Archive for મે, 2011

ખરા હરમન રોસેનબ્લટને તમે જાણો !

http://niravrave.files.wordpress.com/2011/05/water-lilies.jpg

ખરા હરમન રોસેનબ્લટને તમે જાણો !

ખરા હરમન રોસેનબ્લટને તમે જાણો !
…..(ટેક)
હરમનની કહાણીમાં એક ફેન્સ અને એક છોકરીની વાત
જાણી,
એ તો નથી સાચી, માનજો એને હરમનની જુઠી
વાણી,
એક પોસ્ટ સત્ય કહાણીરૂપે મેં પ્રગટ
કરી,
માંગુ માફી, જો મેં આવી ભુલ કરી
!…..ખરા…(૧)
પોસ્ટ પ્રગટ કર્યા બાદ, ફરી ઈનટરનેટ જવાનું
થયું,
હરમન વિષે કંઈક વધુ જાણી લેવા મનમાં થયું
મનમાં પ્રજ્ઞાજુબેનના શબ્દો ગુંજી રહ્યા
હતા,
“પ્રસંગોના ફોટા મુકશો” શબ્દ-નાદો એવા હતા
!……ખરા…(૨)
ઈનટરનેટ પર હરમનનો ફોટો નિહાળ્યો,
બીજા ફોટાઓની તલાસમાં જે જાણ્યું તેથી હલી
ગયો,
“એન્જલ એટ ધ ફેન્સ”નામે પુસ્તક માટે જે કહાણી
હતી,
એ તો હરમનની એક બનાવટ હતી
!…..ખરા…..(૩)
જ્યારે “વોલ્ટઝર”હોલોકાસ્ટથી બચેલાની શોધ
કરે,
ત્યારે,જાણ્યું કે કેમ્પ ફેન્સ
નજીક જવાનું તો અશક્ય રહે,
અને, હરમન પત્ની રોમા તો કેમ્પથી દુર જર્મનીની
હતી,
આટલું જાહેર થતા, “કહાણી ખોટી” એવી હરમનની કબુલાત રહી
!…ખરા…(૪)
અંતે, કહાણીનું સત્ય જાણી, દર્દ સૌના હૈયે
થયું,
“હરમનની કહાણીમાં એક ફેન્સ અને એક છોકરી”પ્રગટ કરી જે
થયું
તે દર્દ સાથે માફી સૌની માંગી,વિનંતી એક
કરૂં,
સ્વીકારો તમે એક કલ્પનારૂપે, તો માનીશ જીવન મારૂં ધન્ય
થયું !…..ખરા …(૫)

કાવ્ય રચના…તારીખ મે, ૨૭, ૨૦૧૧
ચંદ્રવદન

બે શબ્દો…

આજના કાવ્યમાં સત્ય છે.

આગળ પ્રગટ કરેલી પોસ્ટમાં થયેલી ભુલની કબુલાત છે.

હરમને  એની જીવનકહાની એક પુસ્તકરૂપે લખવામાં એક “જુઠ”નો સહકાર લીધો હતો
તેની આ પોસ્ટ દ્વારા જાહેરાત છે.

આ શબ્દો તેમજ કાવ્ય સિવાય જે અંગેજી લખાણમાં માહિતી છે તે તમો જરૂર
વાંચશો.

“માનવી” અને  એનું “મન”કારણે  માનવી જ એક પ્રાણી છે કે એ “જુઠ”નો સહારો લેવા
તૈયાર થઈ જાય છે !

હું એમ માનું છું કે આ પોસ્ટ તેમજ આગળની પોસ્ટ બે એક સાથે વાંચી, મનન કરવાથી
ઘણું જ શીખવાનું મળે છે.

તમે સૌ પણ આવા ભાવથી પોસ્ટો વાંચશો, એવી આશા !

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

Herman Rosenblat

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Herman Rosenblat

Herman Rosenblat
Born 1929
Residence Miami, Florida
Herman A. Rosenblat, born in Poland in 1929, was a Jewish Holocaust survivor who emigrated to the United States in 1950
and later wrote the Holocaust survival memoir Angel at the Fence.[1] The book was
planned to be published in 2009 by Berkely books, but was cancelled after it
turned out that many elements of the story were fabricated and some were
contrary to verifiable historical facts. Rosenblat admitted lying about the key
details of his memoir. Before the fabrication became public, the film rights to
the book were purshased for $25 million by Harris Salomon of Atlantic Overseas
Pictures. Other fans of the story include Oprah Winfrey who has described it as
the single greatest love story she heard 22 years of doing her show. The story
behind the story is being developed as an independent feature film. In June 2010
Atlantic Overseas Pictures and producer Harris Salomon signed a co production
agreement with Castel Film Studios, the largest film studio in Central and
Eastern Europe and the studio for Cold Mountain and Borat to produce a feature film on the Herman
Rosenblat affair based on an original screenplay by Ivo Marloh to be shot in
2011.[2]

Contents

Life

Rosenblat was living at the Piotrków ghetto in Poland when the German Nazis rounded up his
family. His father had previously died of typhus, and his mother was separated
from him and sent to gas chambers of the Treblinka extermination camp. He lied about his age because
Nazis believed that older boys could be used for labor, and sent younger boys to
extermination. He was imprisoned with his three older brothers at Schlieben, a sub-camp of the Buchenwald concentration camp[3][4][5] during the
period of about July 1944 to about February 1945. About 90% of the inhabitants
of the ghetto were sent to death camps.[5] He claimed
that his future wife Roma, a nine-year old Jewish girl hiding in the town of
Schlieben with her family, threw him apples or bread over the electrified,
guarded fence of the camp, on a daily basis throughout the seven months’
period.
Shortly before his liberation he was brought to the Theresienstadt camp. After being liberated from the
concentration camps, Rosenblat and his brothers were brought to the UK in a
group of 730 orphans to start a new life.[5] Rosenblat
says he lived in London for four years, where he learned the electrical trade at
the Organization for Rehabilitation through Training
school. He then moved to the United States in 1950 and was drafted into the United States Army in 1951. After serving for two years, he
says he moved to New York and opened his own TV repair shop in Brooklyn.[5] He met Roma
Radzicki in the United States on a blind date in 1957, and married her. He later
claimed that during the date he had recognized her as the girl who threw apples
to him over the fence and proposed on the spot.[4][6][7]

Holocaust survival hoax

Invention and rise to fame

In 1992 Rosenblat and his wife had run into serious financial problems
after the Rosenblat family were victims of an armed robbery that left his son,
Kenneth Rosenblat, in a wheelchair and left Rosenblat critically injured.
Rosenblat invented the story in the hospital while recovering.[3][8][9] Rosenblat
stated that his mother had appeared to him at the hospital and had told him to
tell his story to the world.[4][10] In 1994
Rosenblat had a tax lien placed on him by the IRS for unpaid payroll taxes dating back to 1988, which must
have increased the financial pressure on him.[3] According to
Waltzer, Rosenblat changed his own true story, replacing it with the love story,
and then it must have become difficult to turn back. After he had won Oprah’s
contest of love stories he had to keep lying and live with it. Culture-makers
didn’t doubt any point of his very implausible story and offered him juicy
monetary offers in exchange for telling his story in a books and a film, which
only compounded the problem.[3]
Rosenblat told the apple story for the first time in late 1995, and he won
Oprah’s contest in 1996.[8] Oprah Winfrey
interviewed Rosenblat in two different programs, in 1996 and 2007, and she
called his story “the single greatest love story, in 22 years of doing this
show, we’ve ever told on the air”.[4][6][11]
Berkley Books, an imprint of the Penguin Group,
signed Rosenblat up to publish his memoir Angel at the Fence, with Andrea
Hearst working as Rosenblat’s book agent. Producer Harris Salomon, of Atlantic
Overseas Pictures, made plans to adapt the story into a $25 million movie called
The Flower at the Fence,[6] and he had
earlier registered a screenplay based on the story with the Library of Congress
in 2003.

Discovery of hoax

Holocaust historian Deborah Lipstadt had already denounced the story in her
personal blog in December 2007.[12] Other Holocaust survivors
like Peter Kubicek also denounced the implausibility of the story.
Jewish-American blogger Danny Bloom started emailing several historians for
help, one of them being Holocaust historian Kenneth Waltzer.[5]
Waltzer had been interviewing survivors for a new book, and he had been
told that the story was probably false. In November 2008 Waltzer contacted forensic genealogists Sharon Sergeant and Colleen Fitzpatrick and started investigating the
matter.[4][5] He found out
that the prisoners of that concentration camp were prohibited from approaching a
camp’s fence on pain of death, nor was anyone allowed to approach a fence from
the outside. Such perimeter fences were electrified and watched 24/7 by armed
guards stationed on guard towers, ready to shoot anyone who approached the fence
from either side. The SS barracks were near to the only fence that faced
outwards, and prisoners approaching the barracks would have been executed.
Waltzer also discovered that Herman’s future wife Roma was never in the town of
Schlieben, but that she lived throughout that period in a German farm 210 miles
away, near Breslau.[2][4][10]:2 Another
survivor of the same camp, Ben
Helfgott
, told him that Rosenblat had never told the story before the
mid-1990s.[13] Waltzer
started questioning the publisher and the agent about the authenticity of the
story, with little success. Some people actively resisted and tried to shut down
his investigation.[4][14]
On December 25 and 26, 2008 several scholars and family members published
several critical articles in The New Republic, the first article using Waltzer’s
research, and the second adding their own research on top of Waltzer’s, and on
December 27 Rosenblat finally confessed the truth to the producer of his movie,
Harris Solomon, and his literary agent, Andrea Hurst.[4][10]:1 He stated that
the apple-tossing part of his backstory was something he only imagined, while
stating that the rest of his Holocaust experiences were accurate.[15][16] Rosenblat
has apologized and claimed that “It was my imagination, and in my mind, I
believed it. Even now, I believe it.”,[2] and he also
said that he did it to bring happiness and hope to people.[6]
His family knew about the hoax and tried to convince Rosenblat not to tell
it. This caused a division in Rosenblat’s family. His last surviving brother,
Sam, had hesitated talking to him and he died in 2007. Herman’s two children
were very uncomfortable with the matter.[5] Despite not
agreeing with Rosenblat, the family never revealed the truth to the media or
Rosenblat’s publishers or producers.[3][4][8][9] The other
orphans from Buchenwald knew that the story was very implausible but decided not
to say anything. As time passed, the persons knowing about the hoax grew more
uncomfortable about keeping silence about it and there was a growing consensus
that the truth had to be told.[5]

Reaction to discovery

On December 27, 2008, the same day of Rosenblazt’s confession, Berkley
Group cancelled the book publication, saying that it had received “new
information” from Rosenblat’s agent.[4][6] A spokesman
said that they would be asking for the money back that they had advanced, and
the company has declined making any more comments on the matter.[4][14] A children’s
edition of the book, written by a third party, Laurie Friedman of Miami, titled
Angel Girl, had been released in September 2008. When Lerner Books learned that the book was based on
Rosenblat’s falsehoods they said that they wouldn’t make any reprint and that
they would refund any returned copy. About 2,000 copies were sold.[11]
Producer Harris Salomon wasn’t aware of Rosenblat’s hoax when he started
working on his movie of the Rosenblat story, but still intends to produce it, as
he had always planned a “loose and fictionalised adaptation”[6][10]:2 and “the story
retains its power to grip audiences worldwide.”[14] He had been
working with Rosenblat over a six year period as the original feature film was
being developed. According to Salomon, the script for the feature was completed
in October 2009 with casting to commence by Celestia Fox in London. Producers
Abi Sirokh, Gabor Koltai, Lew Rywin and Thierry Potok contributed to the
project. The new motion picture tells the story of Herman Rosenblat, with a
style similar to the movie The Insider. After the revelation of the hoax, the
focus of the film was changed to a psychological love story examining why a
Holocaust survivor would make up a story about the Holocaust and the love for
his wife while driven by greed, fame and the memory of Holocaust.[3] Salomon has
asked Rosenblat to donate all the earnings of the film to Holocaust survivor
charities[10]:2[14] but
Rosenblat refused.[17]
Oprah posted a disclaimer on her website, and in February 2009 she said
that she was “disappointed”, but she denied having been duped by Rosenblat and
that she was “minding my own business.” Gayle King, a friend of Oprah, pointed
out that a lot of other people had also been duped and that she was being used
as the whipping boy.[18]
In July 2009 a new video was disseminated by the gawker.com web site.
Rosenblat is re-enacting his Holocaust love story, specifically the throwing of
apples over the perimeter fence of the Buchenwald Concentration Camp, long after
that part of his story had been discredited as fake.[19]
On September 1, 2009, York House Press published a paperback book titled
The Apple, written by Penelope Holt. It tells Rosenblat’s life story.[20] Peter Kubicek, an
outspoken critic of the original book, reportedly advised the author and is
thanked in the preface of the book.

Analysis and repercussions

Holocaust historian Kenneth Waltzer said that it was disturbing that so few
people had noticed and inquired about the obvious holes in his history over a
decade of time.[14] Waltzer and
others have said that Rosenblat didn’t need to embellish his story, which was
already powerful enough by itself.[14][21] Waltzer places part of
the blame in all those “culture makers” that profited from the diffusion of the
story and never doubted even the most implausible parts of it. It appears that
the veracity of story was not questioned either by the book publisher or by
Oprah Winfrey, and that no fact-checking was done to ensure the authenticity of
the memoir prior to endorsing it soundly.[4][11]
Deborah Lipstadt and others have harshly criticized Rosenblat for
embellishing his story, since this could cause people to doubt the truth of the
Holocaust, and encourage Holocaust deniers.[10]:2[14]
According to Fitzpatrick, one of Waltzer’s collaborators, such hoaxes could
be avoided if the publishers spent a few thousand dollars in early fact-checking
with historians and genealogists, before deciding to spend huge sums of money
for the story.[13]
Among a number of other false elements in Roseblat’s story, he claimed that
he was scheduled to be gassed at 10am on May 10, 1945, and that the liberation
saved him by just two hours. But the Theresienstadt camp never had any gas
chambers; prisoners were never told in advance that they were going to be
gassed; in any case, the War ended officially on May 8; and the Nazis had handed
over the entire camp to the International Red Cross a week earlier.
Other famous Holocaust survivors’ memoirs that were hoaxes were written by
Misha Defonseca[13][22] and Binjamin Wilkomirski.[5]

 

મે 29, 2011 at 11:53 એ એમ (am) 6 comments

હરમનની કહાણીમાં એક ફેન્સ અને એક છોકરી !

File:OkinawaJapanesePOW.jpg

હરમનની કહાણીમાં એક ફેન્સ અને એક છોકરી !

હરમનની કહાણી ના જાણો તો જરૂર જાણો,
જાણશો તો, પ્રભુ જરૂર છે એવું તમે કહેશો !……(ટેક)
જર્મનીના “નાઝી” રાજમાં પોલેન્ડ દેશની આ વાત છે,
જ્યુસ કેદીઓમાં નાનો હરમન એના પરિવાર સાથ છે,
આવ્યો જ્યારે સમય સૌને બીજે જવાનો,
“ઉંમર તારી ૧૬ છે” દીધો ભાઈએ સલાહરૂપી ખજાનો,
અને, માતાથી દુર હરમન થાય છે,
આવી આ કહાનીની શરૂઆત છે !…….હરમનની…(૧)
નાનો હરમન પ્યારમાં માત પાસે દોડી જાય છે,
ત્યારે, માતાના કઠોર શબ્દે ભાઈઓ પાસે જાય છે,
ઢોર જેમ વાહનમાં,હરમન બરલીન નજીક “સ્કેલીબેન”માં જાય છે,
મૃત્યું દેહોને વાહનમાં ભરવાનું કામ હવે કરે,
“૯૪૯૮૩”નંબરના કેદી તરીકે આ કેમ્પમાં ઓળખાય છે,
ત્યારે, “એન્જલ મોકલીશ”ના માત-શબ્દો હરમન સ્વપ્ને વહે છે !…..હરમનની….(૨)
કેમ્પમાં ચાલતા, બાર્બ વાયર ફેન્સ નજીક હરમન જાય છે,
ઝાડ પાછળ સંતાયેલ એક નાની છોકરી એને દેખાય છે,
“છે કાંઈક?ખાવું છે” હરમન એને ધીમા સાદે કહે છે,
ના સમજી, છોકરી તો, હરમન પોલીશભાષામાં ફરી કહે છે,
જેકેટમાંથી સફરજન એક કાઢી, ફેન્સ ઉપરથી હરમન તરફ ફેંકે,
ત્યારે, દોડતી છોકરીને “ફરી મળીશું” ધીમા સ્વરે હરમન કહે !…..હરમનની…(૩)
એ જ સમયે, દરરોજ ની હવે ફેન્સ નજીક હરમન સફર રહી,
જે સમયે, પોલીશ છોકરી કઈક ખાવાનું આપવા હાજર હતી,
ના હરમન જાણે નામ એનું, પણ એ દયાળુ એક પરી હતી,
જેના થકી, ભુખ હરમનની ટાળી, જીવનદાન એ આપતી હતી,
નવ માસે કેમ્પ છોડી, ચેકોસ્લેવીઆ જવાનો દિવસ આવી ગયો,
ત્યારે, “હવે ના આવીશ, જઈએ છે અમો”ના શબ્દો હરમન એને કહેતો ગયો !…હરમનની….(૪)
મે,૧૦, ૧૯૪૫ની સાલની હવે આ વાત રહી,
“હવે તો મૃત્યુ નજીક જ છે” એવી સૌને જાણ રહી,
મૃત્યુ મારાથી દુર ગયું હતું પણ હવે તો છટકવાની બારી નથી,
એવા વિચારોમાં હરમનની મૃત્યુ માટે તૈયારી હતી,
ત્યાં, ગોગાંટ શાને વિચારી હરમન એના ભાઈઓને મળે,
યુધ્ધ જીતેલા રસીઅન સૈનિકો આઝાદીની ખુશી કહી એનું જાણવા મળે !……હરમનની….(૫)
એવા સમયે, અનેક વિચારોમાં પડે,
જ્યાં, મૃત્યુ સિવાય કાંઈ નહી ત્યાં ખરેખર આઝાદી મળે,
જ્યાં,ભુખના કારણે મૃત્યુ હોય ત્યાં એક છોકરી એન્જલ બને,
જે થકી, માત-શબ્દો સ્વપ્નોમાં રહી, સાકાર બને,
એવા સમયે, હરમનની યાદમાં પેલી છોકરી હતી,
પ્રથમ ઈંગલેન્ડની સફરમાં આવી હરમન વિચારધારા હતી,…..હરમનની…..(૬)
“જ્યુઈસ ચેરીટી”ના કારણે, હરમન તો ઈંગલેન્ડથી અમેરીકા આવે,
ઈંગલેન્ડમાં “ઈલોક્ટ્રોનીક્સ”નું શીખી હરમન તો અમેરીકા પધારે,
યુ.એસ.એ. ની આર્મીમાં ભરતી કરી, “કોરીયન વોર”માં એ લડે,
ત્યારબાદ, હરમન તો ન્યુ યોર્ક શહેરમાં બે વર્ષ રહે,
અને, ઓગસ્ટ ૧૯૫૭માં ઈલોક્ટ્રોનીક દુકાન કરી ધંધો કરે,
એવા સમયે, મિત્ર પોલીશ છોકરી સાથે “ડેઈટ”ની વાતો કરે, ….હરમનની…..(૭)
આવી”બ્લાઈન્ડ ડેઈટ” માટે હરમનની તો નારાજી હતી,
છ્તાં, મિત્ર “સીડ”સાથે જવા માટે હરમનની અંતે “હા” હતી,
સાથે ફરી, વાતો કરી, ડિનર કરી, પાછળની કારસીટે હરમન રોમા સાથે હતો,
“વિશ્વયુધ્ધ”ની ચર્ચાઓ કરતા, “ક્યાં હતો તું ?” રોમાનો એક સવાલ હતો,
ત્યારે, “ફેન્સ નજીક એક છોકરી”ની હરમને ફરી તાજી કરી,
“અરે, એ છોકરી તો હું જ હતી” રોમાએ હોંશથી કબુલાત કરી,…..હરમનની….(૮)
“હવે તો હું કદી ના છોડીશ તને”હરમન રોમાને કહે,
“પાગલ છે તું”કહી, માતપિતાને મળવા આમંત્રણ આપે,
લગ્નગ્રંથી હાથ માંગ્યો જ્યારે હરમને તો રોમાએ “હા” કહ્યું,
ત્યારે, હરમન હૈયું તો હતું ખુબ જ ખુશીઓ ભર્યું,
૫૦ વર્ષ લગ્નમાં હરમનને બે સંતાન સાથે ત્રણ ગ્રાન્ડ સંતાનોની ખુશી મળી,
અને, અંતે ચંદ્ર કહે, ફ્લોરીડાના “માયામી બીચ”ના હરમન રોસેનબ્લ્ટની આ કહાણી રહી !…..હરમનની….(૯)
કાવ્ય રચના..તારીખ મે, ૧૭, ૨૦૧૧ ચંદ્રવદન.

બે શબ્દો…

મંગળવાર, અને મે, ૧૭. ૨૦૧૧નો દિવસ.
હું પારૂ ક્રુષ્ણકાન્તના બ્લોગ પર હતો,
ત્યાં, એક અંગ્રેજી પોસ્ટ “A True Story”હતી.
એમાં “હરમન રોસનબ્લટ”ના જીવન વિષે હતું.
આ વાંચ્યા બાદ, મારૂં હૈયું હલી ગયું.
આ લેખ ગુજરાતીમાં હોય તો કેવું ?
ગુજરાતીમાં લેખ લખવા મારી શક્તિ ના હતી.
તો, ત્યારે વિચાર આવ્યો “કેમ ના કાવ્ય સ્વરૂપે ?”
બસ, આ વિચાર સાથે જે શક્ય થયું એ જ પ્રગટ કર્યું છે.

પણ…ખરેખર તો સૌએ એ અંગ્રેજી લેખ જરૂર વાંચવો જોઈએ.

એ કરવા, આ નીચેની “લીન્ક” પર ક્લીક કરો…..

http://piyuninopamrat.wordpress.com/2011/05/13/a-true-story/
એ પોસ્ટ વાંચતા વધુમાં જાણ્યું કે આ કહાની હવે એક અંગ્રેજીમાં “The Fence” નામે મુવી(MOVIE) તરીકે નિહાળી શકાય છે.
સૌને આ મારી પોસ્ટ ગમે એવી આશા !
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
FEW WORDS…
Visiting the Blog of Paru Krushnakant, I read a Post ” A True Story” and it was about
HERAMAN ROSENBLAT who was eventually settled at MIAMI BEACH of FLORIDA.
His story was made into a Movie “The Fence”.
You all can read the Story in English on the Blog. To read the Post you can click on the Link given above of the Blog of Paru Krishnakant.
If you desire to know MORE on this person then you can click on the LINK below>>>
http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Rosenblat
Dr. Chandravadan Mistry

ATTENTION !

આ “કાવ્ય-પોસ્ટ”માં HERMAN ROSENBLAT  અને એની પત્ની  ROMA ખરેખર આ જગતના માનવીઓ છે.

પણ….આ કહાણીમાં “એક ફેન્સ અને એક છોકરી”ની વાર્તા અસત્ય છે. એ હરમનનું જુઠાણું છે.

Herman Rosenblat of Florida, U.S.A. is a real person. In writing a MEMOIR as a book, he

FABRICATED the story of a GIRL at the FENCE. The book was printed & to be released as

“ANGEL at the FENCE”….but before it’s Release the TRUTH was discovered. The book was NEVER

released.

But now in the same name a MOVIE will be made and and promoted as a FICTIONAL STORY.

Herman had agreed to let all  profits go to the Organizations helping the HOLOCAST victims.

I am sorry to have published a Post without researching. Accept my Kavya as a POSSIBILITY

on this Earth !

CHANDRAVADAN

મે 27, 2011 at 1:37 એ એમ (am) 9 comments

સુર્ય, સાગર, પવન સાથે એક ઝાડ !http://niravrave.files.wordpress.com/2010/09/500x_andrewmartinsunset.jpg

સુર્ય, સાગર, પવન સાથે એક ઝાડ !

સાંજનો સમય હતો,
સુર્ય આથમતો હતો,
છતાં, આકાશે પ્રકાશ હતો,
અને….
અચાનક, પવન આવ્યો,
સાગરકિનારે અકેલા ઝાડને લાગ્યો,
હલતા,હલતા, ઝાડ ખીજથી ભરપૂર થયો,
અને કહે….
“શાને તું મુજને હલાવે ?
શાંતી મારી, શાને તું ભંગ કરાવે ?”
ત્યારે પવન કહે…
“હલાવું છું હું જરૂર તને,
પણ, પ્રભુની યાદ કરાવું છું હું તને,
સાગર રેત પર રહે છે તું,
સાગર-પાણી ‘ને સુર્ય થકી છું તું,
ઉંચાઈના ગર્વમાં ભુલ્યો હતો તું,
જરા હલાવી, એ યાદ કરાવું છું હું !”
અને ઝાડ જરા નમી ગયું,
હવે, ચંદ્ર કહે…
“ઝાડને સમજાય છે ભુલ એની,
પવન સાથે રમતા, છે ખુશી એની !”
કાવ્ય રચનાઃ તારીખ મે,૧૬,૨૦૧૧ ચંદ્રવદન.

બે શબ્દો…

આજની પોસ્ટ નિહાળેલા અહી પ્રગટ કરેલા ફોટા આધારીત છે.
એક ઈમેઈલ દ્વારા એ ફોટો હતો બીજા ફોટાઓ સાથે.
એ ઈમેઈલમાં લખ્યું હતું કે….

અહી પ્રેમની વાત હતી, પણ મેં અહી આકાશનું દ્રશ્ય નિહાળ્યું, અને સાથે રેતી પર એક ઝાડને પવનમાં હલી રહેલું નિહાળ્યું.

અને વિચાર આવ્યો કે ઉંચાઈના ગર્વ સાથે એ પવનને હલાવવા માટે “નાખુશી” દર્શાવવા લાગે છે…….

ત્યારે

પવનના જવાબરૂપે કઈક “શીખ” હતી..અને આ શીખમાં પ્રભુને ભુલી ગયાની યાદ હતી.

અને આ “શીખમાં “પ્રેમ” પણ સમાય જતો હતો, એથી અંગ્રેજી લખાણ પણ યોગ્ય કહેવાય !

>>>ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

FEW WORDS…
Today’s Kavya Post is because of the inspiration I got from one Photo in which it was the Sky with the Setting Sun..and a tall single Coconut Tree on the shore of the Sea and swayed by the Wind.
And the Imaginative Dialogue between the TREE & the WIND….and finally the MESSAGE for LIVING in this World to all.
Dr. Chandravadan Mistry

મે 20, 2011 at 1:21 પી એમ(pm) 16 comments

મહર્ષિ અરવિંદના ભારત આઝાદી પહેલાના પાંચ સ્વપ્નાઓ !

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

મહર્ષિ અરવિંદના ભારત આઝાદી પહેલાના પાંચ સ્વપ્નાઓ !

શ્રી અરવિંદના સ્વપનાઓ વિષે મધર્સ ડેના દિવસે ખબર પડે,
 
ભારતની આઝાદી પહેલા, શ્રી અરવિંદ મનમાં એવા સ્વપ્નાઓ રહે,
 
ધ્યાનથી તમે સાંભળશો, જે કહેવું છે આજે મારે !………………..(ટેક)
 
ભારતને આઝાદી તો મળશે જ અને મળશે જ,
 
પણ, ના થાય હિન્દુસ્તાનના ભાગલા, એવી ઈચ્છા છે,
 
આવો પ્રથમ અરવિંદ-વિચાર, જાણો તમે આજે  !…….શ્રી અરવિંદના….(૧)
 
સમગ્ર એશીયા ખંડે મુક્તિ જ્યોત જરૂર પ્રગટાશે,
 
જે થકી, માનવ બળ અને સંસ્ક્રુતિ તમે ટકાવશો,
 
આવો બીજો અરવિંદ-વિચાર, જાણો તમે આજે !…….શ્રી અરવિંદના ……(૨)
 
“વર્લ્ડ યુનિયન”કે માનવીઓનો સંપ જરૂરીત કહેવાય,
 
કરવા એવું, માનવ ઉમદા અને આધ્યત્મિકતા જો ખીલવાય,
 
આવો ત્રીજો અરવિંદ-વિચાર, જાણો તમે આજે !…….શ્રી અરવિંદના…..(૩)
 
ભારતને આઝાદ બની, વિશ્વને કદી ના ભુલવું,
 
“આધ્યત્મિકતાની ભેટ” વિશ્વને અર્પણ કરતા કદી ના ચુકવું,
 
આવો ચોથો અરવિંદ-વિચાર, જાણો તમે આજે !…..શ્રી અરવિંદના……(૪)
 
માનવ-ઉત્ક્રાન્તિ અને વિકાશ થકી, માનવ જાત આગળ વધે,
 
“ચેતના”એવી જાગ્રુત કરી, બધી જ સમસ્યાઓનો ઉકેલ કરવો રહે,
 
આવો પાંચમો અરવિંદ-વિચાર, જાણો તમે આજે !……શ્રી અરવિંદના…..(૫)
 
એક પછી એક પાંચે વિચારો “પરફેકશન પુર્ણતા” પર જરૂર આવશે,
 
વ્યક્તિગત પુર્ણતા સાથે ભારતની પુર્ણતા જો અહી ખીલેલી હશે,
 
ચંદ્ર કહે, પાંચ અરવિંદ-વિચારો દ્વારા અરવિંદ આશાઓ આજે અમર છે !…શ્રી અરવિંદના….(૬)
 
 
કાવ્ય રચના ઃ તારીખ મે, ૯, ૨૦૧૧                   ચંદ્રવદન
 
 

બે શબ્દો…

મે,૮,૨૦૧૧ના “મધર્સ ડે”ના દિવસે “માતાજી”ની યાદમાં પ્રજ્ઞાજુબેને એમના બ્લોગ પર  “માતૃવંદના”ની પોસ્ટમાં મહર્ષિ અરવિંદના
“પાંચ સ્વપ્નાઓ”રૂપી વિચારોની જાણ કરી…એ વાંચ્યા બાદ, મેં શ્રી અરવિંદના વિચારોના “શબ્દો”ને વીણી, આ રચના કરી છે.
 
અહી મારું કાંઈ જ નથી..જે છે તે ફક્ત “અરવિંદ વિચારોભર્યા શબ્દો” જ છે !
 
આ વિચારો હતા આઝાદી પહેલા…..
 
ત્યારબાદ,….હિન્દુસ્તાનના ભાગલા પડ્યા.
 
એક દિવસ આજના “ભારત અને પાકીસ્તાન”ને બદલે એક “હિન્દુસ્તાન કે એક દેશ” હોય તો કેવું ?
 
કદાચ ફરી એને આપણે એક “નવું સ્વપ્ન” કહી શકીએ.
 
બીજા અરવિંદ વિચારો ઘણા જ “ઉચ્ચ” છે.
 
એવી વિચારધારા વિશ્વમાં મુકવા ભારતે પહેલ કરવી જોઈએ.
 
પણ…..આ પહેલ માટે “કરપ્શન”થી રંગાયેલા ભારતે બદલાવું પડશે.
 
જો એવું થાય તો….
 
બીજા અરવિંદ વિચારો અશક્ય ના હોય શકે….ભારતની “મહાનતા” ફરી ચમકી શકે. એનો આધાર છે “ભારતના નેતાઓ અને ભારતવાસીઓ”.
 
આજે “ચંદ્ર” બસ એવા અધુરા સ્વપ્નાઓ સાકાર થાય એવી પ્રાર્થનાઓ કરતો રહે છે !
 
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
 
 
FEW WORDS…
 
Today’s Post is a Poem besed on “FIVE DREAM-LIKE THOUGHTS” of Shree Arvind of Pondicherry of India.
 
 Shree Arvind was a Freedom Fighter at first in the Struggle for Independence of India. Then…he took the “higher path” of the Philosophy & the Spirituality. Mataji was with him. Many were infuenced by his Wisom.
 
The “Arvind Thoughts” were published in a Post on the Blog of Pragnajuben Vyas.
All are the “words of Shree Arvind” in the Poem..I simply “rearranged” a few words here & there. So in this “kavya” NOTHING is mine. And those interested to know more on Shree Arvind, may click on the Link below>>>

Sri Aurobindo – Wikipedia, the free encyclopedia

 

 
Vandan to Shree Arvind !
 
 
Dr. Chandravadan Mistry.

મે 15, 2011 at 12:19 પી એમ(pm) 12 comments

પિતાની યાદમાં અખિલ રમતો રહે !

 

 
 
 

પિતાની યાદમાં અખિલ રમતો રહે !

પિતાની છત્રછાયા નથી આજે હવે,

અને,અખિલ તો વિચારોમાં પડે !….(ટેક)

માત-પિતાના ઉપકારો ગણે,

“ગણાય નહી”એવું અખિલ કહે,

બસ,આજે પિતાની યાદમાં અખિલ રમતો રહે !….પિતાની…(૧)

“માર્ગદર્શન”કાર્યમાં વલસાડથી દુર રહે,

સાંભળી,”પિતાની વિદાય”નું અખિલ રૂદન કરે,

બસ,આજે પિતાની યાદમાં અખિલ રમતો રહે !….પિતાની….(૨)

“માર્ગદર્શન”યજ્ઞ તો ચાલુ રહે,

અને, યજ્ઞ-જ્યોતમાં પિતાને અખિલ નિહાળતો રહે,

બસ, આજે પિતાની યાદમાં અખિલ રમતો રહે !….પિતાની….(૩)

ચંદ્ર તો, અખિલથી દુર રહે,

છતાં,”આશ્વાસનો”ભર્યા શબ્દો અખિલને કહે,

બસ,આજે પિતાનીયાદમાં અખિલ રમતો રહે !….પિતાની….(૪)

કાવ્ય રચનાઃ તારીખ મે ૭, ૨૦૧૧                    ચંદ્રવદન

 
 

બે શબ્દો…

શનિવાર અને મે,૭, ૨૦૧૧નો દિવસ હતો.
 
ભારતથી વલીભાઈ મુસાનો એક ઈમેઈલ આવ્યો.
 
જાણ્યું કે વલસાડમાં સવારના પાંચ વાગે અખિલભાઈ સુતરિયાના પિતાશ્રીનું અચાનક અવસાન થયું.
 
એવા સમયે ખુબ જ દીલગીરી અનુભવી.
 
એવા સમયે અખિલભાઈ દુર પાલનપુર હતા.
 
એક ઈમેઈલ દ્રારા અંગ્રેજીમાં મેં અખિલભાઈને આશ્વાસનના શબ્દો લખ્યા.
 
ત્યારબાદ…અખિલભાઈને જ યાદ કરતા, હ્રદયમાંથી જે શબ્દો વહી ગયા, અને એક રચના થઈ તે એમને મોકલી.
 
 એ જ આજે એક પોસ્ટરૂપે તમે નિહાળો છો.
 
“માર્ગદર્શન” એ અખિલભાઈનો “શિક્ષણ યજ્ઞ” છે. અખિલભાઈનો પ્રાણ જેમાં છે. આ રચનામાં પિતાની “યાદ”માં મેં અખિલભાઈને માર્ગદર્શન સાથે નિહાળવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
 
આ “અંજલી”દ્વારા અખિલભાઈને મારા આશ્વાસનો છે !
 
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
 
 
FEW WORDS…
 
Today’s Post is an ANJALI to the FATHER of AKHIL SUTARIA.
 
 I am sure MANY know Akhilbhai with his passion for the “upliftment” of the EDUCATION in GUJARAT. His “Shikshan Yagna” called “MARGDARSHAN” had done a lot..and still continues this “Good Work”.
 
At the time of this personal tragedy, let there be others to support Akhilbhai by their words of Sympathy.
 
Dr. Chandravadan Mistry.

મે 11, 2011 at 3:21 એ એમ (am) 15 comments

સીને ફોટોગ્રાફીની વાત કરૂં હું !

 

 

સીને ફોટોગ્રાફીની વાત કરૂં હું !

શું થઈ રહ્યું છે જગતમાં ?
 
અરે, થઈ રહ્યું છે નવું નવું આ જગતમાં,
 
સીને ફોટોગ્રાફીની વાત કરૂં છું હું  !………….(ટેક)
 
ફોટોગ્રાફ એટલે કેમેરાથી પાડેલું એક પીકચર,
 
સૌએ એવી જાણેલી છે એક હકિકત,
 
હસ્ત પેઈન્ટીગ પછી, આ છે કેમેરાની કરામત,….શું થઈ…(૧)
 
હવે, દેખાય છે ફોટોગ્રાફમાં હલન ચલન,
 
આને શું કહેવી, કાંઈક ગમ્મત કે રમત ?
 
સૌએ કહી આને, હોંશથી સીને ફોટોગ્રાફી,…..શું થઈ….(૨)
 
શું હશે ભવિષ્યમાં, ખબર એની કોને હશે ?
 
કલર પછી, ફોટાઓમાં સુગંદ માણવાની હશે ?
 
કે પછી, માનવી ખુદ મનવિચારે જુદા જુદા સ્થાને હશે ?….શું થઈ…(૩)
 
જીવનમાં જે નિહાળ્યું, આનંદ એનો ભર્યો છે આજ ચંદ્ર હૈયે,
 
હશે ભવિષ્યમાં કાઈ નવું, એવા વિચારે આનંદ છલકાય ચંદ્ર હૈયે,
 
મળશે જરૂર સમુદ્રને આવા આનંદ-નીર જો પ્રાર્થનાઓ છે ચંદ્ર હૈયે,…..શું થઈ…(૪)
 
 
કાવ્ય રચના ઃ તારીખ મે, ૮, ૨૦૧૧                    ચંદ્રવદન.
 

બે શબ્દો…

 આજની કાવ્ય રચનાનો આધાર છે એક ઈમેઈલ.
 
 એ ઈમેઈલમાં “સીને ફોટોગ્રાફી”ના ફોટાઓ હતા.
 
એ જાણી, આનંદ..અને આ રચના માટે પ્રેરણા !
 
સૌને આ પોસ્ટ ગમે એવી આશા !
 
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
 
 
FEW  WORDS…
 
Today’s Post is after one Email with the CINEPHOTOGRAPHY Pictures.
 I was happy to not the advancement..and even thought of more ADVANCES by the HUMANS.
 This Poem talks of those feelings.
Hope all enjoy this Post.
 
DR. CHANDRAVADAN MISTRY

મે 8, 2011 at 6:48 પી એમ(pm) 18 comments

જગતમાં જે આવ્યા તે ગયા !

 

 https://i0.wp.com/home.pacbell.net/brynalan/FIRELIGHTanimation2INCH.gif

 
 

જગતમાં જે આવ્યા તે ગયા !

જગતમાં જે આવ્યા તે ગયા,
 
સર્જનહારે જ તારણહાર મોક્લ્યા,
 
મત કર ચિંતા ! મત કર ચિંતા !………..(ટેક)
 
રાવણ આવ્યો,
 
એ તો રામને લાવ્યો,
 
અને..અંત રાવણનો રે આવ્યો !…..જગતમાં…(૧)
 
કંશ આવ્યો,
 
એ તો ક્રુષ્ણને લાવ્યો,
 
અને…અંત કંશનો રે આવ્યો !…..જગતમાં….(૨)
 
હીટલર આવ્યો,
 
એ તો વિશ્વયુધ્ધને લાવ્યો,
 
અને…અંત હીટલરનો રે આવ્યો !….જગતમાં….(૩)
 
સદામ આવ્યો,
 
એ તો બુશને લાવ્યો,
 
અને…અંત સદામનો રે આવ્યો !…..જગતમાં…(૪)
 
બીન લાડીન આવ્યો,
 
એ તો ઓબામાને લાવ્યો,
 
અને…અંત બીન લાડીનનો રે આવ્યો !…જગતમાં…..(૫)
 
દુષ્ટને મારવા, આ જગમાં,
 
આવશે જરૂર કોઈ, આ જગમાં,
 
રાખજે શ્રધ્ધા તું રે પ્રભુમાં,
 
રહે ચંદ્ર ફક્ત આવા વિચારોમાં !……..જગતમાં…..(૬)
 
 
કાવ્ય રચના ઃ તારીખ મે ૨,૨૦૧૧            ચંદ્રવદન
 

બે શબ્દો…

રવિવાર, અને ૧, મે ૨૦૧૧ની સાંજ હતી.
 
ટીવી પર અચાનક લખાયું…અમેરીકાના પ્રેસીડન્ટ ઓબામા કાંઈ અગત્યના સમાચાર આપવાના છે.
 શું હશે ?
 
વાટ જોવી જ રહી !
 
અને..જાણ્યું કે પાકિસ્તાનમાં હેલીકોપટરોથી જઈ ત્રાસ આપી રહેલા બીન લાડીનને મારી નાખવામાં સફળતા મળી છે.
 
આ સમાચાર બાદ, મારૂં મન વિચારોમાં હતું.
 
 અને આ રચના શક્ય થઈ !
 
જગતમાં બનતી ઘટનાઓમાંની આ એક ઘટના !
 
ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.
 
 
FEW WORDS…
 
Today’s Post is Poem after the news of the Death of Bin Laden in Pakistan.
 
The World had faced the “evil minded persons” in the Past…..and will face such Humans with the “path of the untruths” in the Future.
 
God eventually takes care !
 
Dr. Chandravadan Mistry

મે 4, 2011 at 12:03 એ એમ (am) 19 comments

મન સ્થીરતા!

 

DH16.gif
 

 

મન સ્થીરતા!

એકવાર, મેં મારા મનને પૂછ્યું,”કેમ રખડે છે તું ?”
 
તો, એ કહે, “એક જગાએ ના ગમે,કંટાળી રખડું છું હું “
 
ત્યારે, મેં એને કહ્યું, “એ તો ખોટું કહે છે તું ”
 
શરમાય એ કહે, “રખડવું એ જ મારો સ્વભાવ છે, એથી ભટકું હું”
 
ત્યારે, ખુશી સાથે મેં પુછ્યું, “કેમ શાંત કરવું તને ?”
 
જરા અચકાય એ કહે, “રાઝ એનો કહું તો કોણ ચંચળ કહેશે મને ?”
 
હું પણ ગુંચવાયો,અને એક પણ શબ્દ ના બોલ્યો હું ,
 
ત્યારે, મન ગુંગળાય કહે, “શાને કેદી મુજને કરે છે તું ?”
 
શબ્દો મનના એવા સાંભળી, જાગી વિચારોમાં હતો હું !
 
“અરે, ઓ મન મારા ધન્ય છે તને !
 
ના કહ્યું કાઈ, પણ એક ચાવી મળી છે મને,
 
“શાન્તી, અને ધ્યાન”માં છુપાય છે કેદ તારી,
 
એવી “સ્થીરતા” માટે હવે છે પ્રભુપ્રાર્થના મારી !”
 
 
કાવ્ય રચના..તારીખ સેપ્ટેમ્બર, ૨૩, ૨૦૧૦         ચંદ્રવદન.
 
 
 

બે શબ્દો…

આજની પોસ્ટ છે…..”મન સ્થીરતા” વિષે.

આ કાવ્ય દ્વારા એક જ સંદેશ છે……”ચંચળ મન”ને જ્યારે આપણે કાબુમાં લાવીએ ત્યારે જ “મોહમાયા” ધીરે ધીરે છુટે છે, અને એની સાથે, “ભક્તિ પંથ” તરફ પણ આગેકુચ થાય છે !

કાવ્ય તેમજ સંદેશો તમોને ગમે એવી આશા !

ડો.ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી.

 
 
FEW  WORDS…
 
Today’s Post is on the “Control of the Mind”.
 
A Kavya in Gujarati with a Message as below.>>>>
 
As you do that, the Worldly desires become less, you are on the “Path of the Truth” and you have the “inner Happiness” & the “Divine” within you shines.
 
Hope you like the Post !
 
Dr. Chandravadan Mistry

મે 1, 2011 at 1:40 પી એમ(pm) 12 comments


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 182 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

  • 412,469 hits

Disclimer

સંગ્રહ

મે 2011
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031