ચંદ્ર-આત્મારૂપી ચાલીસા

April 30, 2013 at 12:07 am 16 comments

ચંદ્ર-આત્મારૂપી ચાલીસા

જગમાં પ્રભુઅંસરૂપી એક આત્મા જન્મે,

એ તો એક પ્રભુની બલીહારી રે જગમે,

બોલો રામ,કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……..(૧)

જે જન્મે તે તો જન્મ મરણના બંધને,

તો, સંસારી જાળ ના છોડે કોઈને,

બોલો રામ, કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૨)

વેસ્મા ગામે પ્રજાપતિ કુળે જન્મ મળે,

ભાગ્યમાં માત-પિતા ભાણી માધવ મળે,

બોલો રામ,કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૩)

જન્મ સમય ‘ને રાશીના કારણે,

“ચંદ્રવદન”નામે સૌ એને ઓળખે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૪)

કાનારૂપે વેસ્માને ગોકુળીયુ ગામ નિહાળે,

શાળામાં મિત્રતાભાવે સૌમાં “સુદામા”નિહાળે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૫)

દશ વર્ષનું બચપણ છે ભારતમાં માતા સંગે,

યુવાની આફ્રીકામાં ભાઈ ‘ને પિતા સંગે,

બોલો રામ કૃષણ શ્રી હરિ !…(૬)

આફ્રીકા છોડી, ભારતમાં છે એ તો ફરી,

કોલેજ અભ્યાસે, ડોકટરી ડીગ્રી પ્રાપ્ત કરી,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૭)

ડોકટર બનવું એને પ્રભુકૃપારૂપે સ્વીકારી,

માનવ સેવારૂપી યાત્રા જીવનમાં અપનાવી,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૮)

હતી પ્રથમ માનવ સેવા એના ભાગ્યમાં,

જે અદા કરી ભાવથી, લુસાકાની હોસ્પીતાલમાં,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !….(૯)

જીવનસાથીની શોધમાં દેસરા ગામે આવે,

ભાગ્ય બતાવે એને પત્ની કમુ નામે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૧૦)

સંતાન સુખની ઝંખના તો સૌને હોય,

રહસ્ય જેનું ફક્ત પ્રભુ પાસે જ હોય,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૧૧)

પિતા ચાર દીકરીઓના એ બને,

હરખ જેનો હૈયેથી જગમાં છલકાવે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૧૨)

સંસારી સંબંધના પિતા ગયા પ્રભુધામે,

તો, સ્વીકારી ઘટના એવી પ્રભુનામે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૧૩)

હોય પ્રથમ સફર ઈંગલેન્ડની ભણતર કાજે,

ત્યારે, અકાળ મોટાભાઈ મૃત્યુ આફ્રીકા ફરી લાવે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૧૪)

આફ્રીકા આવી, ડોકટરી છોડી દુકાન સંભાળી,

જવાબદારી ભત્રીજાઓને આપી, અમેરીકાની સફર કરી,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !….(૧૫)

પત્ની દુર જ્યારે ઈંગલેન્ડમાં રહે,

ત્યારે, ચંદ્રજીવન અમેરીકામાં વહે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૧૬)

૧૯૮૦માં ચંદ્ર આત્મા પત્ની સંતાનોને મળે,

સહકુટુંબે હૈયે આનંદ ખુબ જ વહી રહે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !….(૧૭)

૧૯૮૧થી છે સૌ કેલીફોર્નીઆના લેન્કેસ્ટર ધામે,

ચંદ્ર જીવન સફર ત્યારે હોસ્પીતાલે માનવસેવામાં રહે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……(૧૮)

સેવા કરતા, ચંદ્ર આત્મા પ્રભુકૃપાઓ પામે,

કૃપાઓ પામી, સંસારી જીવને ભુલો કરે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૧૯)

૧૯૮૯માં હાર્ટ સર્જરી ચંદ્રભાગ્યે વિધાતા લખે,

અને, નવજીવન અર્પી, પ્રભુ કૃપા મોટી કરે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……(૨૦)

પ્રભુ પ્રેરણાથી ચંદ્ર શબ્દો કાવ્યો બને,

જેની નાની પુસ્તીકાઓરૂપે ચંદ્ર હૈયાનું કહે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…….(૨૧)

પ્રભુ ભક્તિ પંથે ચંદ્ર આત્મા સફર કરે,

જે થકી, “જનસેવા યજ્ઞ”માં ચંદ્રજીવન વહે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……(૨૨)

જનકલ્યાણ પંથે ગરીબાય સૌની નિહાળતા,

ગરીબાય હટાવવા રહે હૈયે ચંદ્ર-અભિલાશા,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……(૨૩)

“શિક્ષણ જ્યોત” થકી ગરીબાય હટી શકે,

તો, ચંદ્રઆત્મા શિક્ષણ ઉત્તેજન પંથે વળે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……(૨૪)

પ્રજાપતિ સંસ્થા સથવારે ચંદ્ર રહે,

જ્ઞાતિ પ્રેમ ઝરણે ચંદ્ર આત્મા તરે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…(૨૫)

નવસારી આશ્રમે બાલુભાઈ લાડ મળે,

મુંબઈ વિનોદભાઈ’ને અમદાવાદે રમેશભાઈ મળે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૨૬)

વિનોદના “અગ્નિચક્ર”દ્વારા ચંદ્ર પ્રચાર કરે,

“પ્રજાપતિ”માસીક દ્વારા સૌ ચંદ્રવાણી સાંભળે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……(૨૭)

ગોદડભાઈ દ્વારા ચંદ્ર”અખિલ ગુજરાત પ્રજાપતિ સંઘ”મહી,

ચંદ્ર આત્મા છે સંતોષી જ્ઞાતિ સેવાના કાર્યો કરી,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……(૨૮)

પ્રાર્થના, ભજનોનો સંગ્રહને પુસ્તક સ્વરૂપ મળે,

જે, માતૃશ્રીની યાદમાં “શ્રી કૃષ્ણ લીલામૃત” બને,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…….(૨૯)

“ભક્તિભાવ”ના સ્વરચીત કાવ્યો ચંદ્ર ચુંટે,

જેનું “ભક્તિભાવના ઝરણા”નામે પુસ્તક બને,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૩૦)

પ્રજાપતિ જ્ઞાતિમાં સીવણ કાર્ય શીખવવા કાજે,

બીલીમોરા, બારડોલીમાં સીવણ ક્લાસો બને,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…….(૩૧)

પ્રભુ શક્તિનું સ્મરણમાં ચંદ્ર ભક્તિ પંથે,

અને, દિપલા ગામે અંબામાતા મંદિર શોભી રહે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……(૩૨)

“માનવ તંદુરસ્તી”નું મહત્વ ચંદ્રઆત્મા ગણે,

વેસ્મામાં “આર્યુવેદિક દવાખાનું” ‘ને પાલનપુરે “હેલ્થ સેન્ટર” બને,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……(૩૩)

અન્નદાનનો મહિમા, ‘ને જલાગુરૂને યાદ  કરી યજ્ઞ ચંદ્ર કરે,

અને, “જલારામ ભોજન પ્રસાદી”વેસ્મા હોસ્પીતાલે શરૂ કરે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……(૩૪)

પ્રજાપતિ જ્ઞાતિમાં સેવા ચંદ્ર હૈયે “માનવતા” ખીલી,

માનવીને સમભાવે નિહાળતા, ચંદ્રે સૌને સહાય કરી,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૩૫)

મુંબઈ ‘ને પાલનપુરે “સાહિત્ય ટ્રસ્ટ”ની સ્થાપના કરી,

પુસ્તકો પ્રગટ કરવા જ્ઞાતિજનોમાં પ્રેરણા રેડી,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……(૩૬)

મુંબઈ અને ગુજરાતમાં જનકલ્યાણ કાર્યો કરતા,

હવે ચંદ્ર-શક્તિ છે અમેરીકામાં કાંઈક સેવા કરવા,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……(૩૭)

૨૦૧૩ની સાલે લેન્કેસ્ટરની શાળા ‘ને કોલેજમાં,

શિક્ષણ ઉત્તેજન ટ્રોફી યોજના કરી ચંદ્ર છે ખુશીમાં,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……(૩૮)

રેડ ક્રોસ ‘ને યુનીસેફ સહકાર ચંદ્ર મનડે વહે,

“શંકરા આઈ ફાઉન્ડેશન”સહાય વિચારો સાથે રહે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……(૩૯)

બચપણ યુવાની ગઈ ‘ને ઘડપણ આવી ગયું,

જે થયું કે ના થયું  એ તો ઈચ્છાથી જ થયું,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !…..(૪૦)

ઈતિ,જે કોઈ ચંદ્ર આત્મા ચાલીસા વાંચી સમજે,

એ તો જીવન બદલી, જનસેવા યજ્ઞ અપનાવે,

વહી જન સનમુખે પ્રભુજી રે આવે,

પ્રભુકૃપા પામી, એ તો જન્મ મરણના ફેરા ટાળે,

બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ ! બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !

કાવ્ય રચના ઃ તારીખ એપ્રિલ,૨, ૨૦૧૩                   ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજની પોસ્ટ છે કાવ્ય પોસ્ટ.

“ચંદ્ર આત્મા ચાલીસા” નામે છે.

આ પહેલા તમે “ચંદ્ર ચાલીસા”નામે કાવ્ય પોસ્ટ વાંચી..અને એ હતી દાવડાજી રચીત કાવ્ય પોસ્ટ.

દાવડાજીએ મારા જીવન વિષેની કાવ્ય પોસ્ટ વાંચી “ચાલીસા” લખવાનું સુચન કરેલું, અને મેં ચાલીસા લખવા વિનંતી કરેલી એથી જ એમણે રચના કરી હતી.

એમને ભલામણ કરી તેની સાથે મેં પણ ચાલીસા રચવાનો પ્રયાસ કર્યો….અને, એ પ્રયાસના કારણે આજની આ કાવ્ય પોસ્ટ છે.

આશા છે કે તમોને ગમે.

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

FEW WORDS…

Today’s Post is a Poem with 40 Verses & so it is a CHALISA.

It is a Poem in Gujarati with the title “CHANDRA ATMA CHALISA” meaning 40 Versed STORY of the  SOUL of CHANDRA.

It is a NARRATION of the JOURNEY of CHANDRAVADAN in this WORLD but told as the JOURNEY of the SOUL (as it reveals the INNER THOUGHTS of CHANDRAVADAN as a PERSON.

Within that Narration is the BIRTH…YOUTH & the OLD AGE of Chandravadan’s Journey with the BHAKTI ( Devotion to God) Path via the JAN SEVA ( Service to Humanity).

At the END of the Poem, the ADVICE to ALL is to REVIEW the Journey of the LIFE on this EARTH, and make the CHANGES that will  lead one towards the ALMIGHTY (God) or towards the SALVATION.

Hope you like the MESSAGE !

Dr. Chandravadan Mistry

Advertisements

Entry filed under: કાવ્યો.

CHANDRA CHALISA…શ્રી દાવડા રચીત ચંદ્ર ચાલીસા ! કેવી રીતે જઈશ ?

16 Comments Add your own

 • 1. Ramesh Patel  |  April 30, 2013 at 1:05 am

  આદરણીયશ્રી ચંદ્રવદનભાઈ

  ભાવથી ભરપૂર જીવન અને તેટલી જ હૃદય સ્પર્શી ચાલીસાની પંક્તિઓ. આપે સંસારમાં દાખલા રૂપ બને એવી રીતે , મનથી સમાજ અને મિત્રોનું ઋણ અદા કર્યું છે. આમ રચનાઓ થકી, મનની પ્રસન્નતામાં

  સૌને ભાગીદાર કરતા રહેશો..ખૂબ જ આનંદ થયો.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  Reply
 • 3. pragnaju  |  April 30, 2013 at 1:08 am

  એ તો જીવન બદલી, જનસેવા યજ્ઞ અપનાવે,

  વહી જન સનમુખે પ્રભુજી રે આવે,

  પ્રભુકૃપા પામી, એ તો જન્મ મરણના ફેરા ટાળે,

  બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ ! બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !

  ભાવભરી રચના
  મન કર્મ વાણીથી ભજો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !

  Reply
 • aapno aa chandra rupi samajik yagna gamyo…kyarek amne pan aapna sabdo rupi aap labh aapo chho te badal dhanyawad……

  Reply
 • 5. P.K.Davda  |  April 30, 2013 at 3:24 pm

  વાહ વાહ!
  બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ ! બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !

  રામ અને કૃષ્ણની ધૂને તો રંગત લાવી દીધી.

  Reply
 • 6. dadimanipotli  |  April 30, 2013 at 3:27 pm

  આદરણીય ડૉ. ચંદ્રવદનભાઈ,

  ખૂબજ સુંદર ભાવસભર રચના, આપે સમાજમાં એક ઉદાહરણ રૂપ બની રહો તેવા આપના સુંદર સમાજ સેવાના કાર્યો દ્વારા સમાજનું તેમજ મિત્રો પરિવારનું ઋણ અદા કરેલ છે..

  આપના દ્વારા આવા કાર્યો સદા થતા રહે તેજ શુભેચ્છાઓ…

  Reply
 • 7. Vinod R. Patel  |  April 30, 2013 at 3:54 pm

  ચન્દ્ર પુકારમાં શ્રી દાવડાજી રચિત અને ” ચન્દ્ર ” રચિત ચાલીસા -કાવ્ય રચનાઓમાંથી આપના જીવનની ઘણી વિગતો જાણીને આનંદ થયો .

  ૨૦૧૩ની સાલે લેન્કેસ્ટરની શાળા ‘ને કોલેજમાં,

  શિક્ષણ ઉત્તેજન ટ્રોફી યોજના કરી ચંદ્ર છે ખુશીમાં,

  બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……(૩૮)

  રેડ ક્રોસ ‘ને યુનીસેફ સહકાર ચંદ્ર મનડે વહે,

  “શંકરા આઈ ફાઉન્ડેશન”સહાય વિચારો સાથે રહે,

  બોલો રામ કૃષ્ણ શ્રી હરિ !……(૩૯)

  ડો . ચન્દ્રવદનભાઈ ,આપની સામાજિક સેવા પ્રત્યેની પ્રીતિ માટે અભિનંદન

  Reply
 • 8. chandravadan  |  April 30, 2013 at 6:23 pm

  This was an Email Response from Mahendra Shah>>>>>

  Was good autobiographical poem! During Graduation pooja in temple.., since all the kids were born and raised , in USA. They won’t know the meaning of “Hanuman Chalisa” , so during end I went to see our priest who was chanting the mantras and asked..,

  ” Joshiji.., don’t they have Hanooman Chalisa in English? ” ” yes.., we do! We call it Hanooman Fortysa” ! He answered spontaneously!

  Sent from my iPhone
  Mahendra
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  Thanks, Mahendrabhai !
  Chandravadan

  Reply
 • 9. DR. DINESH VARIA AYURVEDIC PHYSICIAN  |  મે 1, 2013 at 10:37 am

  ગોદ્ડ્ભાઇ (દાદા ) ની તબીયત હવે સુધારા પર છે …અને હમન અમારી સાથે બરોડા છે …આપ[ને ખાશ યાદ આપી છે ..આત્મ રુપી ચાલિશા ગમ્યા….

  Reply
  • 10. prdpraval  |  મે 1, 2013 at 1:22 pm

   ચંદ્ર આત્મા રૂપી ચાલીસા ખરેખર અભૂત છે…હમણાજ હનુમાન જયંતી ગયા પછી આપની આ ચાલીસા સમાજ ની કડીરૂપ સબ્દો થી ભરપુર છે…જન ફરિયાદ પરિવાર આપને ખુબ ખુબ અભિનંદન અર્પે છે….   પ્રદીપ રાવલ જન ફરિયાદ

   ________________________________

   Reply
 • 11. hemapatel  |  મે 1, 2013 at 2:09 pm

  ખૂબજ સુંદર ચંદ્ર આત્મા ચાલીસા !!!

  Reply
 • 12. dhavalrajgeera  |  મે 1, 2013 at 2:50 pm

  Dear Chandra,

  Thanks to send $100.00 to BPA.
  જનસેવા યજ્ઞ is the way to live the time of life.
  Love

  Rajendra Trivedi
  http://www.bpaindia.org

  Reply
 • 13. ગોદડિયો ચોરો…  |  મે 3, 2013 at 7:36 pm

  આદરણીય ડો. શ્રી ચંદ્રવદનભાઇ,

  હે ચંદ્ર ચાલીસા વાંચે શિખે ને આચરે જે કોઇ

  સેવા સમર્પણની જાગે ભાવના ને સદગતિ હોઇ

  બોલો શ્રી ચંદ્ર્પુકારકી જય …બોલો બોલો ચંદ્રકી જય

  Reply
 • 14. Ishvarlal R Mistry  |  મે 3, 2013 at 11:48 pm

  Very nicely laid out your life journey , enjoyed reading, Thankyou for sharing your life journey best wishes.Chandravadanbhai.
  Ishvarbhai.

  Reply
 • 15. sapana53  |  મે 5, 2013 at 9:53 pm

  સરસ ભાવવાહી રચના

  Reply
 • 16. ડૉ. કિશોરભાઈ એમ.પટેલ  |  February 27, 2014 at 4:42 pm

  આદરણીયશ્રી ચંદ્રવદનભાઈ
  ભાવથી ભરપૂર જીવન અને તેટલી જ હૃદય સ્પર્શી ચાલીસાની પંક્તિઓ.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 174 other followers

Recent Posts

Top Rated

Categories

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

 • 267,104 hits

Disclimer

April 2013
M T W T F S S
« Mar   May »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

%d bloggers like this: