માનવ તંદુરસ્તી (૧૫) …”રીપ્રોડક્ટીવ સીસ્ટમ” યાને વંશવેલાની શક્તિ

સપ્ટેમ્બર 5, 2010 at 1:22 એ એમ (am) 17 comments

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Man & Woman Anatomy Royalty Free Stock Photo 
                               MALE and FEMALE HUMAN BEINGS
  
Mammary gland
 
 
 
 
 
 

File:Sperm-egg.jpg
 
 FERTILIZATION of FEMALE OVUM (EGG) by MALE SPERMATAZOA
                                            LEADING to the
                                       HUMAN EMBRYO
                                                     TO
                              THE DEVELOPMENT of the HUMAN FETUS 
 
 
 
 
 
 
 
Fetus (12 weeks old)
                                          HUMAN FETUS (12 WEEKS)
 
 
 
HUMAN BABY
 
                                        
                                           માનવ વંશવેલા શક્તિ.
 
 
 
 

માનવ તંદુરસ્તી (૧૫) …”રીપ્રોડક્ટીવ સીસ્ટમ” યાને વંશવેલાની શક્તિ

દરેક પ્રાણીમાં વંશવેલો ટકાવી રાખવાની શક્તિ હોય છે…જેને આપણે “રીપ્રોડક્ટીવ સીસ્ટમ” (REPRODUCTIVE SYSTEM ) કહીએ છે. જ્યારે આ સીસ્ટમનું વર્ણન કરવાનું હોય ત્યારે આપણે “સ્ત્રી” તેમજ “પુરૂષ”ના દેહોને જુદા જુદા નિહાળવા પડે.
 
(A)”નારી કે સ્ત્રી” (FEMALE ) રૂપી માનવ દેહ..
.
અહી તમે પ્રથમ પ્રગટ કરેલા પીકચરો/ડાયાગ્રામ્સ (PICTURES/DIAGRAMS ) નિહાળો !
હવે, આપણે આ સીસ્ટમમાં જુદા જુદા ભાગોને જાણીએ >>>
 
(૧) બ્રેસ્ટ (BREAST ) માં આવેલ “મેમરી ગ્લાન્ડ” (MAMMARY GLAND  )..એક ડાબી બાજુ , અને એક જમણી બાજુ
(૨) બે “ઓવરીસ” (OVARIES )
(૩) એક “યુટરસ” (UTERUS )
(૪) બહાર નજરે આવે તે “વલ્વા”(VULVA ) અને એની સાથે અંદરથી “વેજાઈનલ કેનાલ” (VEGINAL CANAL )
આટલું જાણી , હવે આપણે વિગતમાં આ બાધનું વર્ણન કરીશું !
 
(૧) “મેમરી ગ્લાન્ડ્સ” (MAMMARY GLANDS )
 
નારીના દેહના ઉપરના છાતીના ભાગને નિહાળો….તો, બે ઉપસેલા ભાગો છે તેને આપણે “બ્રેસ્ટ” કહીએ છે. …દરેક “બ્રેસ્ટ”ની અંદરના ભાગમાં અનેક ટ્યુબોરૂપી ગ્લાન્ડ્સ છે તેને આપણે “મેમરી ગ્લાન્ડ્સ”(MAMMARY GLANDS )  નામે ઓળખીએ છીએ. આ બધા ગ્લાન્ડ્સ એક તરફ વળે છે અને સૌનું જોડાણ “નીપલ” સાથે છે. આ ગ્લાન્ડ્સ ચરબી (FAT ) અને બીજા તત્વો સાથે હોય છે ….પણ, આ ગ્લાન્ડ્સમાં  “હોરમોનલ” (HORMONAL ) અસરથી ફેરફારો થાય છે, અને જ્યારે સ્ત્રી “ગર્ભવતી” થાય ત્યારે અહી દુધ (MILK) બને છે…જે જ્ન્મ લેતા બાળક માટે પ્રથમ ખોરાક છે. કેવી અદભુત વ્યવસ્થા પ્રભુએ કરી છે !
 
(૨) “ઓવરીસ” (OVARIES )
 
હવે, તમે ડાયાગ્રામો નિહાળશો તો, જાણશો કે પેટના નીચેના ભાગમાં અંદરથી એ “ઓવરીસ”(OVARIES ) છે..એક ડાબી બાજુ, એક જમણી બાજુ.
ખરેખર આ ઓવરીસ જ સ્ત્રીને એનું “સ્ત્રીપણું ” (FEMALEHOOD ) આપે છે..આ સીસ્ટમના મુખ્ય “ઓરગન” (ORAGAN ) કહેવાય. ….એક “ઓવરી”ને અંદરથી નિહાળીએ તો ત્યાં “ઈંડા” (EGG ) ઓ જુદા જુદા સ્ટેજમાં હોય છે …પ્રથમ સ્ટેજ યાને “પ્રામોડીયલ ફોલીક્લ્સ” (PRIMODIAL FOLLICLES ) …એક ફોલીકલ હોર્મોનસની અસરે બદલાય છે….અને મોટું થઈ બહારના “સરફેઈસ”(SURFACE )  નજીક આવી ઓવરીની બહાર જાય છે…અને એ નજીક આવેલી “ફેલોપીયન ટ્યુબ”ના “ઓપનીંગ” તરફ જઈ “યુટરસ ” માં પ્રવેશ કરી શકે છે …આ પણ પ્રભુએ કરેલી વ્યવસ્થા જ છે !..જો, પ્રવેશ કરેલા ઈંડાને પુરૂષના “સ્પરમાટોઝોઆ” સાથે મિલન ના થાય તો  એ ઈંડુ સ્ત્રીના માસીકના લોહી સાથે શરીર બહાર આવે….જ્યાંથી ઈંડુ નિકળ્યું હોય ત્યાં થતા ફેરફારો કારણે એ “કોરપસ લ્યુટીઅમ”( COPUS LUETIUM રૂપે બની એની અસર કરે ….આ થતા ફેરફારો “સેક્સ હોર્મોન્સ” (SEX HORMONES ) ના આધારે શક્ય છે…એની વિગતો બીજી પોસ્ટરૂપે હશે !
 
(૩) “યુટરસ” (UTERUS ) યાને ગર્ભસ્થાન.
 
નારીના દેહના પેટના નીચેના ભાગમાં અંદરમાં વચ્ચે જે ઓરગન છે તેનુ નામ છે “યુટરસ” (UTERUS ) …એને નિહાળો !
વચ્ચેનો મોટો ભાગ એટલે એની “બોડી ” (BODY ) અને એની અંદરના ભાગમાં જગ્યા એ તેને “યુટેરાઈન કેવીટી” (UTERINE CAVITY ) કહેવાય….જેની અંદરનું “કવરીન્ગ” (COVERING )ને “એન્ડોમેટઈઅમ”  (ENDOMERIUM ) કહેવાય છે…..બહારનો ભાગ જેનાથી બનેલું છે તેને “માયોમેટ્રીઅમ” (MYOMETRIUM ) કહેવાય છે….હવે તમે સાઈડમાં નિહાળો તો બન્ને બાજુ એક એક ટ્યુબ (TUBE ) છે જેનું નામ છે “ફેલોપીયન ટ્યુબ” (FALLOPIAN TUBE ) જેની અંતે કાણું યાને “ઓપનીન્ગ” (OPENING ) છે, જે દ્વારા ઓવરીમાંથી છુટું પડેલું ઓવમ (OVUM ) પ્રવેશ કરી શકે છે.
હવે, તમે મુખ્ય બોડીના નીચેના સાંકડા ભાગને નિહાળો….એનું નામ છે “સરવીક્ષ” ( ) જનું ઓપનીંગ છે ‘વેજાઈનલ કેનાલ” ( ) માં …આથી, આ કેનાલ દ્વારા પુરૂષના “સ્પર્માટોઝોઆ” ( ) યુટરસમાં પ્રવેશ કરી સ્ત્રીના ઈંડાને મળી શકે છે !
જ્યારે આ ઈંડાનું સ્પર્મ સાથે મિલન થાય તો જ “ગર્ભ” (EMBRYO ) બની શકે..નહી તો આ આ ઈંડુ અંદરના “એન્ડોમેટ્રીઅમ” (ENDOMETRUM ) સાથે  માસીક કે “મેનસ્ટ્રુઅલ બ્લીડીંગ” (MENSTRUAL BLEEDING ) રૂપે શરીર બહાર જાય….આ બધા સાથે “હોરમોન્સ” (HORMONES ) ની અસ્રર હોય છે …જે વિષે વર્ણન બીજી પોસ્ટરૂપે હશે !
 
(૩) “વલ્વા” અને “વેજાયનલ કેનાલ” (VULVA & VAGINAL CANAL )
 
નારીના દેહના પેટની નીચે જે બહારથી નજરે આવે તેને “વલ્વા” ( ) કહેવામાં આવે…એના ફોલ્ડ્સને “લેબીયા” (LABIA ) કહેવાય છે…અને એની અંદરના ઉપરના ભાગમાં સેન્સીટીવ પાર્ટ છે તેને “ક્લાઈટોરીસ” (CLITORIS ) નામ છે અને નજીકમાં “ઉરેથ્રલ ઓપનીંગ” (URETHRAL OPENING ) છે , અને નીચેના ભાગમાં છે “વેજાઈનલ ઓપનીંગ ” (VAGINAL OPENING ) …જે થકી “વેજાઈનલ કેનાલ” (VAGINAL CANAL ) “યુટરાઈન સરવીક્ષ” તરફ લઈ જાય.
 
 (B ) પુરૂષ (MALE ) રૂપી માનવ દેહ
 
હવે ફરી ડયાગ્રામ્સ નિહાળીએ !
પુરૂષ દેહના ” રીપ્રોડક્ટસન” (REPRODUCTION ) લગતા ભાગો છે >>>>
 
(૧) “ટેસ્ટીકલ્સ ” (TESTICLES ) અને એની સાથે જોડાયેલી “ડક્ટલ સીસ્ટમ” (DUCTAL SYSTEM )
(૨)  પેનાઈલ એપેન્ડેઈજ (PENILE APPENDAGE )
(૩) “પ્રોસ્ટ્રેટ ગ્લાન્ડ ” (PROSTATE GLAND )
 
ચાલો હવે આપણે આ બધા ભાગોનું વર્ણન કરીએ !
 
(૧)  “ટેસ્ટીકલ્સ” (TESTICLES ) અને સાથેની “ડક્ટ” (DUCT ) સીસ્ટમ.
 
પુરૂષના દેહને નિહાળતા  દેહના મુખ્ય ભાગમાંથી વચ્ચે વચ્ચે છે “સ્કોટ્રલ સેક ” (SCROTAL SAC ) ..અને જેમાં છે બે “ટેસટીસ” (TESTIS )
હવે એનો અકાર છે ગોળ…અહી પુરૂષના જીન્સ (GENES ) તત્વો “સ્પરમાટોઝોઆ” (SPERMATOZOA ) બને છે..અહીના બનેલા “ટેસ્ટોસ્ટેરોન હોર્મોન્સ” (TESTESTERONE ) માનવીને એનું “પુરૂષપણું” આપે છે …આથી, જે પ્રમાણે  નારીમા ઑવારીસનું મહત્વ તે પ્રમાણે પુરૂષમાં “ટેસ્ટકલ્સ” (TESTCLES ) નું મહત્વ ! દરેક ટેસ્ટીકલના અંદરના ભાગમાં જે સેલ્સ (CELLS ) છે તે સર્માટાઝોઆ બનાવે અને એ ઉપરના ભાગમા “એપીડીડિમસ” (EPIDIDYMIS ) છે ત્યાં એનો સંગ્રહ થાય અને ત્યાર બાદ, “વાસ ડેફેરેન્સ” (VAS DEFERENCE ) નામના ડક્ટ દ્વારા પેટના અંદરના ભાગે ઉપર જાય…એ “યુરીનરી બ્લડર (URINARY BLADDER ) ની પાછળથી પસાર થઈ “સેમીનલ વેસાઈકલ”(SEMINAL VESICLES ) ની રસનળી સાથે “ઈજેક્યુલેટરરી ડક્ટ” (EJECULATORY DUCT ) બની “પ્રોસ્ટ્રેટ ગ્લાન્ડ” (PROSTATE GLAND ) માંથી પસાર થઈ “ઉરેથ્રા” (YRETHRA ) ને મળે.
 
(૨) “પીનાઈલ એપેન્ડેજ” (PENILE APPENDAGE )
 
આ સાથે લોહીનું ભ્રમણ ઓછું વધતું થતા એમાં આવેલા “ઈરેક્ટાઈલ ટીસ્યુ” (ERECTILE TISSUE ) ના કારણે સાઈઝમાં ફેરફારો શક્ય હોય છે ..એના “પીનાઈલ ઓપનીંગ”(PENILE OPENING ) દ્વારા પેશાબ બહાર આવે..પણ જ્યારે “સ્પર્માટીક ફ્લુઈડ” (SPERMATIC FLUID ) વહે ત્યારે પેશાબ ના વહી શકે એવી વ્યવસ્થા પ્રભુએ કરી છે
 
(૩) “પ્રોસ્ટેટ ગ્લાન્ડ” (PRASTATE GLAND )
 
આ ગ્લાન્ડ પેટના નીચેના ભાગમાં છે ..જરા ડાયાગ્રામ નિહાળશો તો ખ્યાલ આવશે !
એના ભાગો તે એના “લોબ્સ” (LOBES ) કહેવાય…અને બે વચ્ચેથી “યુરેથ્રા” (URETHRA ) પસાર થાય ત્યારે એનો રસ “સ્પ્રમાટીક ફ્લુઈડ” (SPERMATIC FLUID ) ની સાથે ભળી શકે…આ અગત્યનું છે કારણ કે તો જ એમાં વહેતા “સ્પ્રમાટૉઝોઆ ” જીવતા અને ઉપયોગી હોય શકે !…આ કાર્ય નાનું છે પણ અગત્યનું છે !
 

અંતે મારે કહેવું છે કે…>>>>>>>>>>

માવન દેહ વિષે તમે જે જાણ્યું તે આધારીત તમે નારી તેમજ પુરૂષને વધુ સમજી શકશો….આવી સમજ માનવીને “આદર ભાવ” આપે છે …મારી તો એ જ આશા કે આ પોસ્ટ ભલે એક “ઝલક” રૂપે છે, અને નાની નાની વિગતો નથી છતાં તમોને ગમી હશે !….આ પોસ્ટ દ્વારા તમોને પ્રભુની અદભુત રચનાનો ખ્યાલ આવશે અને તમે પ્રભુનો પાડ માનવા અચકાશો નહી !….આ તો ફક્ત માનવ “વંશવેલા શક્તિ”ની વાત….આ પછી, તો નારી- તત્વ  અને પુરૂષ-તત્વનું મિલન, અને એક “એમ્બ્રીયો”(EMBRYO ) માંથી માનવ બાળની કહાણી તો એક બીજી અદભુત વાત !

તમે આ પોસ્ટ વાંચી “બે શબ્દો” જરૂર લખશો !

 

ડો. ચંદ્રવદન મિસ્ત્રી

 
 
HUMAN  REPRODUCTIVE SYSTEM 
 
The Female & the MALE Human Bodies are different. Therefore, the Anatomical descriptions are descibed separately.
  
FEMALE
  
The System is made up of>>>
(1) MAMMARY GLANDS
(2) 2 OVARIES
(3)UTERUS
(4) VULVA & VAGINAL CANAL & Related Parts
  
MALE
  
The System consists of>>>
(1) 2 TESTICLES in the SCROTAL SAC
(2) VAS DEFERENCE & EJACTULATORY DUCTAL System
(3) PENLIE APPENDAGE
(4) PROSTATE
 
The Female & the Male Systems are under complex Hormonal infuences….More details are in the Gujarati Section of this Post, and more details will be in a New Post on Endocrinology.
The Creator has made the System so well that ..the OVUM ( Female Gene Carrrier) can be shed out of the OVARY and can enter the UTERUS and can meet the SPERMATOZOA ( Male Gene Carrier ) which is delivered to the Uterus via the the CERVICAL OPENING.
It is the UNION of these 2 Elements that results into the HUMAN EMBRYO which is the starting point for the Developement of a HUMAN BEING…And if that happens, the additional triggers prepare the Uterus to give the Fertile ground for the GROWTH ….and also stimulates the Mammary Glands to be ready for the MILK needed for the NEWBORN Child.
IF FERTILIZATION of the Ovum does not occur, then it has way to shed the inner Uterine Micosa as the MENSRUAL BLEEDING   and then get ready for another Cycle.
 
I hope you have ENJOYED reading this Post !
 
DR. CHANDRAVADAN MISTRY

Entry filed under: તંદુરસ્તિ/હેલ્થ..Health.

માનવ તંદુરસ્તી(૧૪) “કિડની અને યુરીનરી ટ્રેક” માવવ તંદુરસ્તી(૧૬)…એન્ડોક્રીન સીસ્ટમ.

17 ટિપ્પણીઓ Add your own

 • 1. Ramesh Patel  |  સપ્ટેમ્બર 5, 2010 પર 3:56 એ એમ (am)

  આ શરીરની રચના અદભૂત છે. વિસ્મયતાનો ખજાનો છે.આ જીવનની શરૂઆત ,સંવર્ધન અને
  આ દૈવી આયખું એ પરમ શક્તિની અપાર કરુણાનું નઝરાણું છે. આપની આ પોષ્ટથી
  શરીર શાસ્ત્રનાં દર્શન થયાં.અભિનંદન.
  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  જવાબ આપો
 • 2. જયેશ પરીખ  |  સપ્ટેમ્બર 5, 2010 પર 6:02 એ એમ (am)

  શ્રી ચંદ્રવદનભાઈ,

  મઝા આવી ગઈ.

  આ તો ગ્યાન ગંગોત્રીમાં માહિતીરુપી સ્નાનની ડૂબકીનું સૌભાગ્ય.

  શરીર વિગ્યાનનો આવો અલભ્ય લ્હાવો આપવાની આપની સેવા સર્વોત્તમ કહેવાય.

  આવી રસ સભર સામગ્રીનો રસાસ્વાદ કરાવતા રહેશો તો આનંદ થશે.

  જયેશ
  ભરુચ

  જવાબ આપો
 • 3. Harnish Jani  |  સપ્ટેમ્બર 5, 2010 પર 1:12 પી એમ(pm)

  ચાલો,અત્યાર સુધી પ્રેકટીકલ કરતા હતા- હવે થિયરી જાણી- થિયરી વાંચતાં હોત તો પ્રેકટીસનો ટાઇમ જ ન મળ્યો હોત.

  જવાબ આપો
 • 4. અક્ષયપાત્ર/Axaypatra  |  સપ્ટેમ્બર 6, 2010 પર 12:13 એ એમ (am)

  માહિતીસભર ઉપયોગી લેખ !

  જવાબ આપો
 • 5. pragnaju  |  સપ્ટેમ્બર 6, 2010 પર 3:10 એ એમ (am)

  માહિતીસભર લેખ …પ્રોસ્ટેટ અંગે રસપ્રદ માહિતી.
  વેલેન્ટાઈન ડેના કાર્ડનો હાર્ટનું ચિત્ર જોઈ અમારો દોહીત્ર કહે અમારા ભણવામાં જે હાર્ટ આવે છે તે આવું નથી કહી તે વિજ્ઞાનનું પુસ્તક આપી ગયો.તેની વાત સાચી હતી.તો પછી આવા આકારનો કોઈ અવયવ હશે તો ખરો જ !લાયબ્રેરીમાંથી એનેટોમીના પુસ્તકમા તપાસ કરી તો તેવો આકારનો અવયવ પ્રોસ્ટેટ.પુરુષ જી સ્પોટ! આ રીતે બોટમ ઓફ હાર્ટમાંથી વીશ કરી આ ચિત્ર મૂકીએ તે ઠીક નથી.
  —————–
  મારા પતિ સાથે મારે તબીબી તપાસ માટે જવાનું થયું.અમારા પ્રા કે ફીઝીશિયનએ અમારા લોહીના નમૂના લીધા.રીપોર્ટ આવ્યા ત્યારે મારા રીપોર્ટમા પી.એસ.એનો રીપોર્ટ આવ્યો.મેં સર્ચ કરી તો આવો એહવાલ આવ્યો.
  Women with breast cancer demonstrated a favorable prognosis when PSA was present in tumor cystol, i.e. PSA-positive tumors showed improved disease-free and overall survival over women with PSA-negative tumors. It has been reported also that PSA levels in nipple aspirate were inversely correlated with breast cancer risk.
  ગભરાઈ મેમોગ્રામ પડાવ્યો તો એકદમ નોરમલ આવ્યો.
  અમારા પ્રા કે ફી.નો ફોન આવ્યો કે અમારા લોહીના નમુના બદલાઈ ગયા છે કે તેની સાથે ખોટા ઓર્ડર ફોર્મ મોકલાયા છે!
  એટલામા મને એક ફાયદો થયો કે ‘પ્રોસ્ટેટ’ અંગે જાણકારી મળી.પણ પછી તેનો સારો અભ્યાસ થઈ ગયો.પ્રોસ્ટેટ કેન્સરના નિદાન, સારવાર અંગે સમજ અને જાગૃતિ લાવવી જરૂરી છે.
  પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનું જોખમ –
  ૧ દર ૧૦ પુરુષે એકને પ્રોસ્ટેટનું કેન્સર તેમની જિંદગી દરમિયાન થતું હોય છે.
  ૨ જે પુરુષના પિતા અથવા ભાઈને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર થયેલ હોય તેમને આ કેન્સરની શકયતા વધારે છે.
  ૩લગભગ ૮૦ વર્ષની ઉમરે ૩૦થી ૫૦ ટકા પુરુષોને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર જોવા મળે છે.
  ૪ ખોરાકમાં વધારે પ્રમાણમાં ચરબીવાળી ડેરીની પેદાશ અને લાલમીટનો ઉપયોગ કરનારને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર થવાની શકયતા વધારે છે
  ૫નિષ્ણાતોના અભ્યાસનો આ અહેવાલ કેન્સર એપિડેમોલોજીના જર્નલમાં પ્રગટ કરવામાં આવ્યો હતો.યુનિર્વિસટી ઓફ વોશિંગ્ટનની સ્કૂલ ઓફ મેડિસિનના નિષ્ણાતોએ આ અભ્યાસ કર્યો હતો. અભ્યાસ કરનાર ટુકડીના વડા પ્રોફેસર જોનાથન રાઈટે જણાવ્યું હતું કે આ તારણો મેળવીને અમને પણ આરંભમાં આશ્ચર્ય થયું હતું. પરંતુ અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે માથાના વાળ નાની વયે ગુમાવનાર પુરુષોને પ્રોસ્ટેટ કેન્સર થવાનું જોખમ ૨૯થી ૪૫ ટકા ઓછું થઈ જાય છે.
  ૧ લોહીમાં પી એસ એનું વધારે પ્રમાણ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની શકયતા બતાવે છે. એ પ્રોસ્ટેટના નોર્મલ અને કેન્સરજન્ય કોષોમાંથી બનતું પ્રોટીન છે. જેમ પ્રોસ્ટેટમાં કેન્સરના કોષો વધતા જાય તેમ નું લેવલ શરીરમાં વધતું જાય છે. છતાં પણ ઘણા પુરુષોમાં પ્રોસ્ટેટની સાદી મોટી ગાંઠ અથવા પ્રોસ્ટેટના ચેપને કારણે પણ નું લેવલ વધેલું જોવા મળે છે.
  ૨આપના ડોકટર આ તપાસ માત્ર ૧૦ સેકન્ડમાં કરી આપશે અને પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિમાં કોઈ કેન્સરનાં ચિહ્નો હોય તો બતાવશે.
  ૩ટ્રાન્સરેકટલ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ તરંગો દ્વારા ડોકટર પ્રોસ્ટેટમાં થયેલા કદ, આકારમાં ફેરફાર અને કેન્સરનાં ચિહ્નો જાણી શકે છે.જો ઉપરના ત્રણે ટેસ્ટમાં કેન્સરની શકયતા હશે તો આપના યુરોલોજિસ્ટ પ્રોસ્ટેટ બાયોપ્સીની સલાહ આપશે, જે માત્ર ૧૫ મિનિટમાં બેભાન કર્યા વગર થઈ શકે છે.
  સ્ટેમ સેલ્સ શરીરના કોઇપણ ભાગના અન્ય કોષોમાં પણ વિકસી શકે છે અને આ બાબત રોગો અને ઇજાઓની નવીન પ્રકારે સારવાર કરવાની શોધના દરવાજા ઉઘાડી દીધા છે. c-Myb જીનમાં ડીએનએમાં આવતા પરિવર્તન એ આ અભ્યાસની સૌથી મોટી સફળતા હતી અને આ પરિવર્તન વિવિધ પ્રકારના કેન્સર માટે જવાબદાર હોવાનું અગાઉ જાણવા મળ્યું હતું.
  ટ્યુમરની વૃઘ્ધિ અને મેટાબોલિઝમના નિંયંત્રણને લગતાં અનેક જનીનો પર અખરોટની અસર લાભકારી હોવાનું સંશોધકોએ જણાવ્યું છે. કેલિફોર્નિયામાં આલ્બેની ખાતે યુએસ ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફ એગ્રિકલ્ચર વેસ્ટર્ન રીજીયોનલ રીસર્ચ સેન્ટર અને યુએસ ડેવિસ કેન્સર સેન્ટરના સંશોધકોએ અભ્યાસના તારણોની જાહેરાત કરી હતી.
  અમેરિકાની સરકારે વિશ્વની પ્રથમ કેન્સર વેકસીનને લીલીઝંડી આપી દીધી છે. આ વેકસીનથી પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની સારવાર શક્ય બનશે.
  જર્મનીના યુરોલોજીસ્ટ ડૉ. સ્ટીફન થ્રુ ઓફ મુનીય કે જેઓ રોબોટિક હાઈફુના નિષ્ણાત છે. જેઓએ રોબોટિક હાઈફુ એબલેથર્મ હાઈ ઈનટેનસટિી ફોકસ અલ્ટ્રા સાઉન્ડ ઈકવીપમેન્ટ વસાવ્યું છે.
  જેઓના સંપર્કમાં હોસ્પિટલના ડૉકટરો આવ્યા હતા અને રોબોટિક મશીન દ્વારા પ્રોસ્ટેટ કેન્સરની સારવાર કરવી ખુબજ સરળ છે. તેવું માલુમ પડયું હતું
  પ્રોસ્ટેટ કેન્સર ૩૫૦ ગ્રામ કાળી દ્રાક્ષ અને ૨૦૦ ગ્રામ શેકેલી મગફળી દરરોજ ખાવાથી પ્રોસ્ટેટ કેન્સરમાં લાભ થાય છે. દ્રાક્ષમાં એન્ટી ઑક્સીડન્ટ અને મગફળીમાં પ્રોટીન સારા પ્રમાણમાં હોય છે, આથી થયેલા કેન્સરની અસર ઓછી થઈ જાય છે કે આગળ વધતું અટકી જાય છે.
  આયુર્વેદના ખૂબ જાણીતા અૌષધો ,શિલાજિત,બંગભસ્મ,રસાયન ચૂર્ણ,ચંદ્રપ્રભાવટી,ગોક્ષુરાદિ ગુગળ વગેરે પણ પ્રોસ્ટેટગ્રંથિના સોજા પર ત્વરિત પરિણામ આપતા જણાયા છે.

  જવાબ આપો
 • 6. Ullas Oza  |  સપ્ટેમ્બર 6, 2010 પર 9:50 એ એમ (am)

  પ્રિય ચંદ્રવદનભાઈ,
  આપના લેખો અગત્યની માહિતી આપે છે.
  તેના પ્રતિભાવોમાંથી પણ ઘણુ જાણવાનુ મળે છે.
  આભાર અને શુભકામના.

  જવાબ આપો
 • 7. pravina  |  સપ્ટેમ્બર 6, 2010 પર 7:13 પી એમ(pm)

  Human Body is amazing. The way you explain is interesting.
  God and Nature , just awesome.
  thanks

  જવાબ આપો
 • 8. himanshupatel555  |  સપ્ટેમ્બર 7, 2010 પર 2:01 એ એમ (am)

  આ શરીરનું રહ્સ્ય છ્તું થઈ ગયું !!!

  જવાબ આપો
 • 9. chandravadan  |  સપ્ટેમ્બર 7, 2010 પર 4:40 પી એમ(pm)

  This is an EMAIL RESPONSE from VASANTBHAI of UK>>>>

  RE: NEW HEALTH POST….REPRODUCTIVE SYSTEMMonday, September 6, 2010 6:29 AMFrom: “Vasant Mistry” >View contact detailsTo: “Doctor Chandravadan >
  નમસ્તે ચંદ્રવદનભાઈ
  આપે મોકલાવેલ તંદુરસ્તી અને વાન્સવાલી વાચી .આપે સરસ રીતે રજૂઆત કરી છે. તેમાંથી જાણવાનું માંલુછે.
  તાન્દુરસથી અને સરીર અને ખોરાક ની માહિતી ગણી ઉપીઓગી છે.
  આપ સવે ની કુશળતા માટે પ્રાથના.
  નિર્મલા અને વસંત

  જવાબ આપો
 • 10. sapana  |  સપ્ટેમ્બર 7, 2010 પર 7:43 પી એમ(pm)

  ચન્દ્રવદનભાઈ માહિતી માટે આભાર! સરસ લેખ છે ઊપયોગી..આભાર બુક માટે પણ..
  સપના

  જવાબ આપો
 • 11. Dilip Gajjar  |  સપ્ટેમ્બર 8, 2010 પર 9:02 એ એમ (am)

  Khub j useful post and information for each human being..must know..Thanks for posting this..લો ત્યારે આવી ગયો આપના બ્લોગ પર માહિત વાંચી પ્રજનન તંત્રની ની ..મજા આવી ગઈ

  જવાબ આપો
 • 12. Piyuni no pamrat ( પિયુની નો પમરાટ )  |  સપ્ટેમ્બર 10, 2010 પર 11:50 એ એમ (am)

  Nice…. You are really doing a great job……. very very useful for a layman…..

  વ્હાલસોયું નિમંત્રણ ….જરૂર થી આવશો …… આપ ખુદ નેજ પામશો ……
  http://piyuninopamrat.wordpress.com/2010/09/10/%E0%AA%B5%E0%AB%8D%E0%AA%B9%E0%AA%BE%E0%AA%B2%E0%AA%B8%E0%AB%8B%E0%AA%AF%E0%AB%81%E0%AA%82-%E0%AA%A8%E0%AA%BF%E0%AA%AE%E0%AA%82%E0%AA%A4%E0%AB%8D%E0%AA%B0%E0%AA%A3-%E2%80%A6-%E0%AA%9C%E0%AA%B0/

  જવાબ આપો
 • 13. પટેલ પોપટભાઈ  |  સપ્ટેમ્બર 14, 2010 પર 7:02 એ એમ (am)

  મા. શ્રી ચન્દ્રવદનભાઈ

  …”રીપ્રોડક્ટીવ સીસ્ટમ” યાને વંશવેલા શક્તિ, પ્રભુની અદભુત રચના, “વંશવેલા શક્તિ”ની વાત નારી- તત્વ અને પુરૂષ-તત્વનું મિલન,માનવ બાળની કહાણી.

  આ લેખમાં તમે પ્રજનન-પોષણની કુદરતી ક્રિયા-પ્રક્રિયાની સાથે સ્તનના અને પ્રોસ્ટેટ્ના રોગ માટે પણ સરસ સમજાવ્યું. આ લેખ પણ વા્ચકો માટે ખૂબજ ઉપ્યોગી છે-રહેશે.

  તમારા લેખના સમર્થનના પ્રતિભાવ રૂપે પ.પૂ. પ્રજ્ઞ્નાજુબહેનના લેખમાં આ પ્રકારના રોગના લક્ષણો કારણો,સારી એવી, એને લગતી ઉપયોગી વાતો સમજાવી . બીજા બધાના પ્રતિભાવો પણ વાંચ્યા.

  આપણે પરમ-પરમાત્મા (શ્રી કૃષ્ણના-ડિવાઇન મધર ) ના “અંશ “છીએ જ તો વંશવૃધ્ધી સમયે આપણો ” અંશ ” “(“સ્પર્માટીક ફ્લુઈડ” (SPERMATIC FLUID ) “સાત્વિક વિચાર વાળો હોય તો !!!!!

  ” વંશવૃધ્ધી ” દરેક પ્રાણી-મનુષ્યની પ્રાકૃતિક ફરજ છે, આ સમજવાની વાત છે. આપણા હિંદુ શાસ્ત્રોમાં સોળ ( કે વધારે ) સંસ્કારની વિધિ-ક્રિયા બતાવી છે. એમા પ્રજનન-વંશવૃધ્ધી આ વિધિ પણ એક સંસ્કાર છે.

  મોજશોખ કરતાં વંશવૃધ્ધી થઇ જાય છે, કે કુદરતના કાર્યમા આપણી ફરજ અદા કરવા ” ઈચ્છા પુર્વક “આપણે ‘કામ’ કરીએ છીએ. એ “કર્મના” આધાર ઉપર આપણા બાળકો આપણા પાછલા દિવસોમાં આપણને બચપન કે વૃધ્ધાશ્રમ આપતાં હોય છે.

  ઉપરવાળાની દેણ સમજીએ તો……..મારા કેટલાક ( ગણ્યા-ગાઠ્યા ) મિત્રો ફરિયાદ કરતા હોય છે ” જુઓને છોકરાંઓને મોટાં કર્યાં, ભણાવ્યા પરણાવ્યા, હવે કોઈ અમારું સાંભળતું નથી.” કેટલાક ઘરડાઘરમાં મૂકી પણ આવ્યા છે ( આ લખું છું પણ ખૂબજ શરમપૂર્વક ). ત્યારે હું વિચારું બાળકો પેદા કરવા પાછળની ઈચ્છા, પ્રેમપૂર્વક- સંસ્કારપૂર્વક ઉછેર બીજી ઘણી બાબતો જાણે અજાણે કામ કરતી હોય છે.

  ચકલીનું બચ્ચું ઈંડાંમાથી પેદા થાય, પાંખ આવે ને ઉડતું થાય ત્યાં સુંધી માતા (ચકલી) બહારથી દાણો લાવી મોંમાં મૂકે. મનુષ્ય માટે વિશેષ ફરજો સમય-સંજોગો અને સ્થળ મુજબ, પ્રજનનથી માંડી યોગ્ય અને સંપૂર્ણ ઉછેર સુધી રહે છે.

  પ્રતિભાવ આપતાં ખાસ્સુ મોડું થયુ. ત્રણ વાર લેખ વાંચ્યો – વિચાર્યું. અભદ્ર શબ્દો કે ભાષા વાપરી હોય તો મારું અજ્ઞાન સમજવું.

  જવાબ આપો
 • 14. Bina  |  સપ્ટેમ્બર 14, 2010 પર 8:55 પી એમ(pm)

  Very useful information for all of us. Thanks Chandravadanbhai.

  જવાબ આપો
 • 15. pragnaju  |  સપ્ટેમ્બર 14, 2010 પર 9:37 પી એમ(pm)

  “હું વિચારું બાળકો પેદા કરવા પાછળની ઈચ્છા, પ્રેમપૂર્વક- સંસ્કારપૂર્વક ઉછેર બીજી ઘણી બાબતો જાણે અજાણે કામ કરતી હોય છે.”
  The Seed
  A successful business man was growing old and
  knew it was time to choose a successor to take over the business.
  Instead of choosing one of his Directors or his children,
  he decided to do something different. He called all the young
  executives in his company together.
  He said, “It is time for me to step down and choose the next CEO.
  I have decided to choose one of you. “The young executives were Shocked, but the boss continued. “I am going to give each one of you a SEED today – one very special SEED. I want you to plant the seed, water it, and come back here one year from today with what you have grown from the seed I have given you. I will then judge the plants that you bring, and the one I choose will be the next CEO.”

  One man, named Jim, was there that day and he, like the others,received a seed. He went home and excitedly, told his wife the story. She helped him get a pot, soil and compost and he planted the seed. Everyday, he would water it and watch to see if it had grown. After about three weeks, some of the other executives began to talk about their seeds and the plants that were beginning to grow.
  Jim kept checking his seed, but nothing ever grew.
  Three weeks, four weeks, five weeks went by, still nothing.
  By now, others were talking about their plants, but Jim didn’t have a plant and he felt like a failure..
  Six months went by — still nothing in Jim’s pot. He just knew he
  had killed his seed. Everyone else had trees and tall plants, but
  he had nothing. Jim didn’t say anything to his colleagues, however.
  He just kept watering and fertilizing the soil – He so wanted the
  seed to grow.
  A year finally went by and all the young executives of the company brought their plants to the CEO for inspection.
  Jim told his wife that he wasn’t going to take an empty pot.
  But she asked him to be honest about what happened. Jim felt sick to his stomach, it was going to be the most embarrassing moment of his life, but he knew his wife was right. He took his empty pot to the board room. When Jim arrived, he was amazed at the variety of plants grown by the other executives. They were beautiful —
  in all shapes and sizes. Jim put his empty pot on the floor and
  many of his colleagues laughed, a few felt sorry for him!
  When the CEO arrived, he surveyed the room and greeted his young executives.
  Jim just tried to hide in the back. “My, what great plants, trees,
  and flowers you have grown,” said the CEO. “Today one of you will be appointed the next CEO!”
  All of a sudden, the CEO spotted Jim at the back of the room with his empty pot. He ordered the Financial Director to bring him to the front. Jim was terrified. He thought, “The CEO knows I’m a failure! Maybe he will have me fired!”
  When Jim got to the front, the CEO asked him what had happened to his seed – Jim told him the story.
  The CEO asked everyone to sit down except Jim. He looked at Jim,and then announced to the young executives, “Behold your next Chief Executive Officer!
  His name is Jim!” Jim couldn’t believe it. Jim couldn’t even grow
  his seed.”How could he be the new CEO?” the others said.
  Then the CEO said, “One year ago today, I gave everyone in this room a seed. I told you to take the seed, plant it, water it,
  and bring it back to me today. But I gave you all boiled seeds;
  they were dead – it was not possible for them to grow.
  All of you, except Jim, have brought me trees and plants and
  flowers. When you found that the seed would not grow, you
  substituted another seed for the one I gave you. Jim was the
  only one with the courage and honesty to bring me a pot with
  my seed in it. Therefore, he is the one who will be the new
  Chief Executive Officer!”

  * If you plant honesty, you will reap trust

  * If you plant goodness, you will reap friends

  * If you plant humility, you will reap greatness

  * If you plant perseverance, you will reap contentment

  * If you plant consideration, you will reap perspective

  * If you plant hard work, you will reap success

  * If you plant forgiveness, you will reap reconciliation

  * If you plant faith in God , you will reap a harvest

  So, be careful what you plant now;
  it will determine what you will reap later.

  “Whatever You Give To Life, Life Gives You Back”

  જવાબ આપો
 • 16. અક્ષયપાત્ર/Axaypatra  |  સપ્ટેમ્બર 15, 2010 પર 1:23 પી એમ(pm)

  good info thank you.

  જવાબ આપો
 • 17. pragnaju  |  સપ્ટેમ્બર 19, 2010 પર 9:14 પી એમ(pm)

  1 “મેમરી ગ્લાન્ડ્સ” સ્તન વિષે વિગતે…
  આદિ શંકરાચાર્યને મોહમા સૌથી વધુ મોહક સ્તન લાગ્યા .
  અને મોહનાશ માટે રચ્યું
  નારીસ્તનભર નાભીદેશં દૃષ્ટ્વા માગામોહાવેશમ્ |
  એતન્માંસાવસાદિ વિકારં મનસિ વિચિન્તય વારં વારમ્ ||
  ભજ ગોવિન્દમ્ ||
  નારીના વિકસેલા સ્તન, અને નાભિપ્રદેશ જોઈ મોહના આવેશમાં ન પડ.
  એ તો માંસ અને ચરબીનો વિકાર માત્ર છે એમ મનમાં વારંવાર વિચાર કર.
  ગોવિન્દને ભજ… ગોવિન્દને ભજ….
  ………………………………………..
  પ્રાર્થનામા પણ સહજરીતે ઉલ્લેખ થાય
  આપણી સૌની પ્રાતઃસ્મરણીય મા જેને
  ‘સમુદ્ર વસને દેવી, પર્વત સ્તનમંડલે;
  વિષ્ણુપત્ની નમસ્તુભ્યં, પાદસ્પર્શં ક્ષમસ્વ મે’
  ………………………………………….
  આઘે ઊભાં તટધુમસ જેમાં દ્રુમો નીંદ સેવે,
  વચ્ચે સ્વપ્ને મૃદુ મલકતાં શાંત રેવા સુહાવે;
  ઊંચાંનીચાં સ્તનધડક શાં હાલતાં સુપ્ત વારિ,
  તેમાં મેળે તલ સમ પડે ઊપડે નાવ મ્હારી.
  ………………………. બ ક ઠા
  .વામકુક્ષી તારા માથા નીચે
  છાંયડાના પોટલામાં ભીંત પાસે
  નારંગીની પેશી જેવા સ્તન વચ્ચે ભીંસાઈ પડીરહી છે.
  અહીં મને પ્રાપ્ત
  બે હાથ બે પગ સપાટ સ્તન કાળા વાળ અને
  અંધકાર,…હિમાંશુ
  ……………………………………..
  એને બિન્દાસ મ્હેક મ્હેક ફૂટ્યાં છે ચારેગમ ટેકરીનાં સ્તન,
  લોચનમાં ડોકાતું એનું અમાસના તારલિયા આભ જેવું મન,સિતાંશુ
  તારી કમર અને તારા સ્તન,
  તારા સ્તનાગ્રના બેવડા જાબુંડી,
  હમણાં જ દૂર ઊડી ગયેલ
  તારી આંખોના ગોખલાઓ,
  ફળની પહોળી ફાડ સમું તારું મોં,
  પાબ્લો
  અમારે ચાર વર્ષ પહેલા ન્યુ. જર્સી અમારી ભાણેજ વહુની પ્રસુતિમા મદદે જવાનુ થયુ. બે પ્રીમેચ્યોર બાળકોને માટે હોસ્પી. માનું દૂધ કઢાવી નિયમિત લઈ જવાનું !ત્યારેઘણાને માના અમૃતપાન દૂધના મહત્વનો ખ્યાલ આવ્યો.આદિ શંકરાચાર્યના મોહ સ્વરુપ અને કવિઓની કલ્પના કરતા વાસ્તવિક સ્વરુપ…
  સ્તનદૂધની વાત તમારા બાળકને દૂધ પીવડાવવાની સૌથી સ્વસ્થ રીત છે સ્તનપાન કરાવવું. સ્તનનું દૂધ એક સંપૂર્ણ ખોરાક છે. તેમાં ઓછામાં ઓછા ૪00 પોષક તત્ત્વો છે. સ્તનપાન તમારા બાળકને બીમારીથી બચાવવામાં મદદ કરે છે. સ્તનપાન તમારા બાળકને પછીના જીવનમાં પણ તંદુરસ્ત રહેવામાં મદદ કરી શકે છે.
  સ્તનપાન તમારા માટે પણ સારું છે. તે અમુક પ્રકારના કેન્સરોથી તમારું રક્ષણ કરી શકે છે અને પછીના જીવનમાં તમને નબળા હાડકાં સામે રક્ષણ આપી શકે છે. અને સ્તનપાન તમને તમારા બાળક સાથે એક ખાસ બંધન બાંધવામાં મદદ કરશે.
  વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠનની ભલામણ છે કે તમે પ્રથમ છ મહિના દરમિયાન તમારા બાળકને ફક્ત સ્તનનું દૂધ જ પીવડાવો. તે એવી સલાહ પણ આપે છે કે તમારે તમારા બાળકને ઘટ્ટ ખોરાક આપવાનું શરૂ કર્યા બાદ પણ, પહેલા વર્ષના અંત સુધી સ્તનપાન કરાવવાનું ચાલુ રાખવું જોઈએ.
  તેની પ્રેરણાદાયક વાંચવામા આવેલી વાત.
  ટોની ઇબ્ડોન નામની મહિલા એટલુ બધુ દૂધ પેદા કરે છે કે હવે તેણે વધારાના દૂધને ઇન્ટરનેટ પર વેચવા કાઢ્યું છે. ઇબ્ડોનને આ વિચાર ત્યારે આવ્યો જ્યારે તેના મિત્રએ તેને કહ્યું કે તારા સ્તન એટલુ બધુ દૂધ પેદા કરે છે કે તુ તારી પોતાની ડેરી ખોલી શકે છે. જો કે તેના મિત્રએ તેને માત્ર મજાકમાં જ આ વાત કરી હતી પણ ઇબ્ડોનને આ વિચાર ગમી ગયો અને તેણે પોતાના સ્તનમાં વધારાના પેદા થતા દૂધને ઇન્ટરનેટ પર વેચવા કાઢ્યું.
  અત્યારે ગ્રાહકો ૨૩૭મી.લી. જેટલા દૂધને ખરીદવા માટે ૧૫ પાઉન્ડ જેટલી કિંમત ચૂકવે છે. આ મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે મે મારુ દૂધ વેચીને ઘણા પૈસા કમાયા છે. જ્યા સુધી મારા સ્તનમાં દૂધ ખાલી ન થઇ જાય ત્યાં સુધી હુ તેને વેચવા માંગુ છું. મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે તેણે બાળકને જન્મ આપ્યાં બાદ તેના સ્તનમાં એટલું બધું દૂધ સ્ફૂરતું હતું કે તેના કારણે તેના સ્તન એકદમ ભારે થઇ ગયા હતા અને તેને દુખાવો થતો હતો. ત્યારબાદ તેણે તેના સ્તનમાંથી પમ્પની મદદથી દૂધ કાઢીને ફ્રિજરમાં ભેગું કરવા માંડ્યુ.
  ઇબ્ડોનને એવુ લાગતું હતું કે તેના દૂધને ખરીદવા માટે માત્ર એવી મહિલાઓ આગળ આવશે જે પોતે તેમના બાળકોને ધવડાવી ન શકતી હોય. જો કે આ મહિલાને ત્યારે ખુબ જ આશ્વર્ય થયુ જ્યારે તેના દૂધને ખરીદવા માટે પુરુષો દ્વારા પણ ફોન આવવા લાગ્યાં. ઘણા પુરુષોએ એવુ જણાવ્યું હતું કે અમારે સારા સ્વાસ્થ્ય માટે સ્તનનું દૂધ પિવું છે.
  ઘણા સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું છે કે સ્તનનું દૂધ સારા સ્વાસ્થ્ય માટે ખુબ જ લાભદાયક છે અને તેનાથી કેન્સર અને ડાયબિટિસ જેવા રોગો મટાડી શકાય છે.
  મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી શક્ય હશે ત્યાં સુધી હુ મારા સ્તનનું દૂધ વેચવાનું ચાલુ રાખીશ. ઉપરાંત જો બીજુ બાળક આવશે અને વધારે દૂધ પેદા થશે તો પણ હુ મારુ દૂધ વેચીશ.
  ગઈ નેશનલ મેમોગ્રાફી દિને લખેલો લેખ
  વૈજ્ઞાનિક સ્તનના એક્સ-રેને ત્રિઆયામી સ્વરૂપમાં જોવા માટે નવી ટકનીક પર પ્રયોગ કરી રહ્યુ છે. તેમનુ લક્ષ્ય છે સ્તન કેંસરને રોકવા માટે શ્રેષ્ઠ રીત શોધી કાઢવાની.
  જે વિશેષ ગ્લાસનો ઉપયોગ વિકિરણ વૈજ્ઞાનિકો કરે છે તે એકમાત્ર વિશેષ ઉપાય નથી. માયો કિલનિક એક નવા પ્રકારના કેમરાનુ પરીક્ષણ કરી રહ્યુ છે જે એમઆરઆઈ પરીક્ષણોને મળનારી આકૃતિઓને પડકાર આપી શકે છે.
  બંને ટેકનીકો હાલ પરીક્ષણના હેઠળ છે, પરંતુ આ શોધ પર લોકોની નજર ખાસ કરીને એ માટે જમેલી છે, કારણકે આનુ લક્ષ્ય થોડુ ખાસ છે. અમેરિકામાં 50થી ઓછી આયુના અડધા અને 50થી વધુ આયૂની ત્રીજા ભાગની મહિલાઓના સ્તનોનુ ઘનત્વ વધુ છે.
  વધુ ઘનત્વવાળા સ્તનમાં વધતા ટ્યુમર વિશે જાણવુ મુશ્કેલ જ નહી પરંતુ એ પણ એક હકીકત છે કે વધુ ઘનત્વવાળી સ્ત્રીઓને સ્તન કેંસર થવાની શંકા પણ વધુ હોય છે.
  ફક્ત મેમોગ્રાફ દ્વારા જ આ અંગેની તપાસ કરી શકાય છે કે વસા ઉત્તકોની તપાસને માટે સ્તનનુ ઘનત્વ વધુ છે કે ઓછુ. જો કોઈ ડોક્ટર તમને ચેતાવણી આપે કે સ્તનનુ ઘનત્વ વધુ છે તો તાત્કાલિક સમયે કેંસરની વધુ સારી તપાસ કરવા માટે ડોક્ટરની પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી.
  મેમોગ્રાફ એવો એક્સ-રે પરીક્ષણ છે જે સામાન્ય સ્તન ઉત્ત્કોમાં ઘાટા બિન્દૂઓ અને છાયાઓની તપાસ કરે છે, જે ટ્યૂમર હોઈ શકે છે. 40 વર્ષની વય પછી નિયમિત રૂપે મેમોગ્રામ પરીક્ષણ કરાવવાથી સ્તન કેંસરના કારણે થનારો મૃત્યુદરને ઘટાડી શકાય છે, કારણકે તેમા શરૂઆતની અવસ્થામાં જ સ્તન કેંસરની જાણ થઈ જશે.
  આ અવસ્થામાં ટ્યુમરનો આકાર નાનો જ નથી હોતો, પરંતુ તેને ઠીક કરવો એ પણ તુલનાત્મક રીતે સરળ હોય છે.
  તથા એક પ્રેરણાદાયક વાત
  શ્રી પ્રજ્ઞાબહેન શાહ કેન્સર સામેનો જંગ જીતી ચૂકેલા મહારથી છે. કેન્સરને માત આપ્યા પછી પ્રજ્ઞાબહેને પોતાની વીતકકથાને સુંદર રીતે વ્યકત કરતું ‘કેન્સર મારો પરમ સખા’ નામે પુસ્તક લખ્યું છે.‘કેન્સર મારો પરમ સખા’ને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું વર્ષ ૨૦૦૪નું ભગિની નિવેદિતા પ્રથમ પારિતોષક પણ પ્રાપ્ત થયું છે.
  ઓગસ્ટ, ૧૯૯૮માં અડધી રાત્રે મને ડાબી છાતીમાં ખૂબ દુખાવો થયો. મેં હાથ મૂકી તે દુખાવાને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ દુખાવો કેમેય કરીને ઓછો ન થયો. એ વખતે ગાંઠ જેવો કઠણ ભાગ તો ઘણા સમયથી હતો એવું હું અનુભવતી હતી. તેથી આ કોઇ સામાન્ય દુખાવો નથી એવું લાગ્યું. નક્કી કંઇક જુદો જ દુખાવો હતો. પછી જાતભાતના સારા-ખોટા વિચારોની હારમાળા શરૂ થઇ. ઘ બિલકુલ ડી ગઇ. કપાળે પરસેવો બાજી ગયો.
  બીજા દિવસે મેમોગ્રાફી કરાવવાનું નક્કી કરી હોસ્પિટલે પહોંચી. ડોકટરે મેમોગ્રામ જોઇને તાત્કાલિક નીડલ બાયોપ્સી કરાવવાની સલાહ આપી.
  રિપોર્ટ જોઇને ડોકટરે ડાબી બ્રેસ્ટમાં કેન્સર થયાનું નિદાન કર્યું. જયારે નિદાન થયું ત્યારે થર્ડ એડવાન્સ સ્ટેજમાં કેન્સર હતું. ડોકટરે જયારે જાહેર કર્યું ત્યારે મારા દિલ દિમાગમાં શૂન્યાવકાશ છવાઇ ગયો હતો. કોઇ પણ પ્રકારની લાગણીઓ અનુભવતી નહોતી. હું જીવતી જાગતી માણસ મટીને નિર્જીવ પૂતળા જેવી બની ગઇ હતી.
  કેન્સર એટલે મૃત્યુ તે જાણતી હતી. મે મારા મૃત્યુઘંટને જોરજોરથી વાગતો સાંભળ્યો. મારી સાથે આવનારી બહેન તથા દેરાણી જયોતિ સાવ ભાંગી પડી હતી. એ વખતે એને જોઇને મને થયું કે જો હું ભાંગી પડીશ તો મારા ઘરના સભ્યોની હાલત કેવી થશે. તેઓ પણ કેવા ભાંગી પડશે! આ કપરા સમયમાં આખા પરિવારને કોણ સંભાળશે? એ વિચાર આવતાની સાથે નક્કર અને વરવી વાસ્તવિકતાનો સામનો હિંમતભેર સ્વસ્થતાપૂર્વક કરવાનો દૃઢ નિર્ધાર કર્યો. કેન્સર સામેની લડાઇને મેં ધર્મયુદ્ધ માની લીધું.
  ભારતીય સંસ્કૃતિના ઉરચ આદર્શ ધરાવતી રાજપૂતાણીની જેમ ‘કેન્સર’ નામના શત્રુ સામે જંગે ચઢી, નીડર બનીને છેક છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડાઇ લડવા માટે કટિબદ્ધ બની અને કેન્સરને પણ રસ્તો બતાડી દેવાનું કામ આદર્યું. ખરેખર આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં દર્દી જૉ પોતાની જાતને બરાબર સંભાળી લે તો પછી તેમાંથી બહાર નીકળવું સાવ સરળ બની રહે છે.
  કેન્સર માટેની અનિવાર્ય એવી કીમોથેરાપી, ઓપરેશન અને રેડિયેશન થેરપી અને અન્ય સારવાર ૯ મહિના સુધી મક્કમ મને કરાવી. ત્યાર બાદ કેન્સરમુકત બની શકી આ સારવાર દરમિયાન મોટે ભાગે વજન વધી જતું હોય છે. સારવાર પહેલાં મારું વજન ૫૮ કિલો હતું. તે સારવાર દરમિયાન ૭૨ કિલો સુધી પહોંચી ગયું. સારવાર પૂરી થયા બાદ યોગાસન, ખાવા-પીવા પર કંટ્રોલ અને ચાલવું. એ દ્વારા સારવાર પછીના છ મહિનામાં છ કિલો અને ત્યારબાદ આઠેક મહિનામાં ૧૨ કિલો વજન ઉતાર્યું.
  મેં લાઇફ સ્ટાઇલ ધરમૂળથી બદલી નાખી. કેન્સર પહેલાં અમારા આઠ જણના પરિવારમાં વર્ષે છ ડબ્બા તલનું તેલ વપરાતું હતું. જે આજે ફકત બે ડબ્બા જેટલું જ વપરાય છે. તળેલી વસ્તુઓ અને ગળપણ હજુ આજે પણ ખાતી નથી. પોઝિટિવ થિકિંગ સાથે જીવવાનું શરૂ કર્યું છે. ચિંતન દ્વારા શરીરની ભાષાને સમજતાં શીખી, મનોબળ મજબૂત બનાવ્યું. ફકત એલોપથી સારવારને જ મહત્ત્વ આપ્યું. રોગ નાબૂદ થયા પછી નેચરોપથીને વૈજ્ઞાનિક ઢબે અપનાવી.
  કેન્સરની કષ્ટદાયક કિઠન લાંબી સફરમાં મારા ઘર-પરિવારના નાના મોટા તમામ સભ્યોનો ખૂબ હૂંફાળો અને પોઝિટિવ સપોર્ટ રહ્યો છે. આજે હંુ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ છું. કદાચ પહેલાં કરતાં પણ વધારે આનંદિત જિંદગી જીવી રહી છું. કેન્સર ફરીથી ઉથલો ન મારે તેના માટે પૂરેપૂરી સજાગ રહું છું.
  મારો જીવન પ્રત્યેનો અભિગમ સાવ જ બદલાઇ ગયો છે. હવે ગમે તેવી તકલીફો વરચે પણ હું દરેક પળ ઉલ્લાસપૂર્વક માણું છું. કોઇ પણ પ્રકારની તાણને તગેડી મૂકતા શીખી છું. મારી જિંદગીને ભારોભાર સાત્વિક, સર્જનાત્મક અને હકારાત્મક બનાવનાર કેન્સર મારો દુશ્મન નહીં પણ પરમ સખા છે.મારે એટલું જ કહેવું છે કે સમાજની દરેક સ્ત્રી તેની યુવાનીથી માંડીને જિંદગીભર દરમહિને ફકત પાંચ મિનિટ જો સ્તનના સ્વપરીક્ષણ માટે ફાળવે અને ૪૦ વર્ષની વય પછી દર વર્ષે મેમોગ્રાફી કરાવે તો સ્તન કેન્સર શરૂઆતના તબક્કામાં જ પારખી શકાય છે. કેન્સરની જેટલી જલદી જાણ થાય તેટલી ઝડપથી રોગમુકત થવાની શકયતા વધી જાય છે.આ સારવારમાં કેન્સરગ્રસ્ત બ્રેસ્ટનું ઓપરેશન થઈ ગયા પછી હજી મહિલા એનેસ્થેશિયાની અસરમાં બેભાન હોય ત્યારે જ ઓપરેશન કર્યું હોય તે ભાગ પર એક્સ-કિરણોનો હળવો બ્લાસ્ટ કરવામાં આવે છે. સચોટ ગણતરી સાથે આ એક જ સારવારમાં બ્રેસ્ટ દૂર કર્યા પછી આસપાસમાં રહી ગયેલા કેન્સરગ્રસ્ત કોષ નાશ પામે છે. ‘ટાર્ગેટેડ ઈન્ટ્રા ઓપરેટિવ રેડિયોથેરાપી’ નામની આ સારવાર હાલની છ અઠવાડિયાંની સારવાર કરતાં સચોટ અને અસરકારક બની રહે છે. તેથી જ માત્ર એક સારવાર પૂરતી થઈ પડે છે તેમ નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું હતું. બ્રિટનમાં જ્યાં આ અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો ત્યાં દર વર્ષે ૩૦,૦૦૦ મહિલાઓ બ્રસ્ટ કેન્સરની સારવાર લે છે. તેમાંથી ૨૨,૦૦૦ મહિલાઓ આ વન-શોટ સારવાર માટે લાયક હોય છે.સ્ત્રીઓને માટે કાયમ એક ચિંતાનુ કારણ બનેલ સ્તન કેંસર હવે પુરુષોને માટે પણ ચિંતાનો વિષય બની રહ્યુ છે. ચિકિત્સકોનો દાવો છે કે હવે પુરૂષો પણ આ બીમારીનો સરળતાથી શિકાર થઈ રહ્યા છે. દેશના ઘણા જાણીતા ચિકિત્સકોનુ માનવુ છે કે વર્તમાન સમયમાં પુરૂષોમાં સ્તન કેસરના કેસ વધી ગયા છે. ચિકિત્સકો આને માટે બદલતી જીવનશૈલીને જવાબદાર ગણાવી રહ્યા છે. એક કંસલટંટ મુજબ પુરૂષોમાં હાર્ટ કેંસરનુ વધતુ પ્રમાણ એસ્ટ્રોજન હાર્મોનનુ સ્તર વધવાને કારણે છે. પુરૂષોને આ બીમારી આનુવંશિત અસામાન્યતાને કારણે પણ હોઈ શકે છે.

  જવાબ આપો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 178 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

 • 392,435 hits

Disclimer

સંગ્રહ

સપ્ટેમ્બર 2010
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

%d bloggers like this: