Archive for નવેમ્બર, 2013

“વન-ઉપવનના ફુલો”પુસ્તકનું ચંદ્ર વાંચન !

image0

“વન-ઉપવનના ફુલો”પુસ્તકનું ચંદ્ર વાંચન !

 

“વન-ઉપવનના ફુલો”ની મહેક ધીરૂભાઈના શબ્દોમાં મેં માણી,

હવે, એવી પુષ્પ મહેક તમે પણ માણવી રહી જે મેં જાણી !…………..(ટેક)

 

ભારતના “સ્વતંત્રતા દિવસ”ની ખુશી છે પ્રથમ કાવ્યે,

“ગાંધીજીને અંજલી “ છે એમના બીજા કાવ્યે,

એટલું કહી, “ના હું એકલો” કાવ્યમાં કહ્યું પોતાના વિષે,

“અમારા આત્માને” કાવ્ય દ્વારા કહી દીધું સર્વ આત્મારૂપી જીવો વિષે,….વન-ઉપવનના ….(૧)

 

“હાસ્ય કેવું છે ?” નામે પાંચમા કાવ્ય દ્વારા “જીવનમાં હસતા રહેવું”નું કહ્યું ,

“ગાવો ! ગાવો !”ના કાવ્યે અંતરના ઉંડાણથી ગાવા સૌને કહ્યું,

“બોલવું સહેલું છે”ના કાવ્ય માં શબ્દો કરતા આંખથી કે મીઠા ચુંબનથી કહેવાની શીખ રહી,

“તો અધિક શું ?” અને “આપણા હ્રદય”કાવ્યો દ્વારા હ્રદયના “ઉંડાણ”ના પ્રેમની વાત કહી,….વન-ઉપવનના ….(૨)

 

જીવનની સફળતા માટે “ત્રીજો કોઈ માર્ગ નથી” કાવ્ય દ્વારા ગમતું જ કાર્ય કરવાની શીખ દીધી,

“જગતમાં..”ના કાવ્યે “હિંસા અશાંતિ પીડાઓ અને યુધ્ધો”ની જવાબદારી માનવ શીરે અર્પી,

“તો જગતમાં શાંતિ હશે “માં હ્રદયમાં “સદાચાર”નું મુલ્યની સમજ આપી,

“ત્યાં સુધી આ જગતમાં” ના કાવ્યે હ્રદય ઉંડાણના પ્રેમ સાથે વિશ્વ શાંતિને જોડી…..વન-ઉપવનના….(૩)

 

“આનંદથી જીવવું હોય તો “ કાવ્ય દ્વારા અનેક દાખલાઓ આપી શીખ દીધી,

“મારા માબાપે”ના કાવ્યે “જે એમણે કર્યું તે મારા જ ભલા માટે કર્યું”ની સમજ દીધી,

“એક બનો -અમે એક”ના કાવ્યે પત્ની વિષે કાંઈક સમજમાં બેને બદલે એક થઈ જીવન સફરની શીખ દીધી,

“સફળતા” ના કાવ્યે પ્રેમ, સર્વ પ્રત્યે આદાર અને અન્યમાં “ઉત્તમ” નિહાળવાની શીખ દીધી…..વન-ઉપવનના….(૪)

 

“સફળ થવું હોય તો…” ના કાવ્યે સાદુ જીવન અને પ્રેમભરપૂર હ્રદયનું મુલ્ય સમજાવ્યું,

“એકલો જા ! એકલો જા !” કાવ્યમાં એકલો આવ્યો અને અંતે એકલાએ જ જવાનું સમજાવ્યું,

“અર્પવા જેવી ઉત્તમ ચીજ” ના કાવ્યે જીવનમાં “પ્રેમ,ક્ષમા, સહનશીલતા દાન વિગેરે”નું કહી દીધું,

“રાહ ના જુઓ”ના કાવ્યે જે કરવાનું તેને “પછી કરીશ”નું છોડી, તરત જ કરાવાનું કહી દીધું,….વન-ઉપવનના…(૫)

 

“આરામ હરામ છે” કાવ્યરૂપે કામો કરતા રહી જે થાય તેને પ્રભુ ઈચ્છા ગણવાની શીખ દીધી,

“લગ્ન અને લગ્નજીવનનો હેતુ”ના કાવ્યે લગ્નજીવનમાં કેમ સફળતા મળે એની ચાવી દીધી,

“જો ભાષાને….” કાવ્યે ભાષાને સારી રીતે વાપરી, જીવન ધન્ય બનાવવાની વાત કહી,

“તમે અને તમારા બાળકો”ના કાવ્યે જન્મ આપી, બાળકોમાં  સદગુણો સીંચવાની વાત કહી,…..વન-ઉપવનના ….(૬)

 

“હમણાં જ શરૂ કરો”ના કાવ્યે કાલ નહી અને આજ અને હમણા જ કરવાની શીખ રહી,

“સર્વસ્વ ગુમાવ્યું”ના કાવ્યે કુટેવોના કારણેજીવન બરબાદ થયાની એક  ચેતવણી હતી,

“તું કેમ નિષ્કિર્ય છે ?” ના કાવ્યે સર્વ સર્જેલુંમાં ક્રિયા હંમેશા તેમ કાર્યો કરવાની સલાહ હતી,

“માફી આપવામાં અગ્રેસર રહો !” ના કાવ્યે એક માનવના “મહાગુણ” વિષેની સમજ હતી…..વન-ઉપવનના…(૭)

 

“એક વૃધ્ધજન”ના કાવ્યે દેહરૂપી વૃધ્ધ્તા છોડી, મનથી “યુવાની”અનુભવવાની સલાહ હતી,

“અમે કેમ સુખી છીએ ?” ના કાવ્યરૂપે “દુધમાં સાકળ ભળે” એવું બનવાની સલાહ હતી,

“નવવધૂ પતિને કહે “ ના કાવ્યે આગળ કે પાછળ નહી પણ પતિ-પત્નીએ એક સાથે આગેકુચ કરવાની વાત હતી,

“તમે બીજાને ના પૂછો”ના કાવ્યે અન્ય પાસે અસત્ય પણ પોતે પોતાના વિષે સત્ય જાણવાની વાત હતી,…..વન-ઉપવનના….(૮)

 

“જીવન કાંઈ જ નથી”ના કાવ્યે જીવનમાં શું જરૂરીત સમજીને અમલમાં મુકવાની વાત રહી,

“માનવીને…” કાવ્યમાં જીવનમાં સુખ દુઃખ તો સાથી હોય એવી સમજ આપવાની વાત હતી,

“સુખી કોણ ?” ના કાવ્યે અન્યને જેષ્ઠ ગણી, જીવન જીવવાની એક શીખ હતી,

“કોઈ આપણું ….” ના કાવ્યે અપમાન કરનારાને ભુલી, ભલુ કરનારાને પથ્થર પર કોતરી હંમેશા યાદ કરવાની શીખ હતી….વન-ઉપવનના…(૯)

 

“જીસસ ક્રાઈસ્ટ”નામે કાવ્ય વિશ્વનો પાપરૂપી ભાર ઉંચકી જીવન બલીદાનની વાત રહી,

“મંદિરો શા માટે છે ?” ના કાવ્યે મંદિરોનું મહત્વ સમજાવવાની વાત હતી,

“સ્રીઓ શા માટે રડે ?” કાવ્યરૂપે સમજ આપતા સ્ત્રી-શક્તિનું જ્ઞાન આપવાનો પ્રયાસ હતો,

“તમારા વિચારો…” કાવ્યે વિચારોમાંથી  વાણી, વર્તન, ટેવો અને ચારિત્ર હોય એવું સમજાવવાનો પ્રયાસ હતો…..વન-ઉપવનના….(૧૦)

 

“યથાશક્તિ પાછું આપો !” ના કાવ્યે જે મળ્યું એમાં પ્રભુ-ઉપકાર નિહાળી અન્યને સહાય કરોની સલાહ હતી,

“અદલો -બદલો” કાવ્યે વિચારધારા એવી રાખવી કે અન્ય પાસે ફક્ત સદગુણોનો જીવને  અપનાવની વાત હતી,

“બાળક જેવું જુએ,તેવું શીખે”ના કાવ્યે બાળ ઉછેરના માર્ગદર્શન વિષે શિખામણો આપવાની વાત હતી,

“કોણે જોયો છે ?”ના કાવ્ય દ્વારા”ના જોયો છતાં પ્રભુ છે”ની સમજ આપવાની વાત હતી,…..વન-ઉપવનના….(૧૧)

 

“ઈશ્વરની શોધમાં”ના કાવ્યે ઈશ્વરના દર્શન અંતરમાં કરવાની સમજ હતી,

“ઈશ્વર છે ?” ના પ્રષ્નરૂપી કાવ્યે, કુદરતની લીલા અને માનવજીવનના અનુભવોમાં ઈશ્વરના દર્શન કરવાની વાત હતી,

“પ્રભુ મને ..આપજો “ના કાવ્યે ખરી બુધ્ધિથી સર્વ જાણવા સમજવાની પ્રભુને એક વિનંતી હતી,

“વિશ્વભાવના”ના કાવ્યે “ગીતા- સાર”રૂપે સત્ય તરફ વળવાની શીખ હતી,….વન-ઉપવનના…..(૧૨)

 

“એવું ના પૂછો” નામે બે કાવ્યો દ્વારા માતા-પિતા અને દેશ માટે કાંઈ કરવાની શીખ હતી,

આ છેલ્લા બે કાવ્યો દ્વારા “વન-ઉપવનના ફુલો”ના પુસ્તક પાનની અંતીમ શોભા હતી,

પાન ૪૪ પર “ઋણસ્વીકાર” લખી, ધીરૂભાઈએ તો સૌને આભાર દર્શાવવાની તક લીધી,

આટલા વર્ણન દ્વારા ચંદ્રે “વન-ઉપવનના ફુલો”નું વાંચન પુર્ણ કર્યાની વાત કહી,….વન-ઉપવનના…(૧૩)

 

૭૦ વર્ષની વય બાદ, ધીરૂભાઈ શાહ હૈયે “સાહિત્ય રસ” વહી રહે,

આજે ૯૩ની વયે એમના મનમાં પુસ્તકો પ્રગટ કરવાની શક્તિ વહે,

જે થકી, નાના મોટા સૌ માટે ધીરૂભાઈ તો પ્રેરણાદાયક બની રહે,

એવું જાણી, ચંદ્ર હૈયે આનંદ ઝરણાઓ વહી રહે !…..વન-ઉપવનના….(૧૪)

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ, નવેમ્બર,૨૭,૨૦૧૩                     ચંદ્રવદન

 

 

બે શબ્દો…

 

આગળ પ્રગટ કરેલી પોસ્ટ હતી “વન-ઉપવનના ફુલો” પુસ્તકનું મારૂં વાંચનનો હેવાલ.

આ પહેલીવાર, એ જ પુસ્તકના બધા જ કાવ્યોને ઉલ્લેખી મે એક રચના કરી  અને હવે મારા બ્લોગ પર પ્રગટ કરી છે.

આ રચના “થેન્કસ ગીવિંગ”ના દિવસે પ્રગટ કરતા ખુશી થાય છે.

આ રચના શક્ય કરવા માટે “પ્રજ્ઞાજુબેન વ્યાસ”નો પ્રતિભાવનો ફાળો ગણું તો એ ખોટું નથી.

જે કાવ્યરૂપે લખ્યું તેથી તમોને આ ધીરૂભાઈની બુક વિષે વધું ખ્યાલ જરૂર આવશે.

પોસ્ટ ગમી ?

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

This is the 1st time I have I have 2nd Post on ONE SUBJECT.

I made a Post of the BOOK REVIEW of Dhirubhai Shah’s Book “VAN-UPVANANA FULO”

Now after publishing that, I now publish on that Book a POEM (Kavya) in Gujarati.

Thus the readers can know of ALL POEMS within that Book.

Hope you like this Post !

Dr. Chandravadan Mistry

નવેમ્બર 28, 2013 at 2:08 પી એમ(pm) 7 comments

વન-ઉપવનનાં ફુલો…The Flowers of the Forest

image0

વન-ઉપવનનાં ફુલો ….The Flowers of the Forest

સાત નાની નાની પુસ્તીકાઓ પ્રગટ કર્યા બાદ, ધીરૂભાઈ શાહે “વન-ઉપવનમાં ફુલો”ની નાની પુસ્તીકા મારા હસ્તમાં મુકી ભેટરૂપે આપી.

એનો સ્વીકાર મેં ખુશી સાથે કર્યો.

આ ઘટના હ્યુસ્ટન,ટેક્ષાસ, અમેરીકાની સંસ્થા “ગુજરાતી સાહિત્ય સરીતા”ની ૧૩૯મી બેઠક (તારીખ નવેમ્બર,૧૬,૨૦૧૩)સમયે શક્ય થઈ.

એ સમયે જ હું પહેલીવાર ધીરૂભાઈને રૂબરૂ મળ્યો.

આ ૯૩ વર્ષના વડીલમાં એક “યુવાની”નો ઉત્સાહ નિહાળ્યો.

જાણ્યું કે ૭૦ વર્ષની વય બાદ, હ્યુસ્ટનના સાહિત્યકારોના સંપ્રકમાં એઓ આવ્યા….ત્યારે બાદ, એમણે એમના હ્રદયના વિચારો શબ્દોમાં મુકી, આ “વન ઉપવનનાં ફુલો” સાથે કુલ્લે ૮ પુસ્તીકાઓ પ્રગટ કરી છે એવું જાણ્યું

ચાલો, આપણે આ “વન-ઉપવનના ફુલો”ની બુક પર નજર કરી….જુદા જુદા પાને પ્રગટે થયેલા “કાવ્યો” વાંચીએ.

આ પુસ્તકમાં દરેક કાવ્ય ગુજરાતી લખાણમાં છે અને એવા ગુજરાતી લખાણનું અંગ્રેજીમાં પણ લખાણ છે.

આ મને ખુબ જ ગમ્યું ….કારણ કે અમેરીકામાં રહેતા અનેક બાળકો ગુજરાતી વાંચી ના શકે તેઓ પણ કાવ્યના “સંદેશા”ને અંગ્રેજીમાં વાંચી સમજી શકે.

પાન (૧) ભારતનાં “સ્વતંત્રતા દિવસ”નો ઉલ્લેખ કરતું કાવ્ય, અને ત્યારબાદ, પાન (૨) પર છે અંગ્રેજીમાં “એ ટ્રીબ્યુટ ટુ ગાંઘીજી” અને એના ગુજરાતી અનુવાદરૂપે  “ગાંધીજીને અંજલી” હતી.

ત્યારબાદ, ધીરૂભાઈ વાંચકોને “સંસારી જીવન” માટે કાવ્યો સ્વરૂપે અનેક વિષયે ઉપદેશ આપવાનો પ્રયાસ કરે છે….એમાં આત્મા, ઈશ્વર, નારી અને બાળકો, લગ્ન-જીવન, વૃધ્ધો માટે, માતા-પિતા, અને “આનંદ, જગત-શાંતી, મંદિરો, સરળ વાણી, અમલમાં મુકવા માટે કઠીણતા વિગેરે કહેતા, માનવીને સંસારમાં આગેકુચ કરવા માટે “શીખ અને માર્ગદર્શન” આપે છે.

આ પુસ્તીકામાં જે કાવ્ય સંગ્રહ શક્ય થયો છે પુર્ણ રીતે કહેતા કુલ્લે ૪૪ પાના છે.

આ બુકને તમે એક સાધારણ માનવીના “લખાણ” રૂપે વાંચશો. ઉચ્ચ સાહિત્યકારને સ્વપ્ને દર્શન કરવાની આશારૂપે ના વાંચશો. સરળ ભાષામાં બાળક પણ કાંઈક સમજી શકે એવા ભાવે વાંચશો….તો, તમોને ખુબ જ ખુશી થશે.

મેં થોડા દિવસ આ બુકનું “વાંચન” કર્યું, અને મારા હૈયે આનંદ થયો.

તમોને આ બુક વાંચવાનો લ્હાવો મળે એવી આશા !

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

બે શબ્દો…

 

ધીરૂભાઈ શાહને મળ્યો..આ પુસ્તક વાંચવાનો લ્હાવો મળ્યો અને મારા હૈયે ખુશી છે.

આ વડીલનો સંપ્રક કરવો હોય તો એમનું એડ્રેસ નીચે મુજબ છે.>>>>>>>>>

Dhirubhai Shah,

46,Greenward Lane,

SUGAR LAND

Texas 77479( U.S.A.)

TEL : 281 242 8454

 

 

આ પુસ્તક કે એમના આગળ પ્રગટ કરેલા અન્ય પુસ્તકો માટે માહિતી તમે એમની પાસે મેળવી શકો છો.

હું તો ધીરૂભાઈને આ પુસ્તક અને અન્ય પુસ્તકો માટે “અભિનંદન” પાઠવું છું.

ભવિષ્યમાં બીજા પુસ્તકો પ્રગટ કરે એવી આશા.

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

This is my read of Dhirubhai Shah’s Book ” The Flowers of the Forest”.

It is a Collection of Poems in Gujarati & in English.

These Poems are in SIMPLE WORDS and many are SHORT & SWEET with the DEEPER MESSAGE for the CHILDREN & the ADULTS.

Hope you have the opportunity to read this Book.

Congratulations, Dhirubhai for the Publication of this Book.

Hope you enjoy this Post.

Dr.Chandravadan Mistry

નવેમ્બર 27, 2013 at 2:03 પી એમ(pm) 10 comments

ચંદ્રવિચારધારા (૧૦) …વિશ્વમાં અનેક ધર્મો શા માટે ? ભલે અનેક હોય, તો એકને(યાને પ્રભુને) મેળવવા માટે લડાઇ/યુધ્ધો શા કારણે ?

Religious Symbols - stock vector

ચંદ્રવિચારધારા (૧૦) …વિશ્વમાં અનેક ધર્મો શા માટે ? ભલે અનેક હોય, તો એકને(યાને પ્રભુને) મેળવવા માટે લડાઇ/યુધ્ધો શા કારણે ?

આ નીચેનું  લખાણ  છે તે શ્રી જયકાંતભાઈ પટેલે  શ્રી પ્રદીપભાઈ રાવળને એક ઈમેઈલ દ્વારા મોકલતા, સાથે શ્રી અસનાનીની વિચારચારા એક “પીડીએફ”ડોક્યુમેન્ટરૂપે પણ મોકલેલું ઃ

આદરણીય શ્રી પ્રદીપભાઈ, કુશળતા વાંછું, આજે બજરંગદળના આપે શેયર કરેલા સમાચાર”ના સંદર્ભમાં,
મેં પહેલા આપને “અપીલ ટુ હિંદુ સાધુ”બુકલેટ જે  યુનાઈટેડ નેશન્સના નિવૃત અધિકારી શ્રી જી સી અસનાનીએ લખી છે,તે મોકલી છે કે નહિ, એમાં સ્પસ્ટ ઉલ્લેખ કરાયો છે કે સર્વધર્મ સમાન એવું હિંદુ ધર્મ સિવાય વિશ્વના બીજા કોઈ પણ ધર્મમાં કહેવામાં આવ્યું નથી,જે આપને મોકલું છું,અભિપ્રાયની અપેક્ષા,જયસીયારામ
એ શ્રી અસનાનીનો લેખ વાંચી, મેં નીચે મુજબ જવાબરૂપે લખ્યું>>>>

To

MY READING of APPEAL to HINDU SADHUS By Prof. ASNANI
Pradipbhai,
Thanks for sending this views of Prof. Asnani, who was at United Nations.
Prof. Asnani’s deep study of Hindu Books, and then euqually deep study of Christianity & Islam makes him a qualified scholar to express his views.
The study of all the Religions was prompted by the question : Why there are inter-religion conflicts in this World ?
Even as we are all made to believe that “All Religions teach the same”his basic observation was that while Hinduism or the Sanatan Dharma teaches to be tolarent to other Religions, the other Religions ( namely Christianity & Islam) unfortunately directly or indirectly advance the feelings of the hatred towards others who do not believe in their Spiritual thought.
Prof. Asnani explores the present day conflicts in India & concluded that they are rooted in the influence of the teachings of Christianity & Islam. While Islam openly declares that the “non believers are condemned” and opens the doors for the “Jihad” & the Chritianity convinces the “non believers to the Conversion to their Faith “.
After his deep study of all religions, Prof. Asnani, advices the Hindu Sadhus & Saintly Persons not to speak on behalf of “Christianity or Islam” by the Slogans of “Universal Brotherhood” and thus misguide the Hindus and thus leading to the “blind eye” to the conversion of the Hindus to other Religions & their way of thinking.
Prof. Asnani goes on further to furnish his claims of Christianity & Islam by various other “concepts” in teachings of these religions which the “founding principle” via Jesus or Prophet Mohammad. These rules seem to “constrict” the Spiritual message as those who do follow can only get the Salvation while the non-believers are deprived of that reward.In contrast, Hindu Philosophy is “open” to all & had no boundaries.
After the deep analytical review of this topic, Prof. Asnani raised a question :Will Sanatan Dharma win ?
In the answer to this question, Prof. Asnari concluded that Sanatan Dharma based on the Universal Foundation will prevail while the other Philosophies with the narrow views will die over the passage of the time.
After, such a strong belief, Prof. Asnari make an appeal to the Sadhus & Saintly Persons of the Hindu Faith to remail “united & strong” and be guided bt this rich old philosophy and doing so, India (better Bharat) will be a leader & the Guide to All in the World for the Spiritual Path of the Future.
Having read the “Analytical Report”of Prof. Asnari, I am very much impressed & congratulate him for making a “bold” statements without the fears.This Report is worth reading by all persons of the different Faiths.
I ONLY add the following :
The Spiritual Path is a vehicle to UNDERSTAND & REACH the DIVINE who is ONE & THE SAME for All. Sanatan Dharma is the “OLDEST” and it is not based on a Teaching of ONE Person but it is based on the deep Philosophical Reasonings of MANY. I believe the OTHER Human Philosophical Thoughts either via Jesus or Prophet Mohammad must have “some values”which are common to all mankind….that being, we as HUMANS are ALL CHILDREN of GOD. Let us all focus on this and be as ONE MANKIND. Then & then, there will be the TOLERANCE towards OTHER RELIGIONS & not a RUSH for the CONVERSION,which only fuels the idea that “ONE PATH is BETTER than the OTHER”. Thus, we can be TRUE Christian, Muslim or Hindu or even of “any other Faith” and live in Peace on this Earth.
Dr. Chandravadan Mistry
તો, તમે આજે આ પોસ્ટરૂપે વાંચ્યું.
તો, એની સાથે છે “ચંદ્રવિચારધારા (૧૦) …વિશ્વમાં અનેક ધર્મો શા માટે ? ભલે અનેક હોય, તો શા માટે એકને(યાને પ્રભુને) મેળવવા માટે લડાઇ/યુધ્ધો શા કારણે ?”
 
મેં તો મારા વિચારો દર્શાવ્યા.
તમે શું કહો છો ?
જરા જણાવશો ?
 
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
FEW WORDS…
Today’s Post of “CHANDRAVICHARDHARA (10)” and the Topic for Discussion is WHY DIFFERENT RELIGIONS IN THE WORLD ? Even if  MANY, then why to attain ONE ( GOD) there are FIGHTS in the MANKIND ?.
This is a SIMPLE QUESTION….often the LOGICAL ANSWER is there should be NO FIGHTS, but the REALITY is that the PATH on which he/she following is the RIGHT PATH & this “predetermined notion” leads to the conflicts between the different religious paths.
What is the SOLUTION ?
Your input is requested . I had expressed MY VIEW…you may agree or disagree, but please say something without fears.
Dr. Chandravadan Mistry

નવેમ્બર 26, 2013 at 2:53 પી એમ(pm) 7 comments

કાવ્યરૂપે વિનોબા ભાવેની જીવન- ઝલક (૨)

વિનોબા ભાવે

વિનોબા ભાવે

કાવ્યરૂપે વિનોબા ભાવેની જીવન- ઝલક (૨)

હવે, વિનાયકના “વિનોબા”ની વાત આગે કરવી રહી,

ગાંધીજીની રજા લઈ, આશ્રમ છોડી, એઓ એમની વિચારધારા ભાષણોમાં જનતાને કહી,

મરાઠી, ગુજરાતી, હિન્દી, ઉર્દુ અંગ્રેજી સાથે સંસ્ક્રુત ભાષાઓ વિનોબા જાણે,

સાહિત્ય ભંડાર સાથે, “આચાર્ય વિનોબા ભાવે”નામે સૌ એમને પૂકારે,

વતનમાં ખુણે ખુણે ફરી, તેજ ભરપુર ગાંધીજી આશ્રમે આવતા,

ગાંધીજી એમને સમજી “વર્ધા આશ્રમ” શરૂ કરવાનો આદેશ એમને દીધો,

૧૯૨૧માં વિનાબાજી અનાજ દરવાના કાર્ય સાથે વર્ધામાં આશ્રમ કરે,

સેવા- સહકારની જ્યોત જગાડી વિનોબાજી જનતાને જાગૃત કરે,

વિનોબાજીની ભારત યાત્રા ચાલુ રહે, અને જુદા જુદા સ્થાને આશ્રમો બને,

“સમન્વય આશ્રમ”દ્વારા “રેટીયો” પણ ભારત દેશમાં પ્રખ્યાત બની રહે,

પગયાત્રા વિનોબાજીની ૧૨ વર્ષના સમયગાળા સુધી રહે,

જુદા જુદા નામે ભારતના ખુણા ખુણાએ “આશ્રમ”રૂપી મહેક પ્રગટે,

૧૯૪૦માં આઝાદીની ચળવળમાં ગાંધીજી સંગે વિનોબાજી ઝંપલાવે,

અંગ્રેજ સત્તા સામે “સત્યાગ્રહ”કરતા, જેલ પણ ભોગવી હસતે મુખડે,

જેલમાં રહી અન્ય કેદીઓનું આત્મબળ વધારવા ગીતા પ્રવચનો એ કરે,

જે એક પુસ્તક બની, તેમના જ્ઞાનનો પરિચય સૌને આજે પણ આપે,

ભારતની આઝાદી પછી, ગાંધીજીના સિધ્ધાંતોને વળગી એમનું જીવન વહે,

જમીન દાનનો યજ્ઞ “ભુદાન” રૂપે ભારતમાં ડંકો બજાવે,

“ગ્રામદાન”ની પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા  વિનાબાજી એમનું કાર્ય કરે,

એક દાઢીદારી સંતપુરૂષ સ્વરૂપે સૌ એમને ગણી એમનું આદર કરે,

૧૯૮૩માં ભારત સરકાર “ભારત રત્ન”આપી એમનું માન કરે,

ફીલીપાઈન્સનો “રેમન મેગસેસે” એવોર્ડ પણ એમને મળે,

લખેલા પુસ્તકો દ્વારા એમની જ્ઞાન વિચારધારા આજે અમર છે,

એમનું જીવન જ  સતકર્મી જીવનના દર્શન આપી સૌને માર્ગદર્શન આપે છે,

આવા જ્ઞાની વીર પુરૂષ હતા વિનોબાજી ગાંધીજીના પ્યારા,

સાદુજીવન જીવી સેવાકરનારા એક સંતપુરૂષ હતા સૌના પ્યારા,

જે કોઈ એમનું જીવન જાણે, તે માનવ માનવ જન્મનો મર્મ જાણે,

એવા સંતપુરૂષને ચંદ્ર વંદન કરી, “અંજલી” આજે ધરે !

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ નવેમ્બર,૬,૨૦૧૩          ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

ઈ-વિધ્યાલયના બ્લોગ પર “મને મળી ગયો છે મારો હિમાલય ભાગ-૨ ” પોસ્ટ વાંચી.

વિનોબા ભાવે વિષે જાણી, કાવ્ય રચના શક્ય થઈ તે જ અહી પોસ્ટરૂપે છે.

http://evidyalay.net/vinoba/

 

ગમી ?

જણાવશો !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

I read a Post on the life of VINOBA BHAVE on E-VIDHYALAY.

Based on that, I created the Poem in Gujarati.

Hope you like it !

Dr. Chandravadan Mistry

નવેમ્બર 25, 2013 at 2:58 પી એમ(pm) 6 comments

કાવ્યરૂપે વિનોબા ભાવેની જીવન -ઝલક (૧)

વિનોબા ભાવે

કાવ્યરૂપે વિનોબા ભાવેની જીવન -ઝલક (૧)

મહારાષ્ટ્રના કોલાબા જીલ્લે “ગાગોડે” ગામમાં “વિનાયક” નામે બાળ જન્મે,

ધર્મ પ્રેમ અને  સન્યાસભાવ બાળ વિનાયક હ્રદયમાં રમી રહે,

મેટ્રીક પાસ કરી કોલેજ અભ્યાસ બદલે કાશી હિન્દુ ધર્મનું શીખવા વિનાયક જાય.

ત્યારે ગાંધીજીના વિષે થોડું જાણી, ગાંધીજીને પ્રષ્નો પૂછવાનું મનમાં થાય,

એક પત્ર દ્વારા મનના વિચારો ગાંધીજીને એમના આશ્રમે એ મોકલે.

જવાબમાં ગાંધીજી એને આશ્રમે આવી મળવાનું સુચન કરે,

તરત ૨૧ વર્ષનો વિનાયક તો આશ્રમે જઈ ઉભો રહ્યો,

ત્યારે, ગાંધીજીને શાકભાજી ભોજન માટે સમારતા જોઈ રહ્યો,

એક પછી એક સવાલો વિનાયક કરી રહે,

જવાબો સાંભળી વિનાયક હૈયે સંતોષ રહે,

એક સમય વિનાયક જે હિન્દુ ધર્મનું જાણી હિમાલય જવા વિચારતો.

તેગાંધીજીથી પ્રભાવિત થઈ, “મને મળી ગયો છે મારો હિમાલય”કહેતો થયો,

આ મુલાકાતે ગાંધીજી પ્રેમથી કહે ક્યા નામે હું બોલાવીશ તને ?

ત્યારે વિનાયકના “વિનોબા” કહેવાયા, જે નામે સૌ ભારતવાસી જાણે એને !

વિનોબા ભાવે હતા એક મહાન વ્યક્તિ અને અતી જ્ઞાની,

સાદાઈથી જીવવાનું શીખ્યા ગાંધીજીને પોતાના ગુરૂ માની,

વિનાબાજી વિષે વધુ કહેવું છે મારે,

વધું એમના જીવન વિષે જાણી,કહેવું છે મારે !

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ નવેમ્બર,૬,૨૦૧૩          ચંદ્રવદન

 

બે શબ્દો…

આજની કાવ્યપોસ્ટ છે વિનોબા ભાવે વિષે.

“મને મળી ગયો છે મારો હિમાલય-ભાગ-૧”નામે પોસ્ટરૂપે મેં વિનોબા ભાવે વિષે “ઈ-વિધ્યાલય”પર વાંચ્યું.

જે વાંચ્યું એ આધારે કાવ્ય રચના થઈ.

http://evidyalay.net/%e0%aa%ae%e0%aa%a8%e0%ab%87-%e0%aa%ae%e0%aa%b3%e0%ab%80-%e0%aa%97%e0%aa%af%e0%ab%8b-%e0%aa%9b%e0%ab%87-%e0%aa%ae%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%ab%8b-%e0%aa%b9%e0%aa%bf%e0%aa%ae%e0%aa%be%e0%aa%b2%e0%aa%af/

ગમી ?

જણાવશો.

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

A Post on the Life of VINOBA BHAVE was read on E-VIDHYALAY.

From that reading, a KAVYA in Gujarati was created & now it is as a Post.

Hope you like it !

Dr. Chandravadan Mistry

નવેમ્બર 24, 2013 at 2:24 પી એમ(pm) 3 comments

૨૨મી નવેમ્બર એટલે “ચંદ્રપૂકારની છઠ્ઠી એનીવર્સરી”

Image and video hosting by TinyPic

૨૨મી નવેમ્બર એટલે “ચંદ્રપૂકારની છઠ્ઠી એનીવર્સરી”

                                                                                                                                                                                                                                       

૨૨મી નવેમ્બર ૨૦૧૩નો દિવસ એટલે “ચંદ્રપૂકાર” માટે આનંદનો દિવસ.

૨૨મી નવેમ્બર એટલે “ચંદ્રપૂકારની છઠ્ઠી એનીવર્સરી”નો દિવસ.

આ દિવસ પછી….૨૩મી નવેમ્બર ૨૦૧૩ના મંગળ પ્રભાતે, ચંદ્રપૂકાર ૭મા વર્ષમાં સફર શરૂ કરશે એની ખુશી ચંદ્રના હૈયેથી “ઝરણા”રૂપે વહી રહશે.

પ્રભુને પ્રાર્થના એટલી જ કે….

મને પ્રેરણાઓ અને શક્તિ બક્ષે કે હું મારી “હ્રદયપૂકાર” શબ્દોમાં પ્રગટ કરી અન્યને “આનંદ અને પ્રેરણા” આપી શકું.

આટલી લાંબી “ચંદ્રપૂકાર”ની સફર શક્ય થઈ તે માટે “પ્રભુની કૃપા”સમજું છું….પણ, એવી કૃપામાં અનેક આ બ્લોગ પર પધારી મને “ઉત્તેજન” આપ્યું તેઓ સૌનો હું આભારીત છું …અને હંમેશા આભારીત રહીશ.

“ચંદ્રપૂકાર” ની ૬ વર્ષની સફરમા (૨૧મી નવેમ્બર,૨૦૧૩ સુધીમાં) >>>>

કુલ્લે

(૧)    ૫૧૦          પોસ્ટો

 

(૨)     ૭૫૯૬      મહેમાન-પ્રતિભાવો

 

 

(૩) ૧૮૯,૪૪૨…  અમી દ્રષ્ઠી આપનાર મહેમાનો.

 

 

 

                   

ફરી ફરી તમો સૌ મારા બ્લોગ “ચંદ્રપૂકાર” પર પધારો એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે.

જે કોઈ આ બ્લોગ પર આવ્યા હતા તેઓ સૌને આજે “આભાર” દર્શવતા મારા હૈયે ખુબ જ આનંદ થાય છે.

આ પોસ્ટ વાંચવા જરૂર પધારશો.

આવશોને ?

આવી પ્રતિભાવ પણ આપશોને ?

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

It is 22nd November again.

This date in 2013 means it is the 6TH ANNIVERSARY of my Blog CHANDRAPUKAR.

Chandrapukar was started on 22nd November 2007.

In these 6 years I am pleased to inform you that>>>>>>>>>>>>

TOTAL of

(1) 510 Posts Published

(2) 7596 Comments

(3) 189,442 Visitors to the blog

This is only possible as I was inspired by GOD to express my VOICE from my HEART into WORDS as the Posts.

You are the ones who came & read these Posts & gave the needed ENCOURAGEMENT to continue this Blog JOURNEY.

Hope you will continue to REVISIT my Blog.

THANKS for your SUPPORT !

Dr. Chandravadan Mistry

નવેમ્બર 22, 2013 at 9:27 પી એમ(pm) 19 comments

સંસારનો સ્નેહસાગર !

 
people spinning around ballImageImage
સંસારનો સ્નેહસાગર !
 
 
 
આ રહ્યો માનવીઓનો મેળો,
જેને જગતનો સંસાર કહ્યો !
 
 
પ્રભુએ સર્જન કરતા, માનવીઓ કર્યા,
જગતના માનવીદેહે ભાત ભાતના રંગો પુર્યા,
 
 
સર્વ માનવીઓમાં બુધ્ધિ-સમજનો ખજાનો ભર્યો,
જગતના સર્વ પ્રાણીઓમાં માનવીને જેષ્ઠ કર્યો,
 
 
ભલે, માનવીઓ જુદા જુદા દેહે હોય અનેક,
હર દેહ અંદર હ્રદય ના જુદુ છે સૌનું એક,
 
 
હર માનવ હ્રદયમાં આત્માની પવિત્રતા રહે,
એવી જ પવિત્રતામાંથી સ્નેહ નીર વહે,
 
 
સ્નેહ નીરમાં માનવ જો સ્નાન કરે,
તો, સંસાર એક “સ્નેહસાગર” બને,
 
 
એવા સ્નેહસાગરમાં શાન્તી વહે,
જે થકી, પ્રભુનો “પરમ આનંદ” મળે,
 
 
અંતે ચંદ્ર કહે ઃ
ચંદ્ર હૈયામાંથી પ્રેમ ઝરણાઓ વહી ગયા,
આ માનવ સંસારમાં એ સર્વ સમાય ગયા,
ચંદ્ર હ્રદયના શબ્દો કાવ્યરૂપે પથરાય ગયા,
“સંસારના સ્નેહસાગર”રૂપે સૌએ દર્શન કર્યા !
 
 
 
કાવ્ય રચનાઃ તારીખ ઓકટોબર,૫, ૨૦૧૩ ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજની કાવ્ય રચનામાં મારી બધી જ પ્રગટ કરેલી પોસ્ટોનો “સાર” છે.

જે કંઈ આ “સંસાર”માં નિહાળ્યું..અનુભવ થયો….એ સર્વમાં મેં “સ્નેહ”ના દર્શન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

એવા પ્રયાસમાં મને “શક્તિ અને પ્રેરણા” આપનાર પ્રભુ જ હતા….એથી, મારૂં કાંઈ નથી અને સર્વ “એનું” જ છે.

તમે જે કાંઈ “શબ્દો”માં વાંચ્યું એમાં મારા જ હ્રદયની “પૂકાર” છે.

એવી પૂકારમાં  અન્ય માટે સ્નેહ અને પ્રભુના “ગુણગાન” ગાવાની મને મળેલી “તકો” છે.

એથી જ…..

આ કાવ્ય રઅનાનું નામ “સંસારનો સ્નેહસાગર” છે.

આશા છે કે તમો સર્વ પધારી આ પોસ્ટ વાંચો.

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

Today’s Post is Poem in Gujarati named “SANSARNO  SNEHSAGAR” which means WORLD of the OCEAN filled with LOVE.

The Poems I had published are “out of love” towards others in this World…and my LOVE for GOD.

I hope you like this Post.

Dr. Chandravadan Mistry

નવેમ્બર 21, 2013 at 12:44 પી એમ(pm) 7 comments

ડર મત ! કર્મ તું કરતો જા !

 

ડર મત ! કર્મ તું કરતો જા !

અરે ! મનવા, ડર મત, જગમાં આવ્યો છે,

તો, કર્મ તું કરતો જા, કરતો જા !…….(ટેક)

 

જગમાં આવ્યો તો, પુર્વજન્મનું ભાથુ રે લાવ્યો,

એને ભોગવવું રહ્યું છે આ જીવનમાં જે તું લાવ્યો,

ડર મત, સારૂં નબળું તું ભોગવતો જા…..અરે…(૧)

 

ફરી જગમાં મુક્યો છે અહીં પ્રભુજીએ તુંજને,

કર્મો કરવા, સમજણ સ્વતંત્રતા દીધી છે તુંજને,

ડર મત, કર્મો તો કરવા પડશે’ને એ તું કરતો જા….અરે….(૨)

 

માનવ જન્મ છે ઘણો જ ટુંકો,

હર પળ કર્મો કરવા મળે તમે મોકો,

ડર મત,ફરજ એને સમજી,કર્મો તું કરતો જા….અરે….(૩)

 

સુખ દુઃખ તો જીવનમાં આવે ‘ને જાવે,

રાત્રીના અંધારા પછી સુર્ય પ્રકાશ આવે જ,

ડર મત, આત્મબળે કર્મો કરી આગેકુચ કરતો જા…અરે….(૪)

 

જન્મયો તું જગમાં ‘ને છે તું આજે અહીં,

મૃત્યુને લાવ્યો છે તું સાથે, આજે અહી,

ડર મત, સ્વીકારી સત્ય એવું, કર્મોભરી સફર કરતો જા…અરે…(૫)

 

ગીતા કહે કર્મ કર પણ કર્મફળ તું છોડ,

સમજી એવું , અંહકાર હુંપદને તું તોડ,

ડર મત,રાખી પ્રભુશરણે કર્મો તારા,જીવન તારૂં ધન્ય કરતો જા…અરે….(૬)

 

ચંદ્ર કહે ઃ ના જાણું કે ના જાણવવો છે ભુતકાળ મારે,

વર્તમાનમાં રહી, સદકર્મો કરી, જીવન જીવવું છે મારે,

શાને મુજને ડર રહે ? પ્રભુ જો છે મુજ સાથે !….અરે….(૭)

 

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ જુલાઈ,૨૮,૨૦૧૩                        ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજે હું “વિનોદ વિહાર”ના બ્લોગ પર ગયો.

ત્યાં વિનાદભાઈએ પ્રગટ કરેલી પોસ્ટ નંબર ૨૮૧ “કારણ વિના કશું બનતું નથી” વાંચી.

એ વાંચી, પ્રભુપ્રેરણા થઈ..અને, આ કાવ્ય રચના શક્ય થઈ.

તમો પણ આ પોસ્ટ જરૂર વાંચો, એ માટે “લીન્ક” નીચે છે>>>>

http://vinodvihar75.wordpress.com/2013/07/24/281-%e0%aa%95%e0%aa%be%e0%aa%b0%e0%aa%a3-%e0%aa%b5%e0%aa%bf%e0%aa%a8%e0%aa%be-%e0%aa%95%e0%aa%b6%e0%ab%81%e0%aa%82-%e0%aa%ac%e0%aa%a8%e0%aa%a4%e0%ab%81%e0%aa%82-%e0%aa%a8%e0%aa%a5%e0%ab%80/#comments

તો, તમે વિનોદભાઈના બ્લોગ પર ગયા ?

હવે, આ કાવ્ય પોસ્ટ માણો.

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

Today you are reading a Post after the inspiration from a post published on VONOD VIHAR.

Please, read that Post.

The MASSAGE is that “BE IN THE PRESENT & DO the KARMO  to the best of one’s ability. DO SAT-KARMO & you can be on the PATH of GOD-REALISATION.

Hope you like this Post !

Dr. Chandravadan Mistry

નવેમ્બર 20, 2013 at 3:38 પી એમ(pm) 11 comments

મણીબેનને ચંદ્ર અંજલી !

મણીબેનને ચંદ્ર અંજલી !

મણીબેન જે છગનના પ્યારા, ક્યાં છો તમે ?

યાદ કરતો છગન પૂછી રહ્યો ક્યાં છો તમે ?…….(ટેક)

 

માતા-પિતાના બે દીકરીમાં તમે રહ્યા હતા એક,

માતા-પિતાના બે દીકરામાં છગન રહ્યો હતો એક,

છગનને છોડી ક્યાં ગયો છો તમે ?….(૧)

 

ગોળથલમાં જીવન ગયું હતું તમારૂં,

સંતાનોભરી વાડી નિહાળવાનું ભાગ્ય હતું તમારૂં,

કેમ સૌને છોડી ગયા છો તમે ?….(૨)

 

૨૦૧૩નો ૨૮મી ઓકટોબરનો દિવસ હતો એ,

અંતીમ  વિદાયનો દિવસ બની ગયો એ,

કેમ સૌને છોડવાનો વિચાર કર્યો તમે ?….(૩)

 

રડી,છગન આંખમાંથી આંસુઓ વહી ગયા,

તારી મીઠી યાદમાં આંસુઓ બધા અટકી ગયા,

છતાં, છગન પૂછે ક્યાં છો આજે તમે ?…(૪)

 

માનવ સ્વરૂપે છગનના મોટાબેન હતા આ જગમાં,

જે જન્મે તેનું મરણ નક્કી, સમજી લે આવું આ જગમાં,

પણ, આત્મારૂપી જીવ તો અમર, સમજ એવીમાં શાંતી છે આ જગમાં !….(૫)

 

શબ્દો આવા કહી ચંદ્ર કાવ્યરૂપે એક “અંજલી” અર્પણ કરી,

એ બધા જ શબ્દો ચંદ્ર હ્રદયમાંથી ટપકી જે વાત કહી,

જે હવે પ્રભુધામે પણ સ્વીકારજો આ અંજલી મારી !……(૬)

 

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ નવેમ્બર, ૪,૨૦૧૩              ચંદ્રવદન

 

બે શબ્દો…

ઈંગલેન્ડ રહેતા જમાઈ છગનલાલ અને ભત્રીજી શારદાને ફોન કરતા છગનલાલના મોટાબેન ગુજરાતમાં ગુજરી ગયાનું જાણ્યું.

ત્યારબાદ….એ વિષે વિચારતા, આ રચના શક્ય થઈ તે પોસ્ટરૂપે પ્રગટ કરી છે.

મણીબેનના આત્માને ચીર શાંતી મળે એવી પ્રાર્થના છે !

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…

This Post is a Poem in Gujarati to pay the RESPECTS (ANJALI) to MANIBEN, who was the Elder Sister of CHHAGANLAL  LAD of LUTON, UK.

Hope you like this Post.

May her Soul rest in Peace !

Dr. Chandravadan Mistry.

નવેમ્બર 20, 2013 at 1:17 પી એમ(pm) 2 comments

બોલાવ્યો અને હું આવ્યો !

 

બોલાવ્યો અને હું આવ્યો !

 

હ્યુસ્ટન બોલાવે મને, અને હું આવ્યો,

આવી જ ગયો તો, “બે શબ્દો” કહી રહ્યો,

 

વિજય કહે મુજને, “હ્યુસ્ટન આવો, હ્યુસ્ટન આવો”,ફરી ફરી,

આવ્યો તો, “ગુજરાતી સાહિત્ય સરીતા”ઘડનારાઓ સંગે છે મારી જીવનઘડી,

 

ચંદ્ર હૈયે આનંદ છે, આજે અહી સૌને મળી,

પણ, એવા આનંદનું વર્ણન કરવાની મુજમાં શક્તિ નથી,

 

આજે છું અહીં, પણ અંતે તો હું લેન્કેસ્ટરમાં હોઈશ,

પણ…મારૂં હ્રદય તો રહેશે અહીં,ભલે હું દુર હોઈશ,

 

નથી કવિ કે નથી સાહિત્યકાર હું,

હ્રદયમાં જે હતું તે જ કહું છું હું,

 

આજે, જે કહ્યું તે જ સાંભળ્યું તમે,

હવે, તમ જ્ઞાનભંડારમાંથી કાંઈક કહેજો મને !

 

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ ઓકટોબર,૩૦,૧૦૧૩              ચંદ્રવદન

( આ રચનાનું વાંચન મેં હ્યુસ્ટનની સંસ્થા “ગુજરાતી સાહિત્ય સરીતા”ની ૧૩૯મી બેઠક સમયે તારીખ નવેમ્બર,૧૬,૨૦૧૩ના દિવસે કર્યું )

 

 

બે શબ્દો…

ઓકટોબેર માસે કોલ્બંબીઆ, સાઉથ કેરોલીનાની ટ્રીપ નક્કી કરતા, વળતા ડાલાસ ટેક્ષાસ જવાનું રાખ્યું.

ત્યારે વિજયભાઈ શાહ હ્યુસ્ટન ફરી ફરી બોલાવી રહ્યા તેનું યાદ આવ્યું.

હું વિજયભાઈને અનેક વર્ષોથી જાણતો હોવા છતાં રૂબરૂ મળ્યો ના હતો.

એથી, ડાલાસ આવ્યા બાદ, ૨ રાત્રી માટે હ્યુસ્ટન જવાનો નિર્ણય લીધો..અને  વિજયભાઇને જણવતા એમણે ખુશી અનુભવી “ગુજરાતી સાહિત્ય સરીતા”ની બેઠકનું નક્કી કર્યું.

એવું નક્કી થયા બાદ…..આ રચના શક્ય થઈ.

આ બેઠકે હાજરી આપતા, અનેક બ્લોગર મિત્રોને મળ્યો…એ સમયે, “બે શબ્દો” કહેતા આ રચનાના શબ્દો વાંચતા મને ખુશી હતી.

તમો આ વાંચી, ખુશી અનુભવો એવી આશા !

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW  WORDS…

This Poem in Gujarati was created for the MEETING of the “GUJARATI SAHITYA SARITA” of HOUSTON, TEXAS.

I attended that meeting on  Saturday 16th November,2013 and read that Poem.

I met my friend VIJAY SHAH & other BLOGGER FRIENDS.

Hope you enjoy this Post !

Dr. Chandravadan Mistry.

નવેમ્બર 19, 2013 at 10:42 પી એમ(pm) 5 comments

Older Posts


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 182 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

  • 412,469 hits

Disclimer

સંગ્રહ

નવેમ્બર 2013
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930