જાણવાનું અગત્યનું છે !…આ માટે માનવી “કંટ્રોલ” કરી શકે અને રોગની સારવારરૂપે હોય શકે છે !
(૧) ખોરાક યાને ” ડાયટ “( DIET)
ડાયાબીટીસની સારવાર માટે શૂ ખવું કે કેટલું ખાવું એ અગત્યનું છે.
જે ખોરાકોમાં “કારબોહાડ્રેટ્સ” (CARBOHYDRATES ) વધારે હોય તેવા ખોરાકમાં લેવાથી લોહીમાં ખાંડ યાને “સુગર”નું પ્રમાણ વધે ….એથી સલાહો છે કે આવી કાળજી લેવી જોઈએ !
(૨) ચાલવું કે કોઈ “એક્ષરસાઈઝ”  (EXERCISES )
ખોરાક ઓછો કે વધારે હોય પણ કાંઈ જ કાર્ય કરતા ના હોય તો એમાંથી “શક્તિ” ના બનતી હોવાના કારણે લોહીમાં “સુગર” વધારે રહે ! …તો, ડાયાબીટીસના “કન્ટ્ર્રોલ” માટે ચાલવું કે અન્ય “એક્ષરસાઈઝ” કરવાનું કાર્ય પણ અગત્યનું છે .
(૩) વજનમાં વધારો યાને “ઓબેસીટી ” (OBESITY )
જ્યારે સુગર શક્તિ માટે વપરાય નહી ત્યારે એ શારીરમાં ચરબી કે “ફેટ” (FAT ) રૂપે ભેગી થાય..શરીર્નું વજન વધે. ….અને, જ્યારે આ પ્રમાણે થાય ત્યારે, “ઈનસુલીન” જે પ્રમાણે કાર્ય કરે તેમાં તકલીફો ઉભી થાય…અને, સારવાર હોવા છતાં રોગનો જોઈએ તેવો “કન્ટ્રોલ” ના હોય શકે !આથી જ દર્દીઓને વજન ઓછું કરવાની સલાહો હોય છે .
(૪) ચિન્તાઓ અને “ઈમોશનલ સ્ટ્રેસીસ” (EMOTIONAL STRESSES )
‘ચિન્તા ‘ એ અનેક રોગોનું મૂળ હોય છે..તે પ્રમાણે, “ડાયાબીટીસ” માટે પણ ફાળો ભ્સ્જવે…એથી એ દુર કરવા માટે સલાહો હોય છે …જીવનના “સ્ટ્રેસીસ” (STRESSES ) શરીર અંદરનું “વાતાવરણ” બદલે છે ..જુદા જુદા “હોર્મોન્સ” બને એના કારણે “ઈનસુલીન”ની અસર કમ થાય.
(૫) ધુમ્રપાન યાને “સ્મોકીન્ગ” (SMOKING )
“સ્મોકીન્ગ” ની ખરાબ અસર અનેક રોગો પર હોય શકે તે પ્રમાણે ડાયાબીટીસ માટે !…આ ટેવ છોડી દીધા બાદ, ડાયાબીટીસનો “કન્ટ્રોલ” સારો હોય શકે એવા પુરાવા ઘણા છે !
(૬) માનવીની ઉંમર યાને “એઈજ” (AGE )
 ઉપરના પાંચ માટે માનવ “કન્ટ્રોલ” કરી શકે..પણ ઉંમર પર એનો કાબુ નથી !..જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ તેમ ડાયાબીટીસ થવાની શક્યતાઓ વધે…એથી જે કોઈને આ રોગ ના હોય તો પણ ઘડપણ નજીક આવે તેમ આ રોગની શક્યતા વધે એ જાણી કાંઈ સારૂં ના લાગે ત્યારે કે “રુટીન ચેક”માં લોહીમાં “સુગર”કેટલી છે જાણવું અગત્યનું છે !
(૭) પ્રેગન્ન્સી સાથે “ગેસ્ટેશનલ ડાયાબીટીસ” (GESTATIONAL DIABETES)
જ્યારે સ્ત્રી ગર્ભવતી હોય ત્યારે એના શરીરમાં “હોર્મોન્સ”નું વાતાવરણ બદલાય છે..એના કારણે લોહીમાં સુગર વધે છે અને કોઈને ડાયાબીટીસ થાય તેને આ નામે ઓળખ આપી છે !
(૮) કૉઈ દવાઓ લેવાના કારણે (SIDE EFFECTS of some DRUGS)  
ખેંચ યાને “સીઝર્સ” (Seizures )ની દવા “ડાઈલાન્ટીન” (DILANTIN ) ..તેમજ અન્ય કારણે “સ્ટેરોઈડ્સ” (STEROIDS ) દવાઓ ડાયાબીટીસ કરે છે
(૯) કોઈ “જેનેટીક” રોગો (GENETIC FACTORS) 
કોઈક “જેનેટીક” (Genetics ) રોગો સાથે ડાયાબીટીસ જોવા મળે છે દાખલારૂપે…”ડોન્સ સીન્ડ્રોમ” (Downs Syndrome )…”ટરનર સીન્ડ્રોમ” ( Turner Syndrome)
ડાયાબીટીસ રોગ ના ચિન્હો યાને “સીમ્ટ્મ્સ” (SYMPTOMS )  કેવા હોય ?
આ સવાલનો જવાબ આપતા પહેલા, આપણે જાણીએ બે જાતના જુદા જુદા નામે ડાયાબીટીસને !
(૧) “ડાયાબીટીસ ટાઈપ વન”(DIABETES TYPE 1)
આવા રોગને “ઈનસુલીન ડીપેન્ટ્ડન્ટ ડયાબીટીસ” (INSULIN DEPENDENT DIABETES ) કે “જુવેનાઈલ ઓનસેટ ડયાબીટીસ” (JUVENILE ONSET DIABETES ) કહેવામાં આવે છે….અહી નાના બાળકોમાં આ રોગ હોય
અહી,શરીર પોતાની સામે જ “ઓટોએન્ટીબોડીઝ” (AUTOANTIBODIES ) બનાવે, અને જે પેનક્રીઆસના જે સેલ્સ(CELLS ) “ઈનસુલીન” બાનવતા હોય તેને કામ ના કરવા દેય….આ પ્રમાણે હોવાના કારણે બહારથી “ઈનસુલીન “ઈનજેક્સન”થી આપવાની જરૂર પડે!
(૨) “ડાયાબીટીશ ટાઈપ ટુ”(DIABETES TYPE 2)
આ ડાયાબીટીસને ” નોન ઈનસુલીન ડીપેન્ડન્ટ ડાયાબીટીસ મેલીટસ” (NON INSULIN DEPENDENT DIABETES MELLITUS )  અગર  ” એડ્લ્ટ ઓનસેટ ડયાબીટીસ મેલીટસ ” (ADULT ONSET DIABETES MELLITUS ) કહેવામાં આવે છે…અહી દર્દીનું પેનક્રીઆસ ઈનસુલીન તો બાવી શકે પણ જરૂરત પ્રમાણે ના કરી શકે….એનું કારણ એ કે એના ઈનસુલીન બનાવતા સેલ્સ મરણ પામે કે ઓછા રહે ….જે વ્તક્તીને આ રોગ ના હોય પણ મોટી ઉંમર થતા રોગ જણાય છે…મુખ્ય ભાગે, ડાયાબીટીસના દર્દીઓ  હોય તેઓને આ ટાઈપના રોગના હોય છે !…દવાઓ પહેલા ..અને ત્યારબાદ, ઈનસુલીન સારવાર માટે હોય છે.
 
હવે, રોગના “સીમ્ટમ્સ” ( ) જાણીએ>>>>( SYMPTOMS of DIABETES)
  
(૧) ઘણીવાર પેશાબ કરવા જવું ( Polyuria)
(૨) વધારે તરસ લાગવી (Increased Thirst )
(૩) વધારે ભુખ લાગવી (Polyphagia )
(૪) શરીરનું વજન ઘટવું (Loss of Body Weight )
(૫) જલ્દી થાક લાગવો (Tiredness)
(૬)મસલ્સ કઠણ થઈ ખેંચવા (Muscle Cramps)
( ૭) રાત્રીએ ઘણીવાર પેશાબ કરવા ઉઠવું (Nocturia)
(૮) આંખે ઝાંખુ દેખાવું ( Blurred Vision)
(૯) પેટમાં દુઃખવું ,,ઉલટી થવી (Abdominal Pain & Vomiting)
(૧૦) હાથ/પગે ઝંઝણી થવી કે બહેર મારી જવી (Numbness & Tingling of Hands & legs)
ઉપરના ચિન્હો સાથે….
(૧) બરાબર પાણી ના પીવાથી “ડીહાઈડ્રેશન (DEHYDRATION )  કારણે બ્લડ પ્રેસર ઓછું થવું (HYPOTENSION) અને પડી જવું
(૨) રાત્રીએ બરાબર ના સુવાથી દિવસમાં બેચેની…કાર્યમા બરબર ધ્યાન ના અપાય (Lack of Sleep..and Difficulty to concentrate )
(૩) વાગ્યું હોય ત્યારે જલ્દી સારૂં ના થવું  …”ઈનફેક્શન” (INFECTION ) થઈ પાકવું
(૪) ઘણીવાર પેશાબનું “ઈનફેક્શન” થાવું (Frequent Urine Infections)
આ બધું જ ધીરે ધીરે થતું હોય ..ઘણીવાર “કાઈ નથી” કહી એના પર વધારે વિચારો ના કરવાના કારણે રોગ છે કે નહી એની જાણ મોડી થાય છે.
અને રોગ છે અની જાણકારી ના હોય તો…લોહીમાં “સુગર” કોઈવાર ખુબ જ વધી જવાથી વ્યક્તી “બેભાન” (COMA ) પણ થઈ શકે !..કૉઈવાર આવી ઘટના થાય ત્યારે જ રોગની જાણ થાય.
કોઈવાર…..પગે કે હાથે વાગ્યું હોય અને “ચાંદુ” થયું હોય અને એ પાકે કે સારૂં નાથાય ત્યારે ડોકટર પાસે જતા, રોગ પરખાય !( Non Healing of Wounds)
 
હવે,…છેલ્લો સવાલ રહે….આ રોગની સારવાર યાને “ટ્રીટમેન્ટ” (TREATMENT ) શું ???…>>>>>
તો, એના જવાબરૂપે…..>>>
  
પ્રથમ દર્દીએ સ્વીકારવાનું રહે કે આ રોગ જીવનભરનો છે ! ( Diabetes is a LIFE LONG DISEASE )
સારવાર કે કાળજી લેવાથી રોગને ધીમો (SLOW DOWN ) કરી શકાય, અને એ રોગથી થતા “કોમ્પ્લીકેશન્સ”(COMPLICATIONS ) જલ્દી ના થાય એવા પગલાઓ લઈ શકાય…અને સારવારથી સર્વ જીવન જીવે તેવું જીવન જીવી શકાય (NORMAL LIFE)
 
(A)રોગ સારો થાય તે માટે મદદરૂપ થતા કર્યો ( SUPPORTIVE THERAPY or CARE )
 
આ ઘણી જ અગત્યની વાત છે !
(૧) આ રોગના દર્દીએ રોગ કેવી રીતે થાય વિગેરેનું જણવું અગત્યનું છે આ જ્ઞાન આપવાની પહેલી ફરજ ! (PATIENT EDUCATION) 
(૨) કેવો અને કેટલો ખોરાક યોગ્ય કહેવાય તેના પર ધ્યાન આપવું (DIETARY ADJUSTMENTS )
(૩) ચાલવું કે કોઈ કસરત કરવી (WAKING & EXERCISES )
(૪) વજન વધારે હોય તો ઓછું કરવાની સલાહો (REDUCTION in OVERWEIGHT )
(૫) ચિન્તાઓ દુર…”સ્ટ્રેસીસ” (STRESSES) ના રાખવા માટે પ્રયાસો…જેમ કે “મેડીટેશન” ( MEDITATION )
(૬) સીગારેટ પીતા હોય તો એ ટેવ છોડવાની સલાહ( To quit SMOKING)
(૭) પગો/હાથોની સંભાળ…કાઈ પગે વાગે નહી(HAND /FOOT CARE) …ચામડી મુલાયમ રહે તે માટે “ક્રીમ” (CREAM)
ઉપરની સંભાળ સાથે….ડાયાબીટીસ સાથે થતા રોગો માટે સારવાર પણ અગત્યની છે !
(૧) “હાઈ બ્લડ પ્રેસર ” (HIGH BLOOD PRESSURE)) હોય તો એ માટે દવાઓ
(૨) લોહીમાં “કોલેસ્ટ્રોલ” (CHOLESTEROL)  ) વધેલો હોય તો તે માટે સારવાર
(૩) હ્રદયની “કોરોનરૉ આરટરી”( CORONARY ARTERIES) સાંકડી થઈ હોય તે માટે સારવાર
 
(B) રોગના માટે “મેડીકલ ટ્રીટમેન્ટ ” ( MEDICAL TREATMENT)
 
અહી, આપણે “ટીકડી” (Tablets ) રૂપે મોથી લેવાય એવી દવાઓ …અને “ઈનસુલીન ” વિષે ચર્ચા કરવાની રહે !
(અ). મોથી લેવાતી દવાઓ (ORAL MEDICATIONS)
 
આજે શોધોના કારણે અનેક નવી નવી દવાઓ મળે છે !..જુદા જુદા રસાયણોથી બનતી આ દવાઓ આ પ્રમાણે છે .
(૧) એન્ટીડયાબીટીક દવાઓ (ANTI DIABETIC MEDICINES ) તરીકે મારકેટ કરેલી દવાઓ..
>>>> “સુફોનીલ યુરીઆ”માંથી (SUPHONYL UREA )
આ દવાઓ પહેલી થઈ હતી..અને હવે તો અમાં પણ નવી નવી દવાઓ મળે છે !
આ દવાઓ “પેનક્રીઆસ ગ્લાન્ડ”પર અસર કરી, વધારે “ઈનસુલીન” બનાવવા માટે મદદરૂપ થાય છે…જુની દવા “ડાયાબીનેસ” (DIABINESE ) …હવે તો નાના નાના ડોઝમાં નવી દવા “ડાયાબેટા”( DIABETA)
>>>>>”બાઈગ્વાનાઈડ્સ” ( BIGUANIDES )
આ નામની દવાઓ “લીવર” (LIVER ) પર અસર કરી ત્યાં “ગ્લુકોસ” (Glucose) બનતો ઓછો કરે છે…આ દવાઓમાં છે “મેટફોર્મીન” (METFORMIN ) ….આજે રોગની સારવાર માટે આ અનેકને આપવામાં આવે છે.
>>>>>”આલફા ગ્લુકોસાઈડઈઝ ઈનહીબીટર્સ” ( ALPHA GLUCOSIDASE INHIBITORS)
આ દવાઓ આંતરડાઓ પર અસર કરે છે…અને, આંતરડામાંથી લોહીમાં જતા “ગ્લુકોસ” ( ) અટકાવવામાં મદદરૂપ થાય છે ..દાખલારૂપે “એકટોસ” (ACTOS)
(૨) “થાયાઝોલીડીનડીઓન્સ” (THIAZOLADINEDIONES )
આવી દવાઓ “ઈનસુલીન”ને વધારે અસરકારક બનાવી મદદરૂપ થાય છે …દાખલારૂપે….
(૩) “મેગલીટીનાઈડ્સ” (MEGLITINIDES)
આ પેનક્રીઆસ પરે અસર કરી  વધારે “ઈનસુલીન”બનાવવા ફાળો આપે છે …દાખલારૂપે…
(૪) “ડી ફેનાઈલ આલાનીન ડેરીવેટીવ્સ” ( D-PHENYLALANINE DERIVATIVES)
આ દવાઓ પેનક્રીઆસને વધારે ઈન્સુલીન બનાવવા મદદરૂપ થાય છે..દાખલારૂપે….
(૫) “એમીલીન સીનથેટીક ડેરીવેટીવ્સ” (AMYLIN DERIVATIVES)
એમીલીન એ એક શરીરમાં બનતો “હોર્મોન” છે..એના જેવા આકાર અને એના જેવું જ કામ કરતી દવાઓ “ઈન્જેકશ” (INJECTION ) થી આપવામાં આવે છે જેનાથી લોહીમાં “ગ્લુકોસ”નો “કન્ટ્રોલ” વધે છે….જ્યારે “ઈનસુલીન”થી થતી સારવાર દ્વારા પણ “કન્ટ્રોલ” ના હોય ત્યારે,આ દવા સાથમાં આપવામાં આવે છે…એક દવાઓનું નામ છે “પ્રેમલીનટાઈડ” (PRAMLINTIDE ) જેને મારકેટમાં “સીમલીન” (SYMLIN ) કહેવાય છે !
(૬) “ઈનક્રેટીન માઈમાટીક્સ” (INCRETIN MIMETICS )
આ દવાઓ પણ શરીરમાં બનતા હોર્મોન જિવી અસર કરી મદદરૂપ થાય છે…દાખલારૂપે “એક્ષાનાટાઈડ” …યાને ” બાયેટા” (EXENATIDE or BYETTA)
 
(બ) “ઈનસુલીન થેરાપી (INSULIN THERAPY )
 
પહેલા ફક્ત પ્રાણીઓના પેનક્રીઆસમાંથી આ દવારૂપે આપવામાં આવતી …આજે તો શોધોના કારણે “સીનથેટીક”(SYNTHETIC ) અને “હુમન ઈન્સુલીન” (HUMAN INSULIN ) જેવી દવાઓ મારકેટમાં મળે છે !
જુદા જુદા નામે વેચાય છે…પણ અહી આટલું જણવાની જરૂર કે….તરત અસર કરે તે “રેગ્યુલર ઈનસુલીન” (REGULAR INSULIN)…….જેની સાથે કાંઈ ફેરફારો કરી  અસર વધારે સમય રહે તેવી ” લોન્ગ એક્ટીન્ગ ઈનસુલીન” (LONG ACTING INSULINS ) અનેક જાતની દવાઓ મળે છે !
 
જુદા જુદા નામો અંગ્રજીમાં આ પ્રમાણે છે>>>>(1) Regular Insulin  (2) Humalog (3) Novolog ( 4) Zinc Insulin (5) Humulin -N (6) NPH Insulin  (7) Ultra Lente Insulin ( 8) Insulin Glargine or Lantus Insulin..Etc
ડોકટર સુગર કેટલી અને ક્યારે વધારે છે એ આધારીત કઈ અને કેટલા ડોઝમાં ” ઈનસુલીન” આપવી એ નક્કી કરે.
 
(C) પેનક્રીઆટીક આઈલેટ સેલ્સ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ (PRANCREATIC ISLET CELLS TRANSPLANT)
 
જ્યારે, નાના બાળકોને “ટાઈપ વન”નો રોગ હોય…ઈનસુલીન થેરાપી (Insulin Therapy ) જ એનો આધાર હોય ..એના “કોન્ટ્રોલ”માં તકલીફો હોય ત્યારે, સર્જરી કરી ઈનસુલીન બનાવતા “સેલ્સ” ટ્રાન્સપ્લન્ટ કરાય છે..જે કોઈ હોસ્પીતાલમા થાય છે !
 
આ પ્રમાણે…..
સમયસર રોગની સારવાર કરવી જેથી રોગના “કોમ્પ્લીકેશ્ન્સ” (COMPLICATIONS ) થતા અટકાવવા મદદ થાય…..ખરાબ અસરથી નીચેના “કોમ્પ્લીકેશન્સ” (Complications ) હોય શકે>>>
(૧) કિડની પર અસર એટલે ….DIABETIC NEPHROPATHY
( ૨)  આંખો પર અસર એટલે….DIABETIC RETINOPATHY
(૩) નર્વ્સ પર અસર એટલે….DIABETIC NEUROPATHY
આ સિવાય ….સાથે “હાઈ બ્લડ પ્રસર” ..”હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ” ..કે “કોરોનરી આરટરી ડિઝીઝ” હોય તે પ્રમાણે દવાઓ !
 

અંતે, મારે આટલું જ કહેવું છે કે….>>>

ડાયાબીટીસ એક એવો રોગ છે કે એની શરૂઆત જાણવા માટે ઘણીવાર ઢીલ થાય છે કારણ કે શરૂઆતમાં ચિન્હો એકદમ રોગ વિષે શંકાઓ ના લાવી શકે..પણ જો ફેમીલીમાં આ રોગ હોય તો સારા હોય ત્યારે પણ “બ્લડ ટેસ્ટ” કરાવવું એ એક ફરજ માની કરાવશો તો આ રોગની જલ્દી પરખ હશે….એક્વાર, રોગ છે એ જાણતા એનો “સ્વીકાર” અગત્યનો છે…અને સાથે સાથે, એ પણ સમજવું રહ્યું કે આ રોગ જીવનભર છે….નાબુદ કરવાની શક્યતાનો મોહ છોડી, કેવી રીતે બ્લડ સુગર લેવલ “નોરમલ” જેવા રાખવા એ પર ધ્યાન આપી “ડોકટરી સલાહો”નું પાલન કરવું ….જે થકી, જ્યારે ડોકટર “હીમોગ્લોબીન  એ વન સી” (Hemoglobin A1C )નો ટેસ્ટ કરે ત્યારે “નોરમલ” હોય કે “નોરમલ જેવું ” હોય !

આજે અનેક કહેવાવાળા હોય છે કે ” આ પાનનો દવા” કે “આ મુળીયાની દવા” કે પછી, “કારેલા” વિગેરેથી રોગ નાબુદ….હા, કડવા તત્વો ખાવાથી “થોડી સારી અસર” હોય શકે..કદાચ કોઈમાં “ઔષદી” તત્વો હોય શકે, અને રોગના “કન્ટ્રોલ”માટે સહકાર આપે..પણ જયારે “દાવો” હોય કે રોગ આનાથી “નાબુદ” ત્યારે જરા વિચારી કરજો…એવી સારવારથી સારૂં લાગે તો ભલે ચાલુ રાખો ..પણ સમય સમયે ડોકટર પાસે જઈ “બ્લડ ટેસ્ટ” જરૂર કરાવજો !

“એલોપથી” માં ઉપર મુજબની સારવાર છે..ભવિષ્યમાં શોધોના કારણે “જીભ નીચે ઈનસુલીન” હોય શકે…”જિન્સ”પર શોધોના કારણે દવાઓ લેવાની ના રહે.., કે પછી, “ઈનસુલીન બનવતા પેનક્રીઆસના ‘બીટા સેલ્સ’ લેબોરેટરીમાં બનાવી આ રોગને “નાબુદ” કરશે..કોણ જાણે ??

કદાચ આ પોસ્ટમાં ઘણી જ માહિતી મુકાય છે !
 
તેમ છતાં, આ વાંચી, તમારી “ડયાબીટીસ”ની સમજ જો વધી ..તો મારો આ પોસ્ટ પ્રગટ કરવાનો હેતુ પુર્ણ થયો એવું હું માનીશ !….અને, હૈયે ખુશી અનુભવીશ !
 
અનેકને ડયાબીટીસનો રોગ હોય, એથી મારી વિનંતી છે કે તમારા સગા-સ્નેહીઓ કે મિત્રોને આ પોસ્ટ વાંચવા જરૂર કહેશો તો મને ખુબ જ આનંદ થશે !
 
>>>>ડો. ચંદ્રવદન
 
 
FEW   WORDS …
 
Today it is Wednesday…and it is October, 13th 2010….and it is my Birthday !
I am publishing a HEALTH Post as a  QUESTION & ANSWER …& it is on DIABETES MELLITUS.
 
Diabtetes Mellitus is a Disease that affect so many people. I thought that by this Post , many will understand this disease better…..and will  become serious to take care with the body with the DIET..EXERCISES,,,& the needed MEDICINES..oral medications..& if needed take INSULIN as per the Advices of the Doctors.
If one take the treatment, he/she can CONTROL the Disease…prevent or delays the COMPLICATOIONS….& thus able to PROLONG LIFE….& have “better Life”.
The Future Treatment of this Disease can change with the newer discoveries on GENES…or STEM CELL RESEARCH & the TRANSPLANTATION of  BETA CELLS of the Pancreas that produce the INSUIN !
 
One tool in the management of this Disease is the Hemoglobin A1C ( Hb A1C) …if elevated it means your Diabetes is NOT CONTROLLED well ! ( Normal Level 5-6…if diabetes the Doctors want it to be lees than 7 & close to 6 with the Treatment )
The Diagrams may assist you to understand where the Insulin producing Organ PANCREAS is located in the Body.
 
I hope you enjoyed reading this Post !
 
Hoping to see you on this Blog for theNew Post on HEALTH !
 
DR. CHANDRAVADAN MISTRY

ઓક્ટોબર 13, 2010 at 1:51 પી એમ(pm) 16 comments

Older Posts Newer Posts


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 179 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

 • 395,706 hits

Disclimer

સંગ્રહ

ઓક્ટોબર 2020
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031