Archive for મે 29, 2011

ખરા હરમન રોસેનબ્લટને તમે જાણો !

http://niravrave.files.wordpress.com/2011/05/water-lilies.jpg

ખરા હરમન રોસેનબ્લટને તમે જાણો !

ખરા હરમન રોસેનબ્લટને તમે જાણો !
…..(ટેક)
હરમનની કહાણીમાં એક ફેન્સ અને એક છોકરીની વાત
જાણી,
એ તો નથી સાચી, માનજો એને હરમનની જુઠી
વાણી,
એક પોસ્ટ સત્ય કહાણીરૂપે મેં પ્રગટ
કરી,
માંગુ માફી, જો મેં આવી ભુલ કરી
!…..ખરા…(૧)
પોસ્ટ પ્રગટ કર્યા બાદ, ફરી ઈનટરનેટ જવાનું
થયું,
હરમન વિષે કંઈક વધુ જાણી લેવા મનમાં થયું
મનમાં પ્રજ્ઞાજુબેનના શબ્દો ગુંજી રહ્યા
હતા,
“પ્રસંગોના ફોટા મુકશો” શબ્દ-નાદો એવા હતા
!……ખરા…(૨)
ઈનટરનેટ પર હરમનનો ફોટો નિહાળ્યો,
બીજા ફોટાઓની તલાસમાં જે જાણ્યું તેથી હલી
ગયો,
“એન્જલ એટ ધ ફેન્સ”નામે પુસ્તક માટે જે કહાણી
હતી,
એ તો હરમનની એક બનાવટ હતી
!…..ખરા…..(૩)
જ્યારે “વોલ્ટઝર”હોલોકાસ્ટથી બચેલાની શોધ
કરે,
ત્યારે,જાણ્યું કે કેમ્પ ફેન્સ
નજીક જવાનું તો અશક્ય રહે,
અને, હરમન પત્ની રોમા તો કેમ્પથી દુર જર્મનીની
હતી,
આટલું જાહેર થતા, “કહાણી ખોટી” એવી હરમનની કબુલાત રહી
!…ખરા…(૪)
અંતે, કહાણીનું સત્ય જાણી, દર્દ સૌના હૈયે
થયું,
“હરમનની કહાણીમાં એક ફેન્સ અને એક છોકરી”પ્રગટ કરી જે
થયું
તે દર્દ સાથે માફી સૌની માંગી,વિનંતી એક
કરૂં,
સ્વીકારો તમે એક કલ્પનારૂપે, તો માનીશ જીવન મારૂં ધન્ય
થયું !…..ખરા …(૫)

કાવ્ય રચના…તારીખ મે, ૨૭, ૨૦૧૧
ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજના કાવ્યમાં સત્ય છે.

આગળ પ્રગટ કરેલી પોસ્ટમાં થયેલી ભુલની કબુલાત છે.

હરમને  એની જીવનકહાની એક પુસ્તકરૂપે લખવામાં એક “જુઠ”નો સહકાર લીધો હતો
તેની આ પોસ્ટ દ્વારા જાહેરાત છે.

આ શબ્દો તેમજ કાવ્ય સિવાય જે અંગેજી લખાણમાં માહિતી છે તે તમો જરૂર
વાંચશો.

“માનવી” અને  એનું “મન”કારણે  માનવી જ એક પ્રાણી છે કે એ “જુઠ”નો સહારો લેવા
તૈયાર થઈ જાય છે !

હું એમ માનું છું કે આ પોસ્ટ તેમજ આગળની પોસ્ટ બે એક સાથે વાંચી, મનન કરવાથી
ઘણું જ શીખવાનું મળે છે.

તમે સૌ પણ આવા ભાવથી પોસ્ટો વાંચશો, એવી આશા !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

Herman Rosenblat

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Herman Rosenblat

Herman Rosenblat
Born 1929
Residence Miami, Florida
Herman A. Rosenblat, born in Poland in 1929, was a Jewish Holocaust survivor who emigrated to the United States in 1950
and later wrote the Holocaust survival memoir Angel at the Fence.[1] The book was
planned to be published in 2009 by Berkely books, but was cancelled after it
turned out that many elements of the story were fabricated and some were
contrary to verifiable historical facts. Rosenblat admitted lying about the key
details of his memoir. Before the fabrication became public, the film rights to
the book were purshased for $25 million by Harris Salomon of Atlantic Overseas
Pictures. Other fans of the story include Oprah Winfrey who has described it as
the single greatest love story she heard 22 years of doing her show. The story
behind the story is being developed as an independent feature film. In June 2010
Atlantic Overseas Pictures and producer Harris Salomon signed a co production
agreement with Castel Film Studios, the largest film studio in Central and
Eastern Europe and the studio for Cold Mountain and Borat to produce a feature film on the Herman
Rosenblat affair based on an original screenplay by Ivo Marloh to be shot in
2011.[2]

Contents

Life

Rosenblat was living at the Piotrków ghetto in Poland when the German Nazis rounded up his
family. His father had previously died of typhus, and his mother was separated
from him and sent to gas chambers of the Treblinka extermination camp. He lied about his age because
Nazis believed that older boys could be used for labor, and sent younger boys to
extermination. He was imprisoned with his three older brothers at Schlieben, a sub-camp of the Buchenwald concentration camp[3][4][5] during the
period of about July 1944 to about February 1945. About 90% of the inhabitants
of the ghetto were sent to death camps.[5] He claimed
that his future wife Roma, a nine-year old Jewish girl hiding in the town of
Schlieben with her family, threw him apples or bread over the electrified,
guarded fence of the camp, on a daily basis throughout the seven months’
period.
Shortly before his liberation he was brought to the Theresienstadt camp. After being liberated from the
concentration camps, Rosenblat and his brothers were brought to the UK in a
group of 730 orphans to start a new life.[5] Rosenblat
says he lived in London for four years, where he learned the electrical trade at
the Organization for Rehabilitation through Training
school. He then moved to the United States in 1950 and was drafted into the United States Army in 1951. After serving for two years, he
says he moved to New York and opened his own TV repair shop in Brooklyn.[5] He met Roma
Radzicki in the United States on a blind date in 1957, and married her. He later
claimed that during the date he had recognized her as the girl who threw apples
to him over the fence and proposed on the spot.[4][6][7]

Holocaust survival hoax

Invention and rise to fame

In 1992 Rosenblat and his wife had run into serious financial problems
after the Rosenblat family were victims of an armed robbery that left his son,
Kenneth Rosenblat, in a wheelchair and left Rosenblat critically injured.
Rosenblat invented the story in the hospital while recovering.[3][8][9] Rosenblat
stated that his mother had appeared to him at the hospital and had told him to
tell his story to the world.[4][10] In 1994
Rosenblat had a tax lien placed on him by the IRS for unpaid payroll taxes dating back to 1988, which must
have increased the financial pressure on him.[3] According to
Waltzer, Rosenblat changed his own true story, replacing it with the love story,
and then it must have become difficult to turn back. After he had won Oprah’s
contest of love stories he had to keep lying and live with it. Culture-makers
didn’t doubt any point of his very implausible story and offered him juicy
monetary offers in exchange for telling his story in a books and a film, which
only compounded the problem.[3]
Rosenblat told the apple story for the first time in late 1995, and he won
Oprah’s contest in 1996.[8] Oprah Winfrey
interviewed Rosenblat in two different programs, in 1996 and 2007, and she
called his story “the single greatest love story, in 22 years of doing this
show, we’ve ever told on the air”.[4][6][11]
Berkley Books, an imprint of the Penguin Group,
signed Rosenblat up to publish his memoir Angel at the Fence, with Andrea
Hearst working as Rosenblat’s book agent. Producer Harris Salomon, of Atlantic
Overseas Pictures, made plans to adapt the story into a $25 million movie called
The Flower at the Fence,[6] and he had
earlier registered a screenplay based on the story with the Library of Congress
in 2003.

Discovery of hoax

Holocaust historian Deborah Lipstadt had already denounced the story in her
personal blog in December 2007.[12] Other Holocaust survivors
like Peter Kubicek also denounced the implausibility of the story.
Jewish-American blogger Danny Bloom started emailing several historians for
help, one of them being Holocaust historian Kenneth Waltzer.[5]
Waltzer had been interviewing survivors for a new book, and he had been
told that the story was probably false. In November 2008 Waltzer contacted forensic genealogists Sharon Sergeant and Colleen Fitzpatrick and started investigating the
matter.[4][5] He found out
that the prisoners of that concentration camp were prohibited from approaching a
camp’s fence on pain of death, nor was anyone allowed to approach a fence from
the outside. Such perimeter fences were electrified and watched 24/7 by armed
guards stationed on guard towers, ready to shoot anyone who approached the fence
from either side. The SS barracks were near to the only fence that faced
outwards, and prisoners approaching the barracks would have been executed.
Waltzer also discovered that Herman’s future wife Roma was never in the town of
Schlieben, but that she lived throughout that period in a German farm 210 miles
away, near Breslau.[2][4][10]:2 Another
survivor of the same camp, Ben
Helfgott
, told him that Rosenblat had never told the story before the
mid-1990s.[13] Waltzer
started questioning the publisher and the agent about the authenticity of the
story, with little success. Some people actively resisted and tried to shut down
his investigation.[4][14]
On December 25 and 26, 2008 several scholars and family members published
several critical articles in The New Republic, the first article using Waltzer’s
research, and the second adding their own research on top of Waltzer’s, and on
December 27 Rosenblat finally confessed the truth to the producer of his movie,
Harris Solomon, and his literary agent, Andrea Hurst.[4][10]:1 He stated that
the apple-tossing part of his backstory was something he only imagined, while
stating that the rest of his Holocaust experiences were accurate.[15][16] Rosenblat
has apologized and claimed that “It was my imagination, and in my mind, I
believed it. Even now, I believe it.”,[2] and he also
said that he did it to bring happiness and hope to people.[6]
His family knew about the hoax and tried to convince Rosenblat not to tell
it. This caused a division in Rosenblat’s family. His last surviving brother,
Sam, had hesitated talking to him and he died in 2007. Herman’s two children
were very uncomfortable with the matter.[5] Despite not
agreeing with Rosenblat, the family never revealed the truth to the media or
Rosenblat’s publishers or producers.[3][4][8][9] The other
orphans from Buchenwald knew that the story was very implausible but decided not
to say anything. As time passed, the persons knowing about the hoax grew more
uncomfortable about keeping silence about it and there was a growing consensus
that the truth had to be told.[5]

Reaction to discovery

On December 27, 2008, the same day of Rosenblazt’s confession, Berkley
Group cancelled the book publication, saying that it had received “new
information” from Rosenblat’s agent.[4][6] A spokesman
said that they would be asking for the money back that they had advanced, and
the company has declined making any more comments on the matter.[4][14] A children’s
edition of the book, written by a third party, Laurie Friedman of Miami, titled
Angel Girl, had been released in September 2008. When Lerner Books learned that the book was based on
Rosenblat’s falsehoods they said that they wouldn’t make any reprint and that
they would refund any returned copy. About 2,000 copies were sold.[11]
Producer Harris Salomon wasn’t aware of Rosenblat’s hoax when he started
working on his movie of the Rosenblat story, but still intends to produce it, as
he had always planned a “loose and fictionalised adaptation”[6][10]:2 and “the story
retains its power to grip audiences worldwide.”[14] He had been
working with Rosenblat over a six year period as the original feature film was
being developed. According to Salomon, the script for the feature was completed
in October 2009 with casting to commence by Celestia Fox in London. Producers
Abi Sirokh, Gabor Koltai, Lew Rywin and Thierry Potok contributed to the
project. The new motion picture tells the story of Herman Rosenblat, with a
style similar to the movie The Insider. After the revelation of the hoax, the
focus of the film was changed to a psychological love story examining why a
Holocaust survivor would make up a story about the Holocaust and the love for
his wife while driven by greed, fame and the memory of Holocaust.[3] Salomon has
asked Rosenblat to donate all the earnings of the film to Holocaust survivor
charities[10]:2[14] but
Rosenblat refused.[17]
Oprah posted a disclaimer on her website, and in February 2009 she said
that she was “disappointed”, but she denied having been duped by Rosenblat and
that she was “minding my own business.” Gayle King, a friend of Oprah, pointed
out that a lot of other people had also been duped and that she was being used
as the whipping boy.[18]
In July 2009 a new video was disseminated by the gawker.com web site.
Rosenblat is re-enacting his Holocaust love story, specifically the throwing of
apples over the perimeter fence of the Buchenwald Concentration Camp, long after
that part of his story had been discredited as fake.[19]
On September 1, 2009, York House Press published a paperback book titled
The Apple, written by Penelope Holt. It tells Rosenblat’s life story.[20] Peter Kubicek, an
outspoken critic of the original book, reportedly advised the author and is
thanked in the preface of the book.

Analysis and repercussions

Holocaust historian Kenneth Waltzer said that it was disturbing that so few
people had noticed and inquired about the obvious holes in his history over a
decade of time.[14] Waltzer and
others have said that Rosenblat didn’t need to embellish his story, which was
already powerful enough by itself.[14][21] Waltzer places part of
the blame in all those “culture makers” that profited from the diffusion of the
story and never doubted even the most implausible parts of it. It appears that
the veracity of story was not questioned either by the book publisher or by
Oprah Winfrey, and that no fact-checking was done to ensure the authenticity of
the memoir prior to endorsing it soundly.[4][11]
Deborah Lipstadt and others have harshly criticized Rosenblat for
embellishing his story, since this could cause people to doubt the truth of the
Holocaust, and encourage Holocaust deniers.[10]:2[14]
According to Fitzpatrick, one of Waltzer’s collaborators, such hoaxes could
be avoided if the publishers spent a few thousand dollars in early fact-checking
with historians and genealogists, before deciding to spend huge sums of money
for the story.[13]
Among a number of other false elements in Roseblat’s story, he claimed that
he was scheduled to be gassed at 10am on May 10, 1945, and that the liberation
saved him by just two hours. But the Theresienstadt camp never had any gas
chambers; prisoners were never told in advance that they were going to be
gassed; in any case, the War ended officially on May 8; and the Nazis had handed
over the entire camp to the International Red Cross a week earlier.
Other famous Holocaust survivors’ memoirs that were hoaxes were written by
Misha Defonseca[13][22] and Binjamin Wilkomirski.[5]

 

મે 29, 2011 at 11:53 એ એમ (am) 6 comments


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 178 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

  • 394,955 hits

Disclimer

સંગ્રહ

મે 2011
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031