હવે શું કરું ?

એપ્રિલ 3, 2008 at 7:12 પી એમ(pm) 4 comments

હવે શું કરું ?
હવે શું કરું ? એ સમજાતું નથી
વેબસાઈટ તો શરુ થઈ ગઈ
કાવ્યો સુવિચારો સાથે ટુંકી વાર્તાઓ પણ પ્રગટ થઈ ગઈ
હવે શું કરું? એ સમજાતું નથી  ..૧
વધુ પ્રગટ કરતા ડરું છું
કોઈ શું કહેશે એવા વિચારે ડરું છું
તો અંતરમાં પ્રભુપુકાર થઈ
હવે શું કરવું એની સમજ થઈ….૨
ચન્દ્ર  હ્રદય્ભાવ તારા પ્રગટાવતો જા
કોઈ શું કહેશે ચિંતા એવી કર ના
હવે ચન્દ્ર પ્રગટાવે હ્રદયભાવો વેબસાઈટ ચન્દ્રપુકારમાં
એપ્રીલ ૩ ૨૦૦૮             ચન્દ્રવદન

Entry filed under: કાવ્યો.

નવા વર્ષના સંક્લ્પો ચન્દ્ર સુવિચાર

4 ટિપ્પણીઓ Add your own

 • 1. pragnaju  |  એપ્રિલ 4, 2008 પર 3:02 પી એમ(pm)

  ચન્દ્ર પ્રગટાવે હ્રદયભાવો વેબસાઈટ ચન્દ્રપુકારમાં
  અને શરુ કરી દો આ પાઠ…
  चंद्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत .
  मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ..
  नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत .
  पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकांग अकल्पयन् .
  वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्
  आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे .
  सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः
  नामानि कृत्वाऽभिवदन् यदास्ते
  धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार
  शक्रः प्रविद्वान्प्रदिशश्चतस्त्रः .
  तमेवं विद्यानमृत इह भवति
  नान्यः पन्था अयनाय विद्यते
  यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः
  तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् .
  ते ह नाकं महिमानः सचन्ते
  यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
  ॐ श्री बालकृष्णायनमः .
  पुरुषसूक्त स्नानं समर्पयामि.
  हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् .
  चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह .. १..
  तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् .
  यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् .. २ ..
  अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम् .
  श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् .. ३ ..
  कांसोस्मि तां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम् .
  पद्मेस्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियम् .. ४ ..
  चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् .
  तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्येऽलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे .. ५ ..
  आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः .
  तस्य फलानि तपसानुदन्तुमायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः .. ६ ..
  उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह .
  प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेस्मिन्कीर्तिमृद्धिं ददातु मे .. ७ ..
  क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् .
  अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुदमे गृहात् .. ८ ..
  गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् .
  ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् .. ९ ..
  मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि .
  पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः .. १० ..
  कर्दमेन प्रजाभूतामयि सम्भवकर्दम .
  श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् .. ११ ..
  आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे .
  निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले .. १२ ..
  आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम् .
  सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह .. १३ ..
  आर्द्रां यःकरिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम् .
  चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह .. १४ ..
  तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् .
  यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोदास्योश्वान्विन्देयं पुरुषानहम् .. १५ ..
  यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् .
  सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् .. १६ ..
  पद्मानने पद्म ऊरू पद्माक्षी पद्मसम्भवे .
  तन्मेभजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् .. १७ ..
  अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने .
  धनं मे जुषतां देवि सर्वकामांश्च देहि मे .. १८ ..
  पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि .
  विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि संनिधत्स्व .. १९ ..
  पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवेरथम् .
  प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे .. २० ..
  धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः .
  धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु ते .. २१ ..
  वैनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रहा .
  सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः .. २३ ..
  न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः . .
  भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् .. २४ ..
  सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे .
  भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् .. २५ ..
  विष्णुपत्नीं क्षमादेवीं माधवीं माधवप्रियाम् .
  लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम् .. २६ ..
  महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि .
  तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् .. २७ ..
  श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते .
  धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः .. २८ ..

  ॐ श्री बालकृष्णायनमः, श्री सूक्त स्नानम् समर्पयामि.

  30 c) Vishnu Suukta:

  अतो देवा अवन्तुनो यतो विष्णुर्विचक्र मे
  प्रत्विव्या सप्तधामभिः, इदम् विष्णुर्विचक्रमे
  त्रेधा निदधे पदं, समूह्व्मस्यपाम्सुरे
  त्रीणि त्रीणि पदा विचक्रमे, विष्णुर्गोपादाभ्यः
  अतो धर्मानेधारयन्, विश्नोह कर्माणिपश्यतयेतो व्रतानि पस्पशे
  इन्द्रस्य यज्ञः सखा, तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः
  दिवीव चक्षुराततम् तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवांसह समिन्धते
  विष्णोर्यत्र रमं पधं
  देवश्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्भाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्
  अग्नेय्स्तेजसा, सूर्यश्च अर्चसेन्द्रस्यं इन्द्रियेनाभिशिञ्चामि.
  बलाय श्रियै यशसेन्नाध्याय अम्रुताभिशेको अस्तु
  शान्तिः पुश्ठिः तुश्ठिः च अस्तु

  જવાબ આપો
 • 2. j.  |  મે 3, 2008 પર 12:41 પી એમ(pm)

  this is really spontaneous and cute…
  who says one needs a topic to write a poem? 🙂

  keep it up…
  best wishes

  j.

  જવાબ આપો
 • 3. Harshad Mody "HARSH"  |  જુલાઇ 9, 2008 પર 6:28 પી એમ(pm)

  Please remember NARMAD said

  “Ya Yom karine pado Fateh che aage”

  Je saru karyu che tene puru karine j chodavu.

  Lakhau hase to vanchase – Manma rakhelu koi nahi jane.

  Harshad

  જવાબ આપો
 • 4. યશ લલ્લુવાડિયા  |  ફેબ્રુવારી 16, 2012 પર 5:39 પી એમ(pm)

  wanted lyrics of YA HOM KARI NE PADO FATEH 6 AAGE !!!

  જવાબ આપો

pragnaju ને પ્રતિસાદ આપો જવાબ રદ કરો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 177 other followers

તાજેતરની પોસ્ટ્સ

Top Rated

શ્રેણીઓ

અમી નજર ભરેલી મુલાકાત બદલ આભાર..ફરીથી પધારજો

Locations of visitors to this page <input type="button" value="Type Gujarati" onclick="win = window.open('','Comment', 'toolbar=0,menubar=0,location=0,width=550,height=550'); win.document.write(' var id='TEXTAREAID';'); win.focus();">

Blog Stats

 • 391,415 hits

Disclimer

સંગ્રહ

એપ્રિલ 2008
સોમ મંગળ બુધ ગુરુ F શનિ રવિ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

%d bloggers like this: